Trắc nghiệm Ôn tập: So sánh hai phân số Toán 5

Đề bài

Câu 1 :

Con hãy chọn đáp án đúng nhất:

Trong hai phân số có cùng mẫu số thì:

 • A

  Phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

 • B

  Phân số nào có tử số bé hơn thì phân số đó bé hơn.

 • C

  Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

 • D

  Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Câu 2 :

Để \(\dfrac{a}{b} < \dfrac{a}{c}\,\,\,\)( \(b\) khác \(0\), \(c\) khác \(0\)) thì ta cần có thêm điều kiện gì của \(b\) và \(c\)?

 • A

  \(b = c\)

 • B

  \(b > c\)

 • C

  \(b < c\)

 • D

  A và C đều đúng

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm: 

\(\dfrac{5}{9} \cdot  \cdot  \cdot \dfrac{7}{9}\)

A. \( > \)

B. $<$

C. $=$

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm: 

\(\dfrac{4}{{15}} \cdot  \cdot  \cdot \dfrac{4}{{11}}\)

A. \( < \)

B. \( > \)

C. $=$

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn phân số lớn hơn trong hai phân số sau:

A. \(\dfrac{8}{{17}}\)

B. \(\dfrac{8}{{99}}\)

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm: 

\(\dfrac{3}{4} \cdot  \cdot  \cdot \dfrac{2}{5}\)

A. \( < \)

B. \( > \)

C. \( = \)

Câu 7 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Kéo thả dấu thích hợp vào ô trống:

$>$
$<$
$=$
 $\dfrac{7}{9}$ ..... $\dfrac{{28}}{{36}}$
Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn phân số bé hơn trong hai phân số sau:

A. \(\dfrac{2}{{79}}\)

B. \(\dfrac{3}{{119}}\)

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Rút gọn rồi so sánh hai phân số:  \(\dfrac{{215}}{{135}}\) và \(\dfrac{{207}}{{81}}\)

Con hãy chọn phân số lớn hơn nhé.

A. \(\dfrac{{215}}{{135}}\)

B. \(\dfrac{{207}}{{81}}\)

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:   \(\dfrac{4}{5};\,\,\dfrac{{33}}{{35}};\,\,\dfrac{{11}}{{14}}\)

A. \(\dfrac{4}{5};\,\,\dfrac{{33}}{{35}};\,\,\dfrac{{11}}{{14}}\)

B. \(\dfrac{4}{5};\,\,\dfrac{{11}}{{14}};\,\,\dfrac{{33}}{{35}}\)

C. \(\dfrac{{11}}{{14}};\,\,\dfrac{4}{5};\,\,\dfrac{{33}}{{35}}\,\)

D. \(\,\dfrac{{33}}{{35}};\,\,\dfrac{4}{5};\,\,\dfrac{{11}}{{14}}\)

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Con hãy chọn đáp án đúng nhất:

Trong hai phân số có cùng mẫu số thì:

 • A

  Phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

 • B

  Phân số nào có tử số bé hơn thì phân số đó bé hơn.

 • C

  Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

 • D

  Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Trong hai phân số có cùng mẫu số:

+) Phân số nào có tử số bé hơn thì phân số đó bé hơn.

+) Phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

+) Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

Vậy cả ba phát biểu A, B, C đều đúng.

Câu 2 :

Để \(\dfrac{a}{b} < \dfrac{a}{c}\,\,\,\)( \(b\) khác \(0\), \(c\) khác \(0\)) thì ta cần có thêm điều kiện gì của \(b\) và \(c\)?

 • A

  \(b = c\)

 • B

  \(b > c\)

 • C

  \(b < c\)

 • D

  A và C đều đúng

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ta thấy hai phân số \(\dfrac{a}{b}\) và \(\dfrac{a}{c}\) có cùng tử số là a và \(b\) khác \(0\), \(c\) khác \(0\). Do đó \(\dfrac{a}{b} < \dfrac{a}{c}\,\,\,\)khi có thêm điều kiện là \(b > c\).

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm: 

\(\dfrac{5}{9} \cdot  \cdot  \cdot \dfrac{7}{9}\)

A. \( > \)

B. $<$

C. $=$

Đáp án

B. $<$

Lời giải chi tiết :

Ta thấy hai phân số \(\dfrac{5}{9}\) và \(\dfrac{7}{9}\) đều có mẫu số là \(9\) và \(5 < 7\) nên  \(\dfrac{5}{9} < \dfrac{7}{9}\).

