Trắc nghiệm Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp) Toán 5

Đề bài

Câu 1 :

Khi nào ta có thể so sánh hai phân số bằng phương pháp so sánh với \(1\)?

 • A

  Khi hai phân số đều bé hơn \(1\)

 • B

  Khi hai phân số đều lớn hơn \(1\)

 • C

  Khi một phân số bé hơn \(1\) và một phân số lớn hơn \(1\)

 • D

  Khi hai phân số đều bằng \(1\)

Câu 2 :

Khi nào ta có thể so sánh hai phân số bằng phương pháp so sánh với phân số trung gian?

 • A

  Khi tử số của phân số thứ nhất bé hơn tử số của phân số thứ hai và mẫu số của phân số thứ nhất lại lớn hơn mẫu số của phân số thứ hai.

 • B

  Khi tử số của phân số thứ nhất lớn hơn tử số của phân số thứ hai và mẫu số của phân số thứ nhất lại nhỏ hơn mẫu số của phân số thứ hai.

 • C

  Cả A và B đều sai.

 • D

  Cả A và B đều đúng.

Câu 3 :

 

Phần bù với \(1\) của phân số \(\dfrac{{97}}{{98}}\) là:

 • A

  \(1\)

 • B

  \(\dfrac{1}{{98}}\)

 • C

  \(\dfrac{{98}}{{97}}\)

 • D

  \(\dfrac{{195}}{{98}}\)

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Phần hơn với \(1\) của phân số \(\dfrac{{145}}{{141}}\) là:

$A.\,\dfrac{1}{{141}}$

$B.\,\dfrac{4}{{141}}$

$C.\,\dfrac{3}{{141}}$

$D. \,\dfrac{2}{{141}}$

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Khi so sánh hai phân số \(\dfrac{{51}}{{72}}\) và \(\dfrac{{63}}{{67}}\) ta có thể chọn phân số trung gian là :

A. \(1\)

B. \(\dfrac{{51}}{{67}}\)

C. \(\dfrac{{63}}{{72}}\)

D. Cả B và C đều đúng

Câu 6 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Kéo thả dấu thích hợp vào ô trống:

$=$
$>$
$<$
\(\dfrac{{175}}{{201}}\) ..... \(\dfrac{{83}}{{68}}\)
Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn phân số lớn hơn trong hai phân số sau:

A. \(\dfrac{{51}}{{52}}\)

B. \(\dfrac{{151}}{{152}}\)

Câu 8 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Kéo thả dấu thích hợp vào ô trống:

$>$
$<$
$=$
$\dfrac{{75}}{{92}}$ ..... $\dfrac{{73}}{{102}}$
Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm: 

\(\dfrac{{273}}{{274}} \cdot  \cdot  \cdot \dfrac{{546}}{{548}}\)

A. \( > \)

B. \( < \)

C. \( = \)

Câu 10 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Kéo thả dấu thích hợp vào ô trống

$=$
$<$
$>$
$\dfrac{{2016}}{{2011}}$ ..... $\dfrac{{503}}{{501}}$

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Khi nào ta có thể so sánh hai phân số bằng phương pháp so sánh với \(1\)?

 • A

  Khi hai phân số đều bé hơn \(1\)

 • B

  Khi hai phân số đều lớn hơn \(1\)

 • C

  Khi một phân số bé hơn \(1\) và một phân số lớn hơn \(1\)

 • D

  Khi hai phân số đều bằng \(1\)

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Khi so sánh hai phân số, trong đó một phân số bé hơn \(1\) và một phân số lớn hơn \(1\) thì ta có thể so sánh hai phân số bằng phương pháp so sánh với \(1\).

Câu 2 :

Khi nào ta có thể so sánh hai phân số bằng phương pháp so sánh với phân số trung gian?

 • A

  Khi tử số của phân số thứ nhất bé hơn tử số của phân số thứ hai và mẫu số của phân số thứ nhất lại lớn hơn mẫu số của phân số thứ hai.

 • B

  Khi tử số của phân số thứ nhất lớn hơn tử số của phân số thứ hai và mẫu số của phân số thứ nhất lại nhỏ hơn mẫu số của phân số thứ hai.

 • C

  Cả A và B đều sai.

