Trắc nghiệm: Thể tích của một hình. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối. Mét khối Toán 5

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Xăng-ti-mét khối được viết tắt là:

A. \(cm\)

B. \(c{m^2}\)  

C. \(c{m^3}\)

D. \({m^3}\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. \(c{m^3}\)

Lời giải chi tiết :

Xăng-ti-mét khối được viết tắt là \(c{m^3}\).

Câu hỏi 2 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đề-xi-mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài \(1dm\). Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Đề-xi-mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài \(1dm\).

Vậy phát biểu trên là đúng.

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Trong các đơn vị sau, đơn vị nào dùng để đo thể tích?

A. \({m^3}\)

B. \(d{m^3}\) 

C. \(c{m^3}\)

D. Cả A, B, C đều đúng

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. Cả A, B, C đều đúng

Phương pháp giải :

Để đo thể tích người ta có thể dùng những đơn vị : xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối, mét khối, …

Lời giải chi tiết :

Để đo thể tích người ta có thể dùng những đơn vị: xăng-ti-mét khối \((c{m^3})\), đề-xi-mét khối \((d{m^3})\), mét khối \(({m^3})\), …

Vậy cả A, B, C đều đúng.

Chọn D.

Câu hỏi 4 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Bạn Hà nói: “\(25d{m^3}\) đọc là hai mươi lăm đề-xi-mét”. Hà nói đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Đọc số đo thể tích trước rồi đọc tên đơn vị đo thể tích sau.

Lời giải chi tiết :

Hà đã đọc sai tên đơn vị đo thể tích. \(25d{m^3}\) đọc là hai mươi lăm đề-xi-mét khối.

Vậy Hà nói chưa đúng.

Câu hỏi 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ chấm:

Thể tích hình A  ...  thể tích hình B.

A. Lớn hơn

B. Nhỏ hơn

C. Bằng

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. Bằng

Phương pháp giải :

Đếm số hình lập phương nhỏ của hình A và hình B rồi so sánh.

Lời giải chi tiết :

Hình A có \(3\) hình lập phương nhỏ, hình B cũng có \(3\) hình lập phương nhỏ.

Vậy thể tích hình A bằng thể tích hình B.

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Cho hai hình C và D như hình vẽ:

Hình nào có thể tích lớn hơn?

A. Hình C

B. Hình D

C. Thể tích hai hình bằng nhau

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. Hình D

Phương pháp giải :

Đếm số hình lập phương nhỏ của hình C và hình D rồi so sánh.

Lời giải chi tiết :

Hình C có hai lớp, mỗi lớp có \(6\) hình lập phương nhỏ.

Hình C có số hình lập phương nhỏ là:

                        \(6 \times 2 = 12\) (hình)

Hình D có hai lớp, mỗi lớp có \(8\) hình lập phương nhỏ.

Hình D có số hình lập phương nhỏ là:

                        \(8 \times 2 = 16\) (hình)

Ta có \(12 < 16\)

Vậy hình D có thể tích lớn hơn hình C.

Câu hỏi 7 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống: 

\(3d{m^3} = \) 

\(c{m^3}\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

\(3d{m^3} = \) 

\(c{m^3}\)

Phương pháp giải :

Dựa vào tính chất: \(1d{m^3} = 1000c{m^3}\).

Lời giải chi tiết :

Ta có: \(1d{m^3} = 1000c{m^3}\), mà \(1000 \times 3 = 3000\) nên \(3d{m^3} = 3000c{m^3}\).

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là \(3000\).

Câu hỏi 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

 \(35000d{m^3} = \)  .....  \({m^3}\)

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. \(3,5\)

B. \(35\)

C. \(350\)

D. \(3500\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. \(35\)

Phương pháp giải :

Dựa vào tính chất: \(1{m^3} = 1000d{m^3}\).

Lời giải chi tiết :

Ta có: \(1{m^3} = 1000d{m^3}\).

Nhẩm: \(35000:1000 = 35\).

Vậy \(35000d{m^3} = 35{m^3}\).

Câu hỏi 9 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Mười hai nghìn bảy trăm bảy mươi sáu xăng-ti-mét khối viết là

\(c{m^3}\).        

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Mười hai nghìn bảy trăm bảy mươi sáu xăng-ti-mét khối viết là

\(c{m^3}\).        

Phương pháp giải :

Viết số đo thể tích trước rồi viết tên đơn vị đo thể tích sau.