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm: 

\(\dfrac{4}{{15}} \cdot  \cdot  \cdot \dfrac{4}{{11}}\)

A. \( < \)

B. \( > \)

C. $=$

Đáp án

A. \( < \)

Lời giải chi tiết :

Ta thấy hai phân số \(\dfrac{4}{{15}}\) và \(\dfrac{4}{{11}}\) đều có tử số là \(4\) và \(15 > 11\) nên  \(\dfrac{4}{{15}} < \dfrac{4}{{11}}\).

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn phân số lớn hơn trong hai phân số sau:

A. \(\dfrac{8}{{17}}\)

B. \(\dfrac{8}{{99}}\)

Đáp án

A. \(\dfrac{8}{{17}}\)

Lời giải chi tiết :

Ta thấy hai phân số \(\dfrac{8}{{17}}\) và \(\dfrac{8}{{99}}\) đều có tử số là \(8\) và \(17 < 99\) nên  \(\dfrac{8}{{17}} > \dfrac{8}{{99}}\).

Vậy phân số lớn hơn là \(\dfrac{8}{{17}}\).

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm: 

\(\dfrac{3}{4} \cdot  \cdot  \cdot \dfrac{2}{5}\)

A. \( < \)

B. \( > \)

C. \( = \)

Đáp án

B. \( > \)

Phương pháp giải :

Quy đồng mẫu số hai phân số, sau đó so sánh hai phân số sau khi quy đồng.

Lời giải chi tiết :

Ta có: \(MSC = 20\). Quy đồng mẫu số hai phân số ta có

 \(\dfrac{3}{4} = \dfrac{{3 \times 5}}{{4 \times 5}} = \dfrac{{15}}{{20}};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\)\(\dfrac{2}{5} = \dfrac{{2 \times 4}}{{5 \times 4}} = \dfrac{8}{{20}}\)

Ta thấy hai phân số  \(\dfrac{{15}}{{20}}\) và \(\dfrac{8}{{20}}\) đều có mẫu số là \(20\) và \(15 > 8\) nên \(\dfrac{{15}}{{20}} > \dfrac{8}{{20}}\)

Vậy \(\dfrac{3}{4} > \dfrac{2}{5}\)

Câu 7 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Kéo thả dấu thích hợp vào ô trống:

$>$
$<$
$=$
 $\dfrac{7}{9}$ ..... $\dfrac{{28}}{{36}}$
Đáp án
$>$
$<$
$=$
 $\dfrac{7}{9}$
$=$
$\dfrac{{28}}{{36}}$
Phương pháp giải :

Quy đồng mẫu số hai phân số, sau đó so sánh hai phân số sau khi quy đồng.

Lời giải chi tiết :

Ta có: \(MSC = 36\). Quy đồng mẫu số hai phân số ta có

 \(\dfrac{7}{9} = \dfrac{{7 \times 4}}{{9 \times 4}} = \dfrac{{28}}{{36}};\)               Giữ nguyên phân số \(\dfrac{{28}}{{36}}.\) 

Ta thấy \(\dfrac{{28}}{{36}}\, = \dfrac{{28}}{{36}}\,\) nên \(\dfrac{7}{9} = \dfrac{{28}}{{36}}\)

Vậy dấu thích hợp điền vào ô trống là dấu \( = \).

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn phân số bé hơn trong hai phân số sau:

A. \(\dfrac{2}{{79}}\)

B. \(\dfrac{3}{{119}}\)

Đáp án

B. \(\dfrac{3}{{119}}\)

Phương pháp giải :

Quy đồng tử số hai phân số, sau đó so sánh hai phân số sau khi quy đồng.

Lời giải chi tiết :

Ta có: TSC = \(6\). Quy đồng tử số hai phân số ta có:

 \(\dfrac{2}{{79}} = \dfrac{{2 \times 3}}{{79 \times 3}} = \dfrac{6}{{237}};\)

\(\dfrac{3}{{119}} = \dfrac{{3 \times 2}}{{119 \times 2}} = \dfrac{6}{{238}}\)

Ta thấy hai phân số  \(\dfrac{6}{{237}}\) và \(\dfrac{6}{{338}}\) đều có tử số là \(6\) và \(237 < 238\) nên \(\dfrac{6}{{237}} > \dfrac{6}{{238}}\)

 Do đó \(\dfrac{2}{{79}} > \dfrac{3}{{119}}\)

Vậy phân số bé hơn là \(\dfrac{3}{{119}}\).