 • D

  Cả A và B đều đúng.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Khi tử số của phân số thứ nhất bé hơn tử số của phân số thứ hai và mẫu số của phân số thứ nhất lại lớn hơn mẫu số của phân số thứ hai hoặc khi tử số của phân số thứ nhất lớn hơn tử số của phân số thứ hai và mẫu số của phân số thứ nhất lại nhỏ hơn mẫu số của phân số thứ hai thì ta có thể so sánh hai phân số bằng phương pháp so sánh với phân số trung gian.

Do đó cả hai đáp án A và B đều đúng.

Câu 3 :

 

Phần bù với \(1\) của phân số \(\dfrac{{97}}{{98}}\) là:

 • A

  \(1\)

 • B

  \(\dfrac{1}{{98}}\)

 • C

  \(\dfrac{{98}}{{97}}\)

 • D

  \(\dfrac{{195}}{{98}}\)

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Phần bù với \(1\) của phân số là hiệu giữa \(1\) và phân số đó.

Lời giải chi tiết :

Phần bù với \(1\) của phân số \(\dfrac{{97}}{{98}}\) là:  \(1 - \dfrac{{97}}{{98}} = \dfrac{{98}}{{98}} - \dfrac{{97}}{{98}} = \dfrac{1}{{98}}\)

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Phần hơn với \(1\) của phân số \(\dfrac{{145}}{{141}}\) là:

$A.\,\dfrac{1}{{141}}$

$B.\,\dfrac{4}{{141}}$

$C.\,\dfrac{3}{{141}}$

$D. \,\dfrac{2}{{141}}$

Đáp án

$B.\,\dfrac{4}{{141}}$

Phương pháp giải :

Phần hơn với $1$ của phân số là hiệu giữa phân số đó và \(1\).

Lời giải chi tiết :

Phần hơn với \(1\) của phân số \(\dfrac{{145}}{{141}}\) là:

\(\dfrac{{145}}{{141}} - 1 \)\(= \dfrac{{145}}{{141}} - \dfrac{{141}}{{141}}\)\( = \dfrac{4}{{141}}\)

Vậy phần hơn với $1$ của phân số \(\dfrac{{145}}{{141}}\) là $ \dfrac{4}{{141}}.$

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Khi so sánh hai phân số \(\dfrac{{51}}{{72}}\) và \(\dfrac{{63}}{{67}}\) ta có thể chọn phân số trung gian là :

A. \(1\)

B. \(\dfrac{{51}}{{67}}\)

C. \(\dfrac{{63}}{{72}}\)

D. Cả B và C đều đúng

Đáp án

D. Cả B và C đều đúng

Phương pháp giải :

So sánh hai phân số \(\dfrac{a}{b}\)  và \(\dfrac{c}{d}\)  ($a, b, c, d$ khác $0$)

Nếu $a > c$ và $b < d$ ( hoặc $a < c$ và $b > d$ ) thì ta có thể chọn phân số trung gian là \(\dfrac{a}{d}\) hoặc \(\dfrac{c}{b}\).

Lời giải chi tiết :

Ta thấy hai phân số \(\dfrac{{51}}{{72}}\) và \(\dfrac{{63}}{{67}}\) có \(51 < 63\) và \(72 > 67\) nên để so sánh hai phân số \(\dfrac{{51}}{{72}}\) và \(\dfrac{{63}}{{67}}\) ta có thể chọn phân số trung gian là \(\dfrac{{51}}{{67}}\) hoặc \(\dfrac{{63}}{{72}}.\)

Do đó đáp án B và C đều đúng.

Câu 6 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Kéo thả dấu thích hợp vào ô trống:

$=$
$>$
$<$
\(\dfrac{{175}}{{201}}\) ..... \(\dfrac{{83}}{{68}}\)
Đáp án
$=$
$>$
$<$
\(\dfrac{{175}}{{201}}\)
$<$
\(\dfrac{{83}}{{68}}\)
Lời giải chi tiết :

Ta có

\(175 < 201 \Rightarrow \dfrac{{175}}{{201}} < 1\,;\)  \(83 > 68 \Rightarrow \dfrac{{83}}{{68}} > 1\)\( \Rightarrow \dfrac{{175}}{{201}} < 1 < \dfrac{{83}}{{68}}\)\( \Rightarrow \dfrac{{175}}{{201}} < \dfrac{{83}}{{68}}\)

Vậy dấu thích hợp điền vào ô trống là \(<\).

