Luyện bài tập với chủ đề "Thể tích của một hình. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối. Mét khối" - Lớp 5

NHẬN BIẾT (14%)

THÔNG HIỂU (29%)

VẬN DỤNG (43%)

VẬN DỤNG CAO (14%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện