Hiệu suất

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

Quảng cáo

HIỆU SUẤT

I. Lí thuyết

- Để đánh giá tỉ lệ giữa năng lượng có ích và năng lượng toàn phần, người ta dùng khái niệm hiệu suất.

Hiệu suất = Năng lượng có ích : Năng lượng toàn phần

- Biểu thức:

\(H = \frac{{{W_{ci}}}}{{{W_{tp}}}}.100\% \) hoặc \(H = \frac{{{\wp _{ci}}}}{{{\wp _{tp}}}}.100\% \)

Trong đó: \({\wp _{ci}}\) là công suất có ích, \({\wp _{tp}}\) là công suất toàn phần.

- Hiệu suất của động cơ nhiệt:

\(H = \frac{A}{Q}.100\% \)

Trong đó:

+ A là công cơ học mà động cơ thực hiện được (J),

+ Q là nhiệt lượng mà động cơ nhận được từ nhiên liệu bị đốt cháy (J).

II. Ví dụ minh họa

- Hiệu suất của một số thiết bị điện

 

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close