Trắc nghiệm Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số Toán 5

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số ta làm như sau:

A. ta lấy tử số cộng với tử số, mẫu số cộng với mẫu số

B. ta lấy tử số cộng với tử số, mẫu số giữ nguyên

C. ta giữ nguyên tử số, mẫu số cộng với mẫu số

D. ta lấy tử số cộng với tử số, mẫu số nhân với mẫu số

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

A. Muốn trừ hai phân số có cùng mẫu số ta lấy tử số trừ đi tử số, giữ nguyên mẫu số

B. Muốn trừ hai phân số có cùng mẫu số ta lấy tử số trừ đi tử số, mẫu số trừ đi mẫu số

C. Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi cộng hai phân số đã quy đồng

D. Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi trừ hai phân số đã quy đồng.

Câu 3 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Kéo thả phân số thích hợp vào ô trống:

$\dfrac{6}{7}$
$\dfrac{5}{7}$
$\dfrac{5}{14}$
$\dfrac{4}{7} + \dfrac{1}{7} = $ .....
Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tính: \(\dfrac{2}{5} + \dfrac{1}{3}\)

A. \(\dfrac{3}{8}\)

B. \(\dfrac{5}{8}\)

C. \(\dfrac{2}{{15}}\)

D. \(\dfrac{{11}}{{15}}\)

Câu 5 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Kéo thả phân số thích hợp vào vào ô trống:

$\dfrac{1}{3}$
$\dfrac{1}{5}$
$\dfrac{2}{15}$
$\dfrac{8}{{15}} - \dfrac{1}{3} = $ .....
Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Một quầy lương thực buổi sáng bán được \(\dfrac{2}{7}\) tổng số gạo, buổi chiều bán được \(\dfrac{3}{5}\) tổng số gạo. Hỏi số gạo còn lại chiếm bao nhiêu phần số gạo của quầy lương thực đó?

A. \(\dfrac{4}{{35}}\)

B. \(\dfrac{2}{5}\)

C. \(\dfrac{5}{7}\)

D. \(\dfrac{{31}}{{35}}\)

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tính rồi rút gọn biểu thức \(\dfrac{7}{3} - \dfrac{5}{8} + \dfrac{3}{4}\) ta được kết quả là:

A. \(\dfrac{7}{8}\)

B. \(\dfrac{5}{4}\)

C. \(\dfrac{{23}}{{24}}\)

D. \(\dfrac{{59}}{{24}}\)

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tìm \(x\) biết:  \(\dfrac{2}{5} + x = 2 - \dfrac{3}{4}\)

A. \(\dfrac{7}{5}\)

B. \(\dfrac{{17}}{{20}}\)

C. \(\dfrac{{27}}{4}\)

D. \(\dfrac{{33}}{{20}}\)

Câu 9 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Tính bằng cách thuận tiện:

Kéo thả số thích hợp vào ô trống:

$3$
$4$
$2$
$\dfrac{{12}}{{16}} + \dfrac{{24}}{{21}} + \dfrac{5}{{20}} - \dfrac{7}{{49}} = $ .....
Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tìm một phân số tối giản, biết rằng nếu lấy \(\dfrac{5}{2}\) trừ đi phân số đó rồi cộng với \(\dfrac{7}{8}\) thì được phân số \(\dfrac{{15}}{{16}}\).

Vậy phân số cần tìm là :

$A.\dfrac{{39}}{{16}}$

$B.\dfrac{{37}}{{16}}$

$C.\dfrac{{16}}{{39}}$

$D.\dfrac{{35}}{{16}}$

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số ta làm như sau:

A. ta lấy tử số cộng với tử số, mẫu số cộng với mẫu số

B. ta lấy tử số cộng với tử số, mẫu số giữ nguyên

C. ta giữ nguyên tử số, mẫu số cộng với mẫu số

D. ta lấy tử số cộng với tử số, mẫu số nhân với mẫu số

Đáp án

B. ta lấy tử số cộng với tử số, mẫu số giữ nguyên

Lời giải chi tiết :

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

A. Muốn trừ hai phân số có cùng mẫu số ta lấy tử số trừ đi tử số, giữ nguyên mẫu số

B. Muốn trừ hai phân số có cùng mẫu số ta lấy tử số trừ đi tử số, mẫu số trừ đi mẫu số

C. Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi cộng hai phân số đã quy đồng

D. Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi trừ hai phân số đã quy đồng.

Đáp án

B. Muốn trừ hai phân số có cùng mẫu số ta lấy tử số trừ đi tử số, mẫu số trừ đi mẫu số

Phương pháp giải :

Dựa vào quy tắc cộng hoặc trừ hai phân số.

