Trắc nghiệm Nhân một số thập phân với một số tự nhiên Toán 5

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Phép tính sau đúng hay sai?

$\begin{array}{*{20}{r}}
{ \times \begin{array}{*{20}{r}}
{25,6}\\
7
\end{array}}\\
\hline
{1,7\,9\,\,2}
\end{array}$

A. Đúng

B. Sai

Câu 2 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

$17,3 \times 5 = $

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tính: \(4,36 \times 32\)

A. \(12,942\)

B. \(13,952\)

C. \(129,42\)

D. \(139,52\)

Câu 4 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Số thích hợp điền vào chỗ trống thứ nhất (kể từ trái sang phải) là


Số thích hợp điền vào chỗ trống thứ hai (kể từ trái sang phải) là

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tính: $38,75{\rm{ }}\; \times {\rm{ }}\;8\,\,:\,\,5{\rm{ }}\;$

A. \(61\)

B. \(62\)

C. \(63\)

D. \(64\)

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tìm \(y\), biết:  $y:9{\rm{ }}\; = {\rm{ }}222:6 - 19,85$

A. $y = 15,435$

B. $y = 16,935$

C. $y = 154,35$

D. $y = 169,65$

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

$316 - 15,74 \times \;8 $  $ ...$  $18,45 \times 7 + 60,93$

Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. \( = \)

B. \( > \)

C. \( < \)

Câu 8 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

$17,24\xrightarrow{+8,4}$  

  $\xrightarrow{\times 23}$  

Câu 9 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống (dạng gọn nhất):

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài $48,75{\rm{ }}m$ , chiều rộng kém chiều dài $13,5m$ .

Vậy thửa ruộng đó có chu vi bằng 

 mét.

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tính giá trị của biểu thức $38,24 + {\rm{ 18,76}} \times a$ với $a = 4$ .

A. \(102,68\)

B. \(113,28\)

C. \(153,88\)

D. \(228\)

Câu 11 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một người thợ dệt ngày thứ nhất dệt được \(25,8m\) vải. Ngày thứ hai dệt được gấp đôi ngày thứ nhất.

Vậy trong hai ngày người đó dệt được tất cả 

 mét vải.

Câu 12 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống để tính bằng cách thuận tiện:

\(50,36 \times 78 + 50,36 \times 23 - 50,36\)

\(=50,36 \times 78 + 50,36 \times 23 - 50,36 \times \)


\( = 50,36 \times \,\,(\)

$+$

$-$

$)$


\( = 50,36 \times \,\,(\)

$-$

$)$


\( = 50,36 \times \,\,\)


$=$

Câu 13 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Một cửa hàng có một số đường. Biết cửa hàng đã bán được $6,3$ tạ đường, số đường còn lại được chia đều vào \(16\)  bao, mỗi bao $0,45$ tạ đường. Hỏi trước khi bán cửa hàng có bao nhiêu ki-lô-gam đường?

A. $13,5kg$

B. $135kg$

C. $1350kg$

D. $13500kg$

Câu 14 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Cho hình vuông $ABCD$ và hình chữ nhật $MNPQ$ có số đo như hình vẽ:

Vậy chu vi hình vuông $ABCD …$ chu vi hình chữ nhật $MNPQ.$

Cụm từ thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A. Nhỏ hơn

B. Lớn hơn

C. Bằng

Câu 15 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Biết trung bình cộng của ba số là $53,48$. Biết tổng của số thứ nhất và số thứ hai là $48,9$; tổng của số thứ hai và số thứ ba là \(135\).

Vậy số thứ nhất là 

; số thứ hai là 

; số thứ ba là 

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Phép tính sau đúng hay sai?

$\begin{array}{*{20}{r}}
{ \times \begin{array}{*{20}{r}}
{25,6}\\
7
\end{array}}\\
\hline
{1,7\,9\,\,2}
\end{array}$

A. Đúng

B. Sai

Đáp án

B. Sai

Phương pháp giải :

- Tìm tích \(256 \times 7\).

- Phần thập phân của số \(25,6\) có một chữ số, ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra một chữ số kể từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết :

Vậy phép tính đã cho là sai.

Câu 2 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

$17,3 \times 5 = $

Đáp án

$17,3 \times 5 = $

Phương pháp giải :

- Tìm tích \(173 \times 5\).