Lời giải chi tiết :

Mười hai nghìn bảy trăm bảy mươi sáu xăng-ti-mét khối viết là  \(12776c{m^3}\).

Vậy số cần điền vào ô trống là \(12776\).

Câu hỏi 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm : 

\(5d{m^3}\,\,\,\,...\,\,\,\,500c{m^3}\)   

A. \( = \)

B. \( > \)

C. \( < \)         

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. \( > \)

Phương pháp giải :

- Đưa về cùng đơn vị đo để so sánh.

- Đổi một số có đơn vị đo là đề-xi-mét khối sang đơn vị đo là xăng-xi-mét khối thì ta chỉ việc nhân số đó với $1000$.

Lời giải chi tiết :

Ta có: \(1d{m^3} = 1000c{m^3}\) nên \(5d{m^3} = 5000c{m^3}\).

Mà \(5000c{m^3} > 500c{m^3}\).

Vậy \(5d{m^3}\,> \, 500c{m^3}\).

Câu hỏi 11 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống : 

\(\dfrac{4}{5}{m^3} =\)  

\(c{m^3}\)      

Đáp án của giáo viên lời giải hay

\(\dfrac{4}{5}{m^3} =\)  

\(c{m^3}\)      

Phương pháp giải :

Đổi \(1{m^3} = 1000000c{m^3}\).

Muốn đổi một số có đơn vị là mét khối sang đơn vị là xăng - ti - mét khối thì ta lấy \(1000000c{m^3}\) nhân với số đó.

Lời giải chi tiết :

Ta có: \(\dfrac{4}{5}{m^3} = \,1000000cm^3  \times \dfrac{4}{5} = 800000cm^3\)

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là \(800000\).

Câu hỏi 12 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

\(1402c{m^3} - 789c{m^3} = \) 

\(c{m^3}\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

\(1402c{m^3} - 789c{m^3} = \) 

\(c{m^3}\)

Phương pháp giải :

Thực hiện phép tính trừ hai số: $1402 - 789$, sau đó ghi thêm đơn vị diện tích vào.

Lời giải chi tiết :

Ta có:  \(1402c{m^3} - 789c{m^3} = 613c{m^3}\)

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là \(613\).

Câu hỏi 13 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tính giá trị biểu thức:

\(6543d{m^3} - 1,85{m^3} \times 2 + 999d{m^3}\)

A. \(3842d{m^3}\)

B. \(7172d{m^3}\)

C. \(10385d{m^3}\)

D. \(13715d{m^3}\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. \(3842d{m^3}\)

Phương pháp giải :

- Đưa về cùng đơn vị đo để tính.

- Biểu thức chỉ có chứa phép nhân, phép cộng và phép trừ nên ta thực hiện tính phép nhân trước, phép tính cộng, trừ sau. Khi chỉ còn phép cộng và phép trừ thì ta  tính từ trái qua phải.

- Kết quả viết kèm theo đơn vị.

Lời giải chi tiết :

Ta có:

     \(\begin{array}{l}6543d{m^3} - 1,85{m^3} \times 2 + 999d{m^3}\\ = 6543d{m^3} - 1850d{m^3} \times 2 + 999d{m^3}\\ = 6543d{m^3} - 3700d{m^3} + 999d{m^3}\\ = 2843d{m^3} + 999d{m^3}\\ = 3842d{m^3}\end{array}\)

Câu hỏi 14 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Người ta làm một cái hộp dạng hình hộp chữ nhật bằng bìa. Biết hộp đó có chiều dài \(5dm\), chiều rộng \(3dm\) và chiều cao \(3dm\). Hỏi có thể xếp được bao nhiêu hình lập phương \(1d{m^3}\) để đầy cái hộp đó?

A. \(15\) hình  

B. \(30\) hình  

C. \(45\) hình  

D. \(54\) hình

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. \(45\) hình  

Lời giải chi tiết :

Sau khi xếp đầy hộp ta được \(3\) lớp hình lập phương \(1d{m^3}\) như hình vẽ.

Mỗi lớp có số hình lập phương \(1d{m^3}\) là:

                 \(5 \times 3 = 15\) ( hình )

Số hình lập phương \(1d{m^3}\) xếp đầy hộp là:

                 \(15 \times 3 = 45\) ( hình )

                                        Đáp số: \(45\) hình.

close