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn phân số lớn hơn trong hai phân số sau:

A. \(\dfrac{{51}}{{52}}\)

B. \(\dfrac{{151}}{{152}}\)

Đáp án

B. \(\dfrac{{151}}{{152}}\)

Lời giải chi tiết :

Phần bù của \(\dfrac{{51}}{{52}}\)  là \(1 - \dfrac{{51}}{{52}} = \dfrac{{52}}{{52}} - \dfrac{{51}}{{52}} = \dfrac{1}{{52}}\)

Phần bù của \(\dfrac{{151}}{{152}}\)  là \(1 - \dfrac{{151}}{{152}} = \dfrac{{152}}{{152}} - \dfrac{{151}}{{152}} = \dfrac{1}{{152}}\)

So sánh hai phân số \(\dfrac{1}{{52}}\) và \(\dfrac{1}{{152}}\) ta thấy đều có tử số là \(1\)  và  \(52 < 152\) nên \(\dfrac{1}{{52}} > \dfrac{1}{{152}}\).

Do đó  \(\dfrac{{51}}{{52}} < \dfrac{{151}}{{152}}\).

Vậy phân số lớn hơn là \(\dfrac{{151}}{{152}}\)

Câu 8 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Kéo thả dấu thích hợp vào ô trống:

$>$
$<$
$=$
$\dfrac{{75}}{{92}}$ ..... $\dfrac{{73}}{{102}}$
Đáp án
$>$
$<$
$=$
$\dfrac{{75}}{{92}}$
$>$
$\dfrac{{73}}{{102}}$
Lời giải chi tiết :

Chọn phân số trung gian là \(\dfrac{{75}}{{102}}\)

Ta thấy  \(\dfrac{{75}}{{92}} > \dfrac{{75}}{{102}}\) và \(\dfrac{{75}}{{102}} > \dfrac{{73}}{{102}}\) nên \(\dfrac{{75}}{{92}} > \dfrac{{73}}{{102}}\)

Vậy dấu thích hợp điền vào ô trống là \( > \).

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm: 

\(\dfrac{{273}}{{274}} \cdot  \cdot  \cdot \dfrac{{546}}{{548}}\)

A. \( > \)

B. \( < \)

C. \( = \)

Đáp án

C. \( = \)

Lời giải chi tiết :

Phần bù của  \(\dfrac{{273}}{{274}}\) là \(1 - \dfrac{{273}}{{274}} = \dfrac{{274}}{{274}} - \dfrac{{273}}{{274}} = \dfrac{1}{{274}}\)

Phần bù của  \(\dfrac{{546}}{{548}}\) là \(1 - \dfrac{{546}}{{548}} = \dfrac{{548}}{{548}} - \dfrac{{546}}{{548}} = \dfrac{2}{{548}} = \dfrac{{2:2}}{{548:2}} = \dfrac{1}{{274}}\)

Vì \(\dfrac{1}{{274}} = \dfrac{1}{{274}}\) nên \(\dfrac{{273}}{{274}} = \dfrac{{546}}{{548}}\) .

Câu 10 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Kéo thả dấu thích hợp vào ô trống

$=$
$<$
$>$
$\dfrac{{2016}}{{2011}}$ ..... $\dfrac{{503}}{{501}}$
Đáp án
$=$
$<$
$>$
$\dfrac{{2016}}{{2011}}$
$<$
$\dfrac{{503}}{{501}}$
Lời giải chi tiết :

 Phần hơn của \(\dfrac{{2016}}{{2011}}\)  là \(\dfrac{{2016}}{{2011}} - 1 = \dfrac{{2016}}{{2011}} - \dfrac{{2011}}{{2011}} = \dfrac{5}{{2011}}\)

Phần hơn của \(\dfrac{{503}}{{501}}\)  là \(\dfrac{{503}}{{501}} - 1 = \dfrac{{503}}{{501}} - \dfrac{{501}}{{501}} = \dfrac{2}{{501}}\)

Quy đồng tử số hai phân số \(\dfrac{5}{{2011}}\) và  \(\dfrac{2}{{501}}\) ta có:

\(\dfrac{5}{{2011}} = \dfrac{{5 \times 2}}{{2011 \times 2}} = \dfrac{{10}}{{4022}};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\dfrac{2}{{501}} = \dfrac{{2 \times 5}}{{501 \times 5}} = \dfrac{{10}}{{2505}}\)

Vì \(\dfrac{{10}}{{4022}} < \dfrac{{10}}{{2505}}\) nên \(\dfrac{5}{{2011}} < \dfrac{2}{{501}}\) .

Do đó \(\dfrac{{2016}}{{2011}} < \dfrac{{503}}{{501}}\).

close