Chuyển động tròn đều. Tốc độ và tốc độ góc

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

Quảng cáo

Chuyển động tròn đều. Tốc độ và tốc độ góc

I. Lí thuyết

1. Tốc độ

Chuyển động tròn đều là chuyển động theo quỹ đạo tròn có tốc độ không thay đổi:

\(v = \frac{s}{t}\)=hằng số

2. Tốc độ góc

- Tốc độ góc trong chuyển động tròn đều bằng độ dịch chuyển góc chia cho thời gian dịch chuyển:

\(\omega  = \frac{\theta }{t}\)

- Đơn vị: rad/s

- Mối liên hệ: v = ω.r

- Chu kì (T) trong chuyển động tròn đều là thời gian để vật quay hết một vòng tròn.

- Tần số (f) là số vòng vật đi được trong một giây. Đơn vị: héc (Hz).

\(T = \frac{1}{f} = \frac{{2\pi }}{\omega }\)

II. Ví dụ minh họa

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close