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Rút gọn rồi so sánh hai phân số:  \(\dfrac{{215}}{{135}}\) và \(\dfrac{{207}}{{81}}\)

Con hãy chọn phân số lớn hơn nhé.

A. \(\dfrac{{215}}{{135}}\)

B. \(\dfrac{{207}}{{81}}\)

Đáp án

B. \(\dfrac{{207}}{{81}}\)

Phương pháp giải :

- Rút gọn hai phân số đã cho thành phân số tối giản.

- So sánh hai phân số mới. Nếu hai phân số mới có cùng tử số hoặc mẫu số thì ta áp dụng quy tắc để so sánh luôn, ngược lại thì ta quy đồng tử số hoặc mẫu số để so sánh.

Lời giải chi tiết :

Rút gọn hai phân số đã cho ta có:

\(\dfrac{{215}}{{135}} = \dfrac{{215:5}}{{135:5}} = \dfrac{{43}}{{27}};\)

\(\dfrac{{207}}{{81}} = \dfrac{{207:3}}{{81:3}} = \dfrac{{69}}{{27}}\)

Ta thấy hai phân số  \(\dfrac{{43}}{{27}}\) và \(\dfrac{{69}}{{27}}\) đều có mẫu số là \(27\) và \(43 < 69\) nên \(\dfrac{{43}}{{27}} < \dfrac{{69}}{{27}}\)

 Do đó \(\dfrac{{215}}{{135}} < \dfrac{{207}}{{81}}\)

Vậy phân số lớn hơn là \(\dfrac{{207}}{{81}}\).

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:   \(\dfrac{4}{5};\,\,\dfrac{{33}}{{35}};\,\,\dfrac{{11}}{{14}}\)

A. \(\dfrac{4}{5};\,\,\dfrac{{33}}{{35}};\,\,\dfrac{{11}}{{14}}\)

B. \(\dfrac{4}{5};\,\,\dfrac{{11}}{{14}};\,\,\dfrac{{33}}{{35}}\)

C. \(\dfrac{{11}}{{14}};\,\,\dfrac{4}{5};\,\,\dfrac{{33}}{{35}}\,\)

D. \(\,\dfrac{{33}}{{35}};\,\,\dfrac{4}{5};\,\,\dfrac{{11}}{{14}}\)

Đáp án

C. \(\dfrac{{11}}{{14}};\,\,\dfrac{4}{5};\,\,\dfrac{{33}}{{35}}\,\)

Phương pháp giải :

- Quy đồng mẫu số ba phân số.

- So sánh ba phân số sau khi quy đồng.

Lời giải chi tiết :

Ta có: \(MSC = 70\). Quy đồng mẫu số ba phân số ta có

 \(\dfrac{4}{5} = \dfrac{{4 \times 14}}{{5 \times 14}} = \dfrac{{56}}{{70}};\)

\(\dfrac{{33}}{{35}} = \dfrac{{33 \times 2}}{{35 \times 2}} = \dfrac{{66}}{{70}};\)

\(\dfrac{{11}}{{14}} = \dfrac{{11 \times 5}}{{14 \times 5}} = \dfrac{{55}}{{70}}\)

Ta thấy ba phân số  \(\dfrac{{56}}{{70}};\,\dfrac{{66}}{{70}}\) và \(\dfrac{{55}}{{70}}\) đều có mẫu số là \(70\) và \(55 < 56 < 66\) nên \(\dfrac{{55}}{{70}} < \dfrac{{56}}{{70}} < \dfrac{{66}}{{70}}\)

Do đó \(\dfrac{{11}}{{14}} < \,\dfrac{4}{5} < \,\,\dfrac{{33}}{{35}}\,\).

Vậy các phân số sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là \(\dfrac{{11}}{{14}};\,\,\dfrac{4}{5};\,\,\dfrac{{33}}{{35}}\,\).

close