Trắc nghiệm Tìm hiểu văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta Văn 7 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta của tác giả nào?

 • A
  Phạm Văn Đồng
 • B
  Hồ Chí Minh
 • C
  Tố Hữu
 • D
  Đặng Thai Mai
Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta là gì?

 • A
  Miêu tả
 • B
  Biểu cảm
 • C
  Nghị luận
 • D
  Hành chính – công vụ
Câu 3 :

Văn bản có xuất xứ từ đâu?

 • A
  Trích trong tập Đường cách mệnh
 • B
  Trong cuốn Người cùng khổ
 • C
  Trong tập Việt Bắc
 • D
  Trích trong báo cáo chính trị của tác giả tại Đại hội lần 2, tháng 2 năm 1951
Câu 4 :

Vấn đề nghị luận của Tinh thần yêu nước của nhân dân ta là gì?

 • A
  Nỗi thống khổ của nhân dân
 • B
  Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
 • C
  Những gian khổ của đất nước
 • D
  Diễn biến quá trình đấu tranh
Câu 5 :

Văn bản được viết trong thời kì nào?

 • A
  Thời kì kháng chiến chống Pháp
 • B
  Thời kì kháng chiến chống Mĩ
 • C
  Thời kì đất nước ta xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc
 • D
  Những năm đầu thế kỉ XX
Câu 6 :

Trong bài văn trên, Bác Hồ viết về lòng yêu nước của nhân dân ta trong thời kì nào?

 • A
  Trong quá khứ
 • B
  Trong hiện tại
 • C
  Trong quá khứ và hiện tại
 • D
  Trong tương lai
Câu 7 :

Nét đặc sắc trong nghệ thuật nghị luận của bài văn Tinh thần yêu nước của nhân dân ta là gì?

 • A
  Sử dụng biện pháp so sánh
 • B
  Sử dụng biện pháp ẩn dụ
 • C
  Sử dụng biện pháp nhân hóa
 • D
  Sử dụng biện pháp so sánh và liệt kê theo mô hình “từ … đến …”

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta của tác giả nào?

 • A
  Phạm Văn Đồng
 • B
  Hồ Chí Minh
 • C
  Tố Hữu
 • D
  Đặng Thai Mai

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta của tác giả Hồ Chí Minh

Câu 2 :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta là gì?

 • A
  Miêu tả
 • B
  Biểu cảm
 • C
  Nghị luận
 • D
  Hành chính – công vụ

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại các phương thức biểu đạt đã học

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là nghị luận

Câu 3 :

Văn bản có xuất xứ từ đâu?

 • A
  Trích trong tập Đường cách mệnh
 • B
  Trong cuốn Người cùng khổ
 • C
  Trong tập Việt Bắc
 • D
  Trích trong báo cáo chính trị của tác giả tại Đại hội lần 2, tháng 2 năm 1951

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại xuất xứ của tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Bài văn trích trong báo cáo chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội lần 2, tháng 2 năm 1951 của Đảng Lao động Việt Nam

Câu 4 :

Vấn đề nghị luận của Tinh thần yêu nước của nhân dân ta là gì?

 • A
  Nỗi thống khổ của nhân dân
 • B
  Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
 • C
  Những gian khổ của đất nước
 • D
  Diễn biến quá trình đấu tranh

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung của văn bản

Lời giải chi tiết :

Vấn đề nghị luận của bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta là tinh thần yêu nước

Câu 5 :

Văn bản được viết trong thời kì nào?

 • A
  Thời kì kháng chiến chống Pháp
 • B
  Thời kì kháng chiến chống Mĩ
 • C
  Thời kì đất nước ta xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc
 • D
  Những năm đầu thế kỉ XX

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Chú ý hoàn cảnh sáng tác

Lời giải chi tiết :

Văn bản được viết trong thời kì kháng chiến chống Pháp

Câu 6 :

Trong bài văn trên, Bác Hồ viết về lòng yêu nước của nhân dân ta trong thời kì nào?

 • A
  Trong quá khứ
 • B
  Trong hiện tại
 • C
  Trong quá khứ và hiện tại
 • D
  Trong tương lai

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Bác Hồ viết về lòng yêu nước của nhân dân ta trong cả quá khứ và hiện tại

Câu 7 :

Nét đặc sắc trong nghệ thuật nghị luận của bài văn Tinh thần yêu nước của nhân dân ta là gì?

 • A
  Sử dụng biện pháp so sánh
 • B
  Sử dụng biện pháp ẩn dụ
 • C
  Sử dụng biện pháp nhân hóa
 • D
  Sử dụng biện pháp so sánh và liệt kê theo mô hình “từ … đến …”

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Từ nội dung văn bản rút ra giá trị nghệ thuật của văn bản

Lời giải chi tiết :

Nét đặc sắc trong nghệ thuật nghị luận của bài văn này là biện pháp so sánh và liệt kê theo mô hình “từ… đến…”

close