Trắc nghiệm: Hỗn số Toán 5

Đề bài

Câu 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Hỗn số gồm có bao nhiêu thành phần?

A. Một thành phần, đó là phần nguyên

B. Một thành phần, đó là phần phân số

C. Hai thành phần, đó là phần nguyên và phần phân số

Câu 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn hỗn số trong các đáp án sau:

A. \(2\)

B. \(4\)

C. \(\dfrac{2}{7}\)

D. \(4\dfrac{2}{7}\)

Câu 3 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Kéo thả số thích hợp vào ô trống:

$5$
$3$
$4$
$2$
$1$
Phần nguyên của hỗn số \(5\dfrac{2}{3}\) là  .....
Câu 4 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Hỗn số “mười ba và hai mươi lăm phần ba mươi tám” được viết là

A. \(3\dfrac{{25}}{8}\)

B. \(13\dfrac{{25}}{{38}}\)

C. \(30\dfrac{5}{{38}}\) 

D. \(31\dfrac{{25}}{{38}}\)

Câu 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Phần phân số của hỗn số \(3\dfrac{5}{9}\) là

A. \(3\)

B. \(5\)

C. \(\dfrac{3}{9}\)

D. \(\dfrac{5}{9}\)

Câu 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Phân số \(\dfrac{{27}}{4}\) được viết dưới dạng hỗn số là:

A. \(7\dfrac{2}{4}\)

B. \(6\dfrac{3}{4}\)

C. \(5\dfrac{1}{4}\)

D. \(3\dfrac{6}{4}\)

Câu 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chuyển hỗn số $6\dfrac{5}{9}$  thành phân số ta được

$A.\,\dfrac{{59}}{9}$

$B.\,\dfrac{{58}}{9}$

$C.\,\dfrac{{55}}{9}$

$D.\,\dfrac{{54}}{9}$

Câu 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chuyển hỗn số \(9\dfrac{3}{{14}}\) thành phân số ta được phân số là:

A. \(\dfrac{{27}}{{14}}\)

B. \(\dfrac{{41}}{{14}}\)

C. \(\dfrac{{126}}{{14}}\)

D. \(\dfrac{{129}}{{14}}\)

Câu 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chuyển hỗn số $38\dfrac{{16}}{{27}}$ thành phân số ta được:

\(A. \dfrac{{1040}}{{27}}\)

$B. \dfrac{{1042}}{{27}}$

\(C. \dfrac{{1027}}{{27}}\)

\(D. \dfrac{{1000}}{{27}}\)

Câu 10 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Chọn số thích hợp đặt vào ô trống.

$17$
$18$
$16$
$15$
$14$
Khi chuyển phân số \(\dfrac{{573}}{{35}}\) thành hỗn số ta được hỗn số có phần nguyên là  .....

Lời giải và đáp án

Câu 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Hỗn số gồm có bao nhiêu thành phần?

A. Một thành phần, đó là phần nguyên

B. Một thành phần, đó là phần phân số

C. Hai thành phần, đó là phần nguyên và phần phân số

Đáp án

C. Hai thành phần, đó là phần nguyên và phần phân số

Lời giải chi tiết :

Hỗn số có hai thành phần là phần nguyên và phần phân số.

Câu 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn hỗn số trong các đáp án sau:

A. \(2\)

B. \(4\)

C. \(\dfrac{2}{7}\)

D. \(4\dfrac{2}{7}\)

Đáp án

D. \(4\dfrac{2}{7}\)

Lời giải chi tiết :

Hỗn số có hai thành phần là phần nguyên và phần phân số. Vậy hỗn số là \(4\dfrac{2}{7}\)

Câu 3 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Kéo thả số thích hợp vào ô trống:

$5$
$3$
$4$
$2$
$1$
Phần nguyên của hỗn số \(5\dfrac{2}{3}\) là  .....
Đáp án
$5$
$3$
$4$
$2$
$1$
Phần nguyên của hỗn số \(5\dfrac{2}{3}\) là 
$5$
Phương pháp giải :

Khi viết hỗn số, phần nguyên đươc viết trước phần phân số.

Lời giải chi tiết :

Phần nguyên của hỗn số \(5\dfrac{2}{3}\) là \(5\).

Vậy số thích hợp đặt vào ô trống là \(5\).

Câu 4 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Hỗn số “mười ba và hai mươi lăm phần ba mươi tám” được viết là

A. \(3\dfrac{{25}}{8}\)

B. \(13\dfrac{{25}}{{38}}\)

C. \(30\dfrac{5}{{38}}\) 

D. \(31\dfrac{{25}}{{38}}\)

Đáp án

B. \(13\dfrac{{25}}{{38}}\)

Phương pháp giải :

Khi viết hỗn số, ta viết phần nguyên rồi mới viết phần phân số.

Lời giải chi tiết :

Hỗn số “mười ba và hai mươi lăm phần ba mươi tám” được viết là \(13\dfrac{{25}}{{38}}\).