- Phần thập phân của số \(17,3\) có một chữ số, ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra một chữ số kể từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết :

Đặt tính rồi thực hiện tính ta có:

              $\begin{array}{*{20}{r}}
{ \times \begin{array}{*{20}{r}}
{17,3}\\
5
\end{array}}\\
\hline
{86,5}
\end{array}$

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là $86,5.$

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tính: \(4,36 \times 32\)

A. \(12,942\)

B. \(13,952\)

C. \(129,42\)

D. \(139,52\)

Đáp án

D. \(139,52\)

Phương pháp giải :

- Đặt tính rồi tính để tìm tích \(436 \times 32\).

- Phần thập phân của số \(4,36\) có hai chữ số, ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra hai chữ số kể từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết :

Đặt tính và thực hiện tính ta có:

           \(\begin{array}{*{20}{c}}{ \times \begin{array}{*{20}{c}}{4,36}\\{\,\,\,\,\,32}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,8\,\,72}\\{13\,0\,8\,\,\,\,\,\,\,\,}\\\hline{139,52\,\,\,\,}\end{array}\,\)

Vậy \( 4,36 \times 32 = 139,52\).

Câu 4 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Số thích hợp điền vào chỗ trống thứ nhất (kể từ trái sang phải) là


Số thích hợp điền vào chỗ trống thứ hai (kể từ trái sang phải) là

Đáp án

Số thích hợp điền vào chỗ trống thứ nhất (kể từ trái sang phải) là


Số thích hợp điền vào chỗ trống thứ hai (kể từ trái sang phải) là

Phương pháp giải :

Áp dụng công thức: Tích = thừa số × thừa số, sau đó đặt tính rồi tính.

Lời giải chi tiết :

Đặt tính và thực hiện tính ta có:

\(\,\,\,\begin{array}{*{20}{c}}{ \times \begin{array}{*{20}{c}}{6,27}\\{\,\,\,\,\,\,\,8}\end{array}}\\\hline\begin{array}{l}50,16\\\\\end{array}\end{array}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\begin{array}{*{20}{c}}{ \times \begin{array}{*{20}{c}}{2,4\,8}\\{\,\,\,\,1\,4}\end{array}}\\\hline{\,\,9\,\,9\,2}\\{\,\,2\,4\,\,8\,\,\,\,\,\,\,}\\\hline{3\,4,72\,}\end{array}\,\)

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống thứ nhất (từ trái sang phải) là $50,16$.

Đáp án đúng điền vào ô trống thứ hai (từ trái sang phải) là $34,72$.

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tính: $38,75{\rm{ }}\; \times {\rm{ }}\;8\,\,:\,\,5{\rm{ }}\;$

A. \(61\)

B. \(62\)

C. \(63\)

D. \(64\)

Đáp án

B. \(62\)

Phương pháp giải :

Biểu thức $38,75{\rm{ }}\; \times {\rm{ }}\;8\,\,:\,\,5{\rm{ }}\;$chỉ có phép tính nhân và phép tính chia nên ta tính lần lượt từ trái qua phải.

Lời giải chi tiết :

Ta có: $38,75{\rm{ }}\; \times {\rm{ }}\;8\,\,:\,\,5{\rm{ }}\; = 310:5 = 62$.

Vậy đáp án đúng là \(62\).

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tìm \(y\), biết:  $y:9{\rm{ }}\; = {\rm{ }}222:6 - 19,85$

A. $y = 15,435$

B. $y = 16,935$

C. $y = 154,35$

D. $y = 169,65$

Đáp án

C. $y = 154,35$

Phương pháp giải :

- Tính vế phải trước, biểu thức có phép tính chia và phép trừ thì ta thực hiện phép chia trước, thực hiện phép trừ sau.

- Tìm \(y\), \(y\) ở vị trí số bị chia nên muốn tìm \(y\) ta lấy thương nhân với số chia.

Lời giải chi tiết :

Ta có: 

        $\begin{array}{l}y:9{\rm{ }}\; = {\rm{ }}222:6 - 19,85\\y:9 = 37 - 19,85\\y:9 = 17,15\\y = 17,15 \times 9\\y = 154,35\end{array}$

Vậy \(y = 154,35\).

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

$316 - 15,74 \times \;8 $  $ ...$  $18,45 \times 7 + 60,93$

Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. \( = \)

B. \( > \)

C. \( < \)

Đáp án

A. \( = \)

Phương pháp giải :

- Tính kết quả của từng vế sau đó so sánh các kết quả đó với nhau

-Biểu thức có chứa phép cộng, trừ, nhân, chia thì ta tính phép nhân, chia trước; phép cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết :

Ta có: 

$+) \;316 - 15,74 \times \;8 $$= 316 - 125,92 $ $= 190,08$

$+) \;18,45 \times 7 + 60,93 $$= 129,15 + 60,93 $ $= 190,08$

Mà $190,08 = 190,08$.

