Toán lớp 5 trang 72 Luyện tập

Đặt tính rồi tính: a) 17,55 : 3,9; b) 0,603 : 0,09;

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính:

\(a)\;17,55 : 3,9;\)                               \(b)\;0,603 : 0,09;\)

\(c)\;0,3068 : 0,26;\)                            \(d)\;98,156 : 4,63.\)

Phương pháp giải:

Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải

bấy nhiêu chữ số.

- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia cho số tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tìm \(x\):

a)  \(x \times  1,8 = 72;\)

b)  \(x\times  0,34 = 1,19 \times  1,02;\)

c)  \(x\times  1,36 = 4,76 \times  4,08.\)

Phương pháp giải:

- Tính giá trị ở vế phải. 

- \(x\) đóng vai trò thừa số chưa biết. Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Lời giải chi tiết:

a) \(x\times  1,8 = 72\)

    \(x = 72 : 1,8\)

    \(x = 40\)

b) \(x\times 0,34 = 1,19 \times 1,02\)

    \(x\times  0,34 = 1,2138\)

    \(x = 1,2138 : 0,34\)

    \(x = 3,57\)

c) \(x\times 1,36 = 4,76 \times 4,08\)

    \(x\times  1,36 = 19,4208\)

    \(x = 19,4208 : 1,36\)

    \(x = 14,28.\)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Biết \(5,2l\) dầu cân nặng \(3,952kg\). Hỏi có bao nhiêu lít dầu nếu chúng cân nặng \(5,32kg\)?

Phương pháp giải:

- Tính cân nặng của \(1\) lít dầu \(=\) cân nặng của \(5,2\) lít dầu \(: 5,2\).

- Số lít dầu \(=\) cân nặng của chúng \(:\) cân nặng của \(1\) lít dầu.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

3,952 kg: 5,2 lít dầu

5,32 kg: ... lít dầu?

Bài giải

\(1l\) dầu nặng số ki-lô-gam là:

             \(3,952 : 5,2 = 0,76 \;(kg)\)

Có số lít dầu là:

             \(5,32 : 0,76 = 7 \;(l)\)

                                   Đáp số: \(7l\) dầu.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Tìm số dư của phép chia \(218 : 3,7\) nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương.

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính chia \(218 : 3,7\) (lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương) sau đó bằng cách dóng một đường thẳng từ dấu phẩy của số bị chia ban đầu, coi \(218 = 218,0\), ta tìm được số dư của phép chia đó.

Lời giải chi tiết:

Dóng một đường thẳng ở bên phải chữ số \(8\) của số bị chia xuống (như hình vẽ trên) ta thấy số dư là \(0,033\).

Thử lại:  \(58,91 \times 3,7 + 0,033 \)\(=217,967 + 0,033= 218\).

Vậy số dư của phép chia \(218 : 3,7\) nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương là \(0,033\).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close