Câu 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Phần phân số của hỗn số \(3\dfrac{5}{9}\) là

A. \(3\)

B. \(5\)

C. \(\dfrac{3}{9}\)

D. \(\dfrac{5}{9}\)

Đáp án

D. \(\dfrac{5}{9}\)

Phương pháp giải :

Khi viết hỗn số, ta viết phần nguyên rồi mới viết phần phân số.

Lời giải chi tiết :

Phần phân số của hỗn số \(3\dfrac{5}{9}\) là \(\dfrac{5}{9}\).

Câu 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Phân số \(\dfrac{{27}}{4}\) được viết dưới dạng hỗn số là:

A. \(7\dfrac{2}{4}\)

B. \(6\dfrac{3}{4}\)

C. \(5\dfrac{1}{4}\)

D. \(3\dfrac{6}{4}\)

Đáp án

B. \(6\dfrac{3}{4}\)

Phương pháp giải :

- Tính phép chia tử số cho mẫu số

- Giữ nguyên mẫu số của phần phân số 

- Tử số bằng số dư của phép chia tử số cho mẫu số

- Phần nguyên bằng thương của phép chia tử số cho mẫu số

Lời giải chi tiết :

Ta có : \(27:\,4 = 6\,\)dư \(3\). Vậy phân số \(\dfrac{{27}}{4}\) được viết dưới dạng hỗn số là  \(\dfrac{{27}}{4} = 6\dfrac{3}{4}\)

Câu 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chuyển hỗn số $6\dfrac{5}{9}$  thành phân số ta được

$A.\,\dfrac{{59}}{9}$

$B.\,\dfrac{{58}}{9}$

$C.\,\dfrac{{55}}{9}$

$D.\,\dfrac{{54}}{9}$

Đáp án

$A.\,\dfrac{{59}}{9}$

Phương pháp giải :

Có thể viết hỗn số thành một phân số như sau:

+ Tử số bằng phần nguyên nhân với mẫu số rồi cộng với tử số ở phần phân số

+ Mẫu số bằng mẫu số ở phần phân số

Lời giải chi tiết :

\(6\dfrac{5}{9} = \dfrac{{6 \times 9 + 5}}{9} = \dfrac{{59}}{9}\)

Vậy số thích hợp điền vào ô trống là \(\dfrac{{59}}{9}.\)

Câu 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chuyển hỗn số \(9\dfrac{3}{{14}}\) thành phân số ta được phân số là:

A. \(\dfrac{{27}}{{14}}\)

B. \(\dfrac{{41}}{{14}}\)

C. \(\dfrac{{126}}{{14}}\)

D. \(\dfrac{{129}}{{14}}\)

Đáp án

D. \(\dfrac{{129}}{{14}}\)

Phương pháp giải :

Có thể viết hỗn số thành một phân số như sau:

+ Tử số bằng phần nguyên nhân với mẫu số rồi cộng với tử số ở phần phân số

+ Mẫu số bằng mẫu số ở phần phân số

Lời giải chi tiết :

\(9\dfrac{3}{{14}} = \dfrac{{9 \times 14 + 3}}{{14}} = \dfrac{{129}}{{14}}\)

Câu 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chuyển hỗn số $38\dfrac{{16}}{{27}}$ thành phân số ta được:

\(A. \dfrac{{1040}}{{27}}\)

$B. \dfrac{{1042}}{{27}}$

\(C. \dfrac{{1027}}{{27}}\)

\(D. \dfrac{{1000}}{{27}}\)

Đáp án

$B. \dfrac{{1042}}{{27}}$

Phương pháp giải :

Có thể viết hỗn số thành một phân số như sau:

+ Tử số bằng phần nguyên nhân với mẫu số rồi cộng với tử số ở phần phân số

+ Mẫu số bằng mẫu số ở phần phân số

Lời giải chi tiết :

\(38\dfrac{{16}}{{27}} = \dfrac{{38 \times 27 + 16}}{{27}} = \dfrac{{1042}}{{27}}\)

Vậy phân số cần tìm là $\dfrac{{1042}}{{27}}$

Câu 10 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Chọn số thích hợp đặt vào ô trống.

$17$
$18$
$16$
$15$
$14$
Khi chuyển phân số \(\dfrac{{573}}{{35}}\) thành hỗn số ta được hỗn số có phần nguyên là  .....
Đáp án
$17$
$18$
$16$
$15$
$14$
Khi chuyển phân số \(\dfrac{{573}}{{35}}\) thành hỗn số ta được hỗn số có phần nguyên là 
$16$
Phương pháp giải :

- Chuyển phân số đã cho thành hỗn số.

- Tìm phần nguyên của hỗn số đó.

Lời giải chi tiết :

Ta có : \(573:\,35 = 16\) dư \(13\).

Phân số \(\dfrac{{573}}{{35}}\) được viết dưới dạng hỗn số là  \(\dfrac{{573}}{{35}} = 16\dfrac{{13}}{{35}}\).

Phần nguyên của hỗn số \(16\dfrac{{13}}{{35}}\) là \(16\).

Vậy số thích hợp đặt vào ô trống là \(16\).

close