Trắc nghiệm Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài Toán 5

Đề bài

Câu 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

\(1cm = \dfrac{1}{{10}}dm\). Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

\(1km\) gấp \(1hm\) bao nhiêu lần ?

A. \(10\) lần

B. \(100\) lần

C. \(500\) lần

D. \(1000\) lần

Câu 3 :
Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

\(12m = \)

 $cm$

Câu 4 :
Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

\(5000dm =\)

 $hm$

Câu 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

\(15dm = 150...\). 

Đơn vị cần điền vào chỗ chấm là:

A. \(dam\)

B. \(m\)

C. \(cm\)

D. \(mm\)

Câu 6 :
Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

$7\,dam\, = \dfrac{a}{b}\,hm$. Khi đó


$a=$


$b=$

Câu 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn số thích hợp để điền vào chỗ chấm: 

\(15m - 8mm = ...mm\)

A. \(7\)

B. \(23\)

C. \(142\)

D. \(14992\)

Câu 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm:

\(30hm\,8m\)  $...$  \(3km\,5m\)

A. \( > \)

B. \( < \)

C. \( = \)

Câu 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Một đội công nhân trong ba ngày sửa được \(2km\,15m\) đường. Ngày thứ nhất đội sửa được \(425m\) đường, ngày thứ hai sửa được gấp \(2\) lần ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ ba đội đó sửa được bao nhiêu mét đường?

A. \(675m\)

B. \(740m\)

C. \(850m\)

D. \(1065m\)

Câu 10 :
Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

\(8km\,\,72m\, \times \,5\, = \,\)

 \(m\)

Lời giải và đáp án

Câu 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

\(1cm = \dfrac{1}{{10}}dm\). Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Đáp án

A. Đúng

Phương pháp giải :

Áp dụng nhận xét, trong bảng đơn vị đo độ dài, hai đơn vị đo liền nhau hơn (kém) nhau \(10\) lần.

Lời giải chi tiết :

Trong bảng đơn vị đo độ dài, hai đơn vị đo liền nhau, đơn vị bé bằng \(\dfrac{1}{{10}}\)  đơn vị lớn.

Ta thấy hai đơn vị \(dm\) và \(cm\) là hai đơn vị đo liền nhau, mà đơn vị \(cm\) nhỏ hơn đơn vị \(dm\),

nên \(1cm = \dfrac{1}{{10}}dm\).

Vậy \(1cm = \dfrac{1}{{10}}dm\) là đúng.

Câu 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

\(1km\) gấp \(1hm\) bao nhiêu lần ?

A. \(10\) lần

B. \(100\) lần

C. \(500\) lần

D. \(1000\) lần

Đáp án

A. \(10\) lần

Phương pháp giải :

Áp dụng nhận xét, trong bảng đơn vị đo độ dài, hai đơn vị đo liền nhau hơn (kém) nhau \(10\) lần.

Lời giải chi tiết :

Trong bảng đơn vị đo độ dài, hai đơn vị đo liền nhau hơn (kém) nhau \(10\) lần.

Ta thấy hai đơn vị \(km\) và \(hm\) là hai đơn vị đo liền nhau, mà đơn vị \(km\) lớn hơn hơn đơn vị \(hm\) nên \(1km\) gấp $10$ lần \(1hm\).

Câu 3 :
Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

\(12m = \)

 $cm$

Đáp án

\(12m = \)

 $cm$

Phương pháp giải :

Áp dụng cách đổi \(1m = 100cm\) để đổi \(12m\) sang đơn vị đo là \(cm\).

Lời giải chi tiết :

Ta có: \(1m = 100cm\) nên \(12m = 1200cm\) (vì \(12 \times 100 = 1200\)).

Vậy \(12m = 1200cm\).

Số thích hợp điền vào ô trống là \(1200\).

Câu 4 :
Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

\(5000dm =\)

 $hm$

Đáp án

\(5000dm =\)

 $hm$

Phương pháp giải :

Ta có: \(1hm=1000dm\). Để đổi một số từ đơn vị đo \(dm\) sang đơn vị đo \(hm\) ta chỉ việc chia số đó cho \(1000\).

Lời giải chi tiết :

Trong bảng đơn vị đo độ dài đã học, \(1hm\) gấp \(1000\) lần \(1dm\), hay \(1hm = 1000dm\).

Nhẩm:  \(5000: 1000= 5\).

Do đó, \(5000dm= 5hm\).

Vậy số thích hợp điền vào ô trống là \(5\).

Câu 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

\(15dm = 150...\). 

Đơn vị cần điền vào chỗ chấm là:

A. \(dam\)

B. \(m\)

C. \(cm\)

D. \(mm\)

Đáp án

C. \(cm\)

Phương pháp giải :

Áp dụng nhận xét, trong bảng đơn vị đo độ dài, hai đơn vị đo liền nhau hơn (kém) nhau \(10\) lần.

Lời giải chi tiết :

\(150\) gấp \(15\) số lần là:

        \(150:15 = 10\) (lần)

Mà trong bảng đơn vị đo độ dài, $2$ đơn vị đo liền nhau hơn (kém) nhau $10$ lần.

Ta có: \(1dm\) gấp $10$ lần \(1cm\), hay \(1dm = 10cm\)

Vậy \(15dm = 150cm\).

