Gia tốc của chuyển động biến đổi

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

Quảng cáo

GIA TỐC CỦA CHUYỂN ĐỘNG BIẾN ĐỔI

I. Lí thuyết

- Đại lượng a cho biết sự thay đổi nhanh hay chậm của vận tốc theo thời gian được gọi là gia tốc.

- Biểu thức: \(a = \frac{{\Delta v}}{{\Delta t}} = \frac{{{v_t} - {v_0}}}{{t - {t_0}}}\)

- Đơn vị: m/s2

- Đơn vị: m/s2

- Vì \(\Delta \overrightarrow v \) là đại lượng vectơ nên gia tốc \(\overrightarrow a \) cũng là đại lượng vectơ

\(\overrightarrow a  = \frac{{\Delta \overrightarrow v }}{{\Delta t}}\)

II. Ví dụ minh họa

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close