Vậy $316 - 15,74 \times \;8 $ $= 18,45 \times 7 + 60,93$

Câu 8 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

$17,24\xrightarrow{+8,4}$  

  $\xrightarrow{\times 23}$  

Đáp án

$17,24\xrightarrow{+8,4}$  

  $\xrightarrow{\times 23}$  

Phương pháp giải :

Tính lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết :

Tính lần lượt từ trái sang phải ta có:

          \(\begin{array}{l}17,24 + 8,4 = 25,64\\25,64 \times 23 = 589,72\end{array}\)

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống thep thứ tự từ trái sang phải là \(25,64\,;\,\,589,72\).

Câu 9 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống (dạng gọn nhất):

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài $48,75{\rm{ }}m$ , chiều rộng kém chiều dài $13,5m$ .

Vậy thửa ruộng đó có chu vi bằng 

 mét.

Đáp án

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài $48,75{\rm{ }}m$ , chiều rộng kém chiều dài $13,5m$ .

Vậy thửa ruộng đó có chu vi bằng 

 mét.

Phương pháp giải :

- Tìm chiều rộng thửa ruộng đó ta lấy chiều dài trừ đi \(13,5m\).

- Tìm chu vi thửa ruộng đó theo công thức:

             Chu vi = (chiều dài + chiều rộng) \( \times \,  2\)

Lời giải chi tiết :

Chiều rộng của thửa ruộng đó là:

            $48,75 - 13,5 = 35,25{\rm{ (}}m)$

Chu vi của thửa ruộng đó là:

            $(48,75 + 35,25) \times 2 = 168{\rm{ (}}m)$

                                               Đáp số: \(168m\).

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là \(168\).

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tính giá trị của biểu thức $38,24 + {\rm{ 18,76}} \times a$ với $a = 4$ .

A. \(102,68\)

B. \(113,28\)

C. \(153,88\)

D. \(228\)

Đáp án

B. \(113,28\)

Phương pháp giải :

- Biểu thức $38,24 + {\rm{ 18,76}} \times a$ có chứa phép nhân và phép cộng nên ta thực hiện tính phép nhân trước, tính phép cộng sau.

- Thay $a = 4$ vào biểu thức rồi thực hiện tính bình thường.

Lời giải chi tiết :

Thay $a = 4$ vào biểu thức $38,24 + {\rm{ 18,76}} \times a$ ta có:

$\begin{array}{l}38,24 + {\rm{ 18,76}} \times 4\\ = 38,24 + 75,04\\ = 113,28\end{array}$

Câu 11 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một người thợ dệt ngày thứ nhất dệt được \(25,8m\) vải. Ngày thứ hai dệt được gấp đôi ngày thứ nhất.

Vậy trong hai ngày người đó dệt được tất cả 

 mét vải.

Đáp án

Một người thợ dệt ngày thứ nhất dệt được \(25,8m\) vải. Ngày thứ hai dệt được gấp đôi ngày thứ nhất.

Vậy trong hai ngày người đó dệt được tất cả 

 mét vải.

Phương pháp giải :

- Tính số vải dệt được trong ngày thứ hai ta lấy số vải dệt được trong ngày thứ nhất nhân với \(2\).

- Tính số vải dệt được trong hai ngày ta lấy số vải dệt được trong ngày thứ nhất cộng với số vải dệt được trong ngày thứ hai.

Lời giải chi tiết :

Ngày thứ hai người thợ đó dệt được số mét vải là:

                     \(25,8 \times 2 = 51,6(m)\)

Trong hai ngày người đó dệt dược tất cả số mét vải là:

                     \(25,8 + 51,6 = 77,4(m)\)

                                            Đáp số: \(77,4m\).

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là \(77,4\).

Câu 12 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống để tính bằng cách thuận tiện:

\(50,36 \times 78 + 50,36 \times 23 - 50,36\)

\(=50,36 \times 78 + 50,36 \times 23 - 50,36 \times \)


\( = 50,36 \times \,\,(\)

$+$

$-$

$)$


\( = 50,36 \times \,\,(\)

$-$

$)$


\( = 50,36 \times \,\,\)


$=$

Đáp án

\(50,36 \times 78 + 50,36 \times 23 - 50,36\)

\(=50,36 \times 78 + 50,36 \times 23 - 50,36 \times \)


\( = 50,36 \times \,\,(\)

$+$

$-$

$)$


\( = 50,36 \times \,\,(\)

$-$

$)$


\( = 50,36 \times \,\,\)


$=$

Phương pháp giải :