Câu 6 :
Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

$7\,dam\, = \dfrac{a}{b}\,hm$. Khi đó


$a=$


$b=$

Đáp án

$7\,dam\, = \dfrac{a}{b}\,hm$. Khi đó


$a=$


$b=$

Phương pháp giải :

Áp dụng nhận xét, trong bảng đơn vị đo độ dài, hai đơn vị đo liền nhau hơn (kém) nhau $10$ lần.

Lời giải chi tiết :

Theo bảng đơn vị đo khối lượng, \(1hm\) gấp \(10\) lần \(1dam\), hay \(1dam = \dfrac{1}{{10}}hm\)

Do đó, \(7dam = 7 \times \dfrac{1}{{10}}hm = \dfrac{7}{{10}}hm\).

Vậy số thích hợp điền vào ô trống theo thứ tự từ trên xuống dưới là \(7;\,10\).

Câu 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn số thích hợp để điền vào chỗ chấm: 

\(15m - 8mm = ...mm\)

A. \(7\)

B. \(23\)

C. \(142\)

D. \(14992\)

Đáp án

D. \(14992\)

Phương pháp giải :

Áp dụng cách đổi \(1m = 1000mm\) để đổi \(15m\) sang đơn vị \(mm\), sau đó làm phép tính trừ như thông thường.

Lời giải chi tiết :

Ta có \(1m = 1000mm\) nên \(15m = 15000mm\)

Do đó \(15m - 8mm = 15000mm - 8mm = 14992mm\)

Vậy số thích hợp điền vào chỗ chấm là \(14992.\)

Câu 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm:

\(30hm\,8m\)  $...$  \(3km\,5m\)

A. \( > \)

B. \( < \)

C. \( = \)

Đáp án

A. \( > \)

Phương pháp giải :

Xác định đơn vị cần chuyển đổi để so sánh là \(m\). Ta đổi \(30hm\,8m\) và \(3km\,5m\) theo đơn vị \(m\) sau đó so sánh như thông thường.

Lời giải chi tiết :

+) $1km{\rm{ }} = {\rm{ }}1000m$ nên $3km{\rm{ }} = {\rm{ 3}}000m$.

Do đó \(3km\,\,5m = 3000m + 5m = 3005m\)

+) $1hm{\rm{ }} = {\rm{ }}100m$ nên $30hm{\rm{ }} = {\rm{ 30}}00m$.

Do đó \(30hm\,\,8m = 3000m + 8m = 3008m\)

Ta thấy \(3008m > 3005m\).

Vậy \(30hm\,\,8m > 3km\;5m\).

Câu 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Một đội công nhân trong ba ngày sửa được \(2km\,15m\) đường. Ngày thứ nhất đội sửa được \(425m\) đường, ngày thứ hai sửa được gấp \(2\) lần ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ ba đội đó sửa được bao nhiêu mét đường?

A. \(675m\)

B. \(740m\)

C. \(850m\)

D. \(1065m\)

Đáp án

B. \(740m\)

Phương pháp giải :

- Đổi  \(2km\,15m = 2015m\)

- Tính số mét đường đội công nhân sửa ngày thứ hai ta lấy số mét đường sửa ngày thứ nhất nhân với \(2\).

- Tính số mét đường đội công nhân sửa trong hai ngày đầu ta cộng số mét đường sửa trong hai ngày.

- Tính số mét đường sửa trong ngày thứ ba ta lấy tổng số mét đường sửa được trong ba ngày trừ đi số mét đường sửa trong hai ngày đầu.

Lời giải chi tiết :

Đổi: \(2km\,15m = 2015m\)

Ngày thứ hai đội sửa được số mét đường là:

                        \(425 \times 2 = 850(m)\)

Trong hai ngày đầu đội sửa được số mét đường là:

                        \(425 + 850 = 1275(m)\)

Ngày thứ ba đội sửa được số mét đường là:

                        \(2015 - 1275 = 740(m)\)

                                                Đáp số: \(740m\)

Câu 10 :
Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

\(8km\,\,72m\, \times \,5\, = \,\)

 \(m\)

Đáp án

\(8km\,\,72m\, \times \,5\, = \,\)

 \(m\)

Phương pháp giải :

Ta thấy số đo trên kèm theo 2 đơn vị khác nhau đó là: \(km;\,\,m\). Trước khi thực hiện phép nhân, ta phải đổi các đơn vị đo khác nhau về cùng 1 đơn vị đo.

Đề bài yêu cầu tìm kết quả của phép tính theo đơn vị \(m\) nên ta giữ nguyên \(72m\), đổi \(8km\) sang đơn vị \(m\) như sau: \(8km = 8000m\) (vì \(1km = 1000m\)). Sau đó làm tiếp phép tính nhân như thông thường

Lời giải chi tiết :

$\begin{array}{*{20}{c}}{8km\;{\rm{ 72}}m{\rm{ }} \times \,{\rm{5 }} = {\rm{ }}\left( {8000m{\rm{ }} + {\rm{ 72}}m} \right) \times \,{\rm{5 }}}\\\,\,\,\,\,{\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;\,\, = {\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ 8072m}}\, \times \,{\rm{5}}}\\{\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;\,\, = {\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\,40360m}\end{array}$ 

Vậy số thích hợp điền vào ô trống là \(40360\).

close