Toán lớp 5 trang 66 Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, ...

Tính nhẩm: a) 43,2 : 10 0,65:10 Một kho gạo có 537,25 tấn gạo. Người ta đã lấy ra 1/10 số gạo trong kho. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu tấn gạo?

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tính nhẩm:

a) \(43,2 : 10\)                          \(0,65:10\)

  \(432,9: 100\)                       \(13,96: 1000\)

b) \(23,7 :10\)                          \(2,07 : 10\)

   \(2,23 : 100\)                        \(999,8 : 1000\)

Phương pháp giải:

Muốn chia một số thập phân cho \(10, \;100,\; 1000,\;...\) ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, ... chữ số.

Lời giải chi tiết:

a) \(43,2 : 10=4,32\)                        \(0,65:10=0,065\)

    \(432,9: 100=4,329\)                  \(13,96: 1000=0,01396\)

b) \(23,7 :10=2,37\)                         \(2,07 : 10=0,207\)            

    \(2,23 : 100=0,0223\)                  \(999,8 : 1000=0,9998\)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tính nhẩm rồi so sánh kết quả tính:

a) \(12,9 : 10 \) và \(12,9 \times  0,1;\)

b) \(123,4 : 100\) và \(123,4 \times 0,01;\)

c) \(5,7 : 10\) và \(5,7 \times 0,1\);

d) \(87,6 : 100\) và \(87,6 \times 0,01\).

Phương pháp giải:

- Muốn chia một số thập phân cho \(10;\; 100;\; 1000;\;...\) ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, ... chữ số.

- Khi nhân một số thập phân với \(0,1;\; 0,01;\; 0,001;\;...\) ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, ... chữ số.

Lời giải chi tiết:

a) \(12,9 : 10 = 1,29\,;\)               

\(\;12,9 \times 0,1 = 1,29\)

    Do đó:   \(12,9 : 10=12,9 \times  0,1;\) 

 

b) \(123,4 : 100 =1,234\,;\)           

\(\; 123,4 \times 0,01 = 1,234\)

   Do đó:   \(123,4 : 100=123,4 \times 0,01;\)

 

c) \(5,7 : 10 =0,57\; ; \)               

\(\; 5,7 \times 0,1 = 0,57\)

   Do đó:   \(5,7 : 10=5,7 \times 0,1\)

 

d) \(87,6 : 100 =0,876\; ;\)           

\(\; 87,6 \times 0,01\)\(= 0,876\)

   Do đó:   \(87,6 : 100=87,6 \times 0,01\).

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Một kho gạo có \(537,25\) tấn gạo. Người ta đã lấy ra \(\dfrac{1}{10}\) số gạo trong kho. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu tấn gạo?

Phương pháp giải:

Cách 1: 

- Tìm số gạo đã lấy ra \(=\) số gạo ban đầu \(\times \dfrac{1}{10}\) hoặc tính số gạo đã lấy ra \(=\) số gạo ban đầu \(:10\).

- Số gạo còn lại \(=\) số gạo ban đầu \(-\) số gạo đã lấy ra.

Cách 2: 

- Tìm phân số chỉ số gạo còn lại:  \(1 -\dfrac{1}{10} =\dfrac{9}{10} \) (số gạo ban đầu).

- Tìm số gạo còn lại \(=\) số gạo ban đầu \(\times \dfrac{9}{10}\) hoặc tính số gạo còn lại \(=\) số gạo ban đầu \( : 10 \times 9\).

Lời giải chi tiết:

Cách 1:

Số gạo đã lấy ra là: 

            \(537,25 : 10= 53,725\) (tấn)

Số gạo còn lại trong kho là:

           \(537,25 - 53,725 = 483,525\) (tấn)

                                 Đáp số: \(483,525\) tấn.

Cách 2:

Phân số chỉ số gạo còn lại là:

            \(1-\dfrac{1}{10}\) = \(\dfrac{9}{10}\) (số gạo lúc đầu)

Số gạo còn lại trong kho là:

            \(537,25 : 10 \times 9 = 483,525\) (tấn)

                                Đáp số: \(483,525\) tấn.

Lý thuyết

a) Ví dụ 1:         \(213,8: 10 = \;?\)

                          

                          \(213,8: 10 =21,38\)

Nhận xét: Nếu chuyển dấu phẩy của số \(213,8\) sang bên trái một chữ số ta cũng được \(21,38\).

b) Ví dụ 2:         \(89,13 : 100= \;?\)

                          

                          \(89,13 : 100= 0,8913\)

Nhận xét: Nếu chuyển dấu phẩy của số \(89,13\) sang bên trái hai chữ số ta cũng được \(0,8913\).

Muốn chia một số thập phân cho \(10,\; 100,\; 1000,\;...\) ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, ... chữ số.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close