Áp dụng công thức: 

$a \times b + a \times c - a $$= a \times b + a \times c - a \times 1 $$= a \times (b + c - 1)$

Lời giải chi tiết :

Ta có:

\(50,36 \times 78 + 50,36 \times 23 - 50,36\)

\( = 50,36 \times 78 + 50,36 \times 23 - 50,36 \times 1\)

\(= 50,36 \times (78 + 23 - 1)\)

\( = 50,36 \times (101 - 1)\)

\( = 50,36 \times 100\)

\( = 5036\)

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự trừ trái sang phải, từ trên xuống dưới là:

\(1\,;\,\,78\,;\,\,23\,;\,\,1\,;\,\,101\,;\,\,1\,;\,\,100\,;\,\,5036\).

Câu 13 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Một cửa hàng có một số đường. Biết cửa hàng đã bán được $6,3$ tạ đường, số đường còn lại được chia đều vào \(16\)  bao, mỗi bao $0,45$ tạ đường. Hỏi trước khi bán cửa hàng có bao nhiêu ki-lô-gam đường?

A. $13,5kg$

B. $135kg$

C. $1350kg$

D. $13500kg$

Đáp án

C. $1350kg$

Phương pháp giải :

- Tính số đường còn lại.

- Tính số đường cửa hàng có trước khi bán.

- Đổi số đường sang đơn vị là \(kg\).

Lời giải chi tiết :

Sau khi bán, cửa hàng còn lại số tạ đường là:

             $0,45 \times 16 = 7,2$ (tạ)

Trước khi bán cửa hàng có số tạ đường là:

             \(6,3 + 7,2 = 13,5\) (tạ)

             \(13,5\) tạ \( = 1350kg\)

                                     Đáp số: \(1350kg\).

Câu 14 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Cho hình vuông $ABCD$ và hình chữ nhật $MNPQ$ có số đo như hình vẽ:

Vậy chu vi hình vuông $ABCD …$ chu vi hình chữ nhật $MNPQ.$

Cụm từ thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A. Nhỏ hơn

B. Lớn hơn

C. Bằng

Đáp án

A. Nhỏ hơn

Phương pháp giải :

- Đổi \(1,35dm = 13,5cm\).

- Tìm chu vi hình chữ nhật $MNPQ$ theo công thức:

              Chu vi = (chiều dài + chiều rộng ) $ \times \,2$ .

- Tìm chu vi hình vuông $ABCD$  theo công thức :

             Chu vi = độ dài một cạnh $ \times \,4$ 

- So sánh chu vi hình vuông $ABCD$ và hình chữ nhật $MNPQ$.

Lời giải chi tiết :

Đổi \(1,35dm = 13,5cm\)

Chu vi hình vuông $ABCD$ là

             \(9,56 \times 4 = 38,24\;(cm)\)

Chu vi hình chữ nhật $MNPQ$ là:

             \((13,5 + 8,75) \times 2 = 44,5\;(cm)\)

Mà \(38,24cm < 44,5cm\).

Vậy chu vi hình vuông $ABCD$ nhỏ hơn chu vi hình chữ nhật $MNPQ. $

Câu 15 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Biết trung bình cộng của ba số là $53,48$. Biết tổng của số thứ nhất và số thứ hai là $48,9$; tổng của số thứ hai và số thứ ba là \(135\).

Vậy số thứ nhất là 

; số thứ hai là 

; số thứ ba là 

Đáp án

Biết trung bình cộng của ba số là $53,48$. Biết tổng của số thứ nhất và số thứ hai là $48,9$; tổng của số thứ hai và số thứ ba là \(135\).

Vậy số thứ nhất là 

; số thứ hai là 

; số thứ ba là 

Phương pháp giải :

- Tìm tổng của ba số theo công thức:  Tổng = trung bình cộng × số số hạng.

- Tìm số thứ nhất ta lấy tổng của ba số trừ đi tổng của số thứ hai và số thứ ba.

- Tìm số thứ hai ta lấy tổng của số thứ nhất và số thứ hai trừ đi số thứ nhất.

- Tìm số thứ ba ta lấy tổng của số thứ hai và số thứ ba trừ đi số thứ hai.

Lời giải chi tiết :

Tổng của ba số đó là :             \(53,48 \times 3 = 160,44\)

Số thứ nhất là:                         \(160,44 - 135 = 25,44\)

Số thứ hai là:                            \(48,9 - 25,44 = 23,46\)

Số thứ ba là:                             \(135 - 23,46 = 111,54\)

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trên xuống dưới là \(25,44\,;\,\,23,46\,;\,\,111,54\).

close