Lời giải chi tiết :

+ Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số ta trừ hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

+ Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số hai phân số đó rồi cộng (hoặc trừ) hai phân số đã quy đồng.

Vậy phát biểu sai là “Muốn trừ hai phân số có cùng mẫu số ta lấy tử số trừ đi tử số, mẫu số trừ đi mẫu số”.

Câu 3 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Kéo thả phân số thích hợp vào ô trống:

$\dfrac{6}{7}$
$\dfrac{5}{7}$
$\dfrac{5}{14}$
$\dfrac{4}{7} + \dfrac{1}{7} = $ .....
Đáp án
$\dfrac{6}{7}$
$\dfrac{5}{7}$
$\dfrac{5}{14}$
$\dfrac{4}{7} + \dfrac{1}{7} = $
$\dfrac{5}{7}$
Lời giải chi tiết :

Ta có:

\(\dfrac{4}{7} + \dfrac{1}{7} = \dfrac{{4 + 1}}{7} = \dfrac{5}{7}\)

Vậy phân số thích hợp đặt vào ô trống là $\dfrac{5}{7}$

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tính: \(\dfrac{2}{5} + \dfrac{1}{3}\)

A. \(\dfrac{3}{8}\)

B. \(\dfrac{5}{8}\)

C. \(\dfrac{2}{{15}}\)

D. \(\dfrac{{11}}{{15}}\)

Đáp án

D. \(\dfrac{{11}}{{15}}\)

Phương pháp giải :

Quy đồng mẫu số hai phân số đó rồi cộng hai phân số đã quy đồng. Nếu phân số thu được chưa tối giản thì ta rút gọn thành phân số tối giản.

Lời giải chi tiết :

\(\dfrac{2}{5} + \dfrac{1}{3} = \dfrac{6}{{15}} + \dfrac{5}{{15}} = \dfrac{{6 + 5}}{{15}} = \dfrac{{11}}{{15}}\)

Câu 5 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Kéo thả phân số thích hợp vào vào ô trống:

$\dfrac{1}{3}$
$\dfrac{1}{5}$
$\dfrac{2}{15}$
$\dfrac{8}{{15}} - \dfrac{1}{3} = $ .....
Đáp án
$\dfrac{1}{3}$
$\dfrac{1}{5}$
$\dfrac{2}{15}$
$\dfrac{8}{{15}} - \dfrac{1}{3} = $
$\dfrac{1}{5}$
Phương pháp giải :

Quy đồng mẫu số hai phân số đó rồi trừ hai phân số đã  quy đồng. Nếu phân số thu được chưa tối giản thì ta rút gọn thành phân số tối giản.

Lời giải chi tiết :

\(\dfrac{8}{{15}} - \dfrac{1}{3} = \dfrac{8}{{15}} - \dfrac{5}{{15}} = \dfrac{{8 - 5}}{{15}} = \dfrac{3}{{15}} = \dfrac{1}{5}\)

Vậy phân số thích hợp điền vào ô trống là $\dfrac{1}{5}$.

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Một quầy lương thực buổi sáng bán được \(\dfrac{2}{7}\) tổng số gạo, buổi chiều bán được \(\dfrac{3}{5}\) tổng số gạo. Hỏi số gạo còn lại chiếm bao nhiêu phần số gạo của quầy lương thực đó?

A. \(\dfrac{4}{{35}}\)

B. \(\dfrac{2}{5}\)

C. \(\dfrac{5}{7}\)

D. \(\dfrac{{31}}{{35}}\)

Đáp án

A. \(\dfrac{4}{{35}}\)

Phương pháp giải :

Bước 1: Tìm tổng số gạo đã bán trong hai buổi sáng và chiều.

Bước 2: Tìm số gạo còn lại.

Lời giải chi tiết :

Coi tổng số gạo là \(1\) đơn vị.

Trong buổi sáng và buổi chiều, quầy lương thực đó đã bán được số gạo là:

            \(\dfrac{2}{7} + \dfrac{3}{5} = \dfrac{{31}}{{35}}\) (tổng số gạo)

Số gạo còn lại của quầy lương thực đó là:

            \(1 - \dfrac{{31}}{{35}} = \dfrac{4}{{35}}\) (tổng số gạo)

                       Đáp số: \(\dfrac{4}{{35}}\) tổng số gạo

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tính rồi rút gọn biểu thức \(\dfrac{7}{3} - \dfrac{5}{8} + \dfrac{3}{4}\) ta được kết quả là:

A. \(\dfrac{7}{8}\)

B. \(\dfrac{5}{4}\)

C. \(\dfrac{{23}}{{24}}\)

D. \(\dfrac{{59}}{{24}}\)

Đáp án

D. \(\dfrac{{59}}{{24}}\)

Phương pháp giải :

Biểu thức này chỉ chứa phép cộng và phép trừ nên ta tính lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết :

\(\dfrac{7}{3} - \dfrac{5}{8} + \dfrac{3}{4} \)

\(= \dfrac{{56}}{{24}} - \dfrac{{15}}{{24}} + \dfrac{3}{4} \)

\(= \dfrac{{41}}{{24}} + \dfrac{3}{4} \)

\(= \dfrac{{41}}{{24}} + \dfrac{{18}}{{24}} \) \(= \dfrac{{59}}{{24}}\)

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tìm \(x\) biết:  \(\dfrac{2}{5} + x = 2 - \dfrac{3}{4}\)

A. \(\dfrac{7}{5}\)

B. \(\dfrac{{17}}{{20}}\)

C. \(\dfrac{{27}}{4}\)

D. \(\dfrac{{33}}{{20}}\)

Đáp án

B. \(\dfrac{{17}}{{20}}\)

Phương pháp giải :

Bước 1: Tính giá trị vế phải

Bước 2: Tìm \(x\), \(x\) ở vị trí số hạng chưa biết, để tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Lời giải chi tiết :

\(\begin{array}{l}\dfrac{2}{5} + x = 2 - \dfrac{3}{4}\\\dfrac{2}{5} + x = \dfrac{5}{4}\\x = \dfrac{5}{4} - \dfrac{2}{5}\\x = \dfrac{{17}}{{20}}\end{array}\)

Câu 9 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Tính bằng cách thuận tiện:

Kéo thả số thích hợp vào ô trống:

$3$
$4$
$2$
$\dfrac{{12}}{{16}} + \dfrac{{24}}{{21}} + \dfrac{5}{{20}} - \dfrac{7}{{49}} = $ .....
Đáp án
$3$
$4$
$2$
$\dfrac{{12}}{{16}} + \dfrac{{24}}{{21}} + \dfrac{5}{{20}} - \dfrac{7}{{49}} = $
$2$
Phương pháp giải :

Bước 1: Rút gọn các phân số thành phân số tối giản. 

Bước 2:  Áp dụng các tính chất của phép cộng phân số để nhóm các phân số thích hợp lại với nhau sao cho tính toán dễ dàng hơn.

Lời giải chi tiết :

\(\dfrac{{12}}{{16}} + \dfrac{{24}}{{21}} + \dfrac{5}{{20}} - \dfrac{7}{{49}} \)\(= \dfrac{3}{4} + \dfrac{8}{7} + \dfrac{1}{4} - \dfrac{1}{7} \)\(= \left( {\dfrac{3}{4} + \dfrac{1}{4}} \right) + \left( {\dfrac{8}{7} - \dfrac{1}{7}} \right) \)\(= \dfrac{4}{4} + \dfrac{7}{7} = 1 + 1 = 2\)

Vậy số thích hợp điền vào ô trống là \(2\).

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tìm một phân số tối giản, biết rằng nếu lấy \(\dfrac{5}{2}\) trừ đi phân số đó rồi cộng với \(\dfrac{7}{8}\) thì được phân số \(\dfrac{{15}}{{16}}\).

Vậy phân số cần tìm là :

$A.\dfrac{{39}}{{16}}$

$B.\dfrac{{37}}{{16}}$

$C.\dfrac{{16}}{{39}}$

$D.\dfrac{{35}}{{16}}$

Đáp án

$A.\dfrac{{39}}{{16}}$

Phương pháp giải :

Giả sử phân số cần tìm là \(x\). Từ đề bài ta có \(\dfrac{5}{2} - x + \dfrac{7}{8} = \dfrac{{15}}{{16}}.\)

Giải bài toán tìm \(x\) ta tìm được phân số đó.

Lời giải chi tiết :

Giả sử phân số cần tìm là \(x\). Từ đề bài ta có \(\dfrac{5}{2} - x + \dfrac{7}{8} = \dfrac{{15}}{{16}}\).

\(\begin{array}{l}\dfrac{5}{2} - x + \dfrac{7}{8} = \dfrac{{15}}{{16}}\\\dfrac{5}{2} - x = \dfrac{{15}}{{16}} - \dfrac{7}{8}\\\dfrac{5}{2} - x = \dfrac{1}{{16}}\\x = \dfrac{5}{2} - \dfrac{1}{{16}}\\x = \dfrac{{39}}{{16}}\end{array}\)

Vậy phân số cần tìm là \(\dfrac{{39}}{{16}}\).

close