Toán lớp 5 trang 78 Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

Số học sinh khá giỏi của Trường Vạn Thịnh là 552 em, chiếm 92% số học sinh toàn trường. Hỏi Trường Vạn Thịnh có bao nhiêu học sinh? Kiểm tra một sản phẩm của một xưởng may, người ta thấy có 732 sản phẩm đạt chuẩn, chiếm 91,5% tổng số sản phẩm. Tính tổng số sản phẩm.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Số học sinh khá giỏi của Trường Vạn Thịnh là 552 em, chiếm 92% số học sinh toàn trường. Hỏi Trường Vạn Thịnh có bao nhiêu học sinh?

Phương pháp giải:

Đây là bài toán dạng tìm một số khi biết giá trị phần trăm của nó. 

Theo đề bài, 92% số học sinh của trường Vạn Thịnh là 552 em . Để tìm số học sinh trường Vạn Thịnh ta có thể

lấy 552 chia cho 92 rồi nhân với 100 hoặc lấy 552 nhân với 100 rồi chia cho 92.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

552 học sinh :  92%

Trường có:... học sinh?

Giải:

Trường Vạn Thịnh có số học sinh là: 

          \(552 : 92 \times 100 = 600\) (học sinh)

                               Đáp số: \(600\) học sinh.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Kiểm tra một sản phẩm của một xưởng may, người ta thấy có 732 sản phẩm đạt chuẩn, chiếm 91,5% tổng số sản phẩm. Tính tổng số sản phẩm.

Phương pháp giải:

Theo đề bài, 91,5% tổng số sản phẩm là 732 sản phẩm.

Để tìm tổng số sản phẩm ta có thể lấy 732 chia cho 91,5 rồi nhân với 100.

Lời giải chi tiết:

732 sản phẩm: chiếm 91,5% 

Tổng: ? sản phẩm

Bài giải

Tổng sản phẩm của xưởng may đó là:

732 : 91,5 × 100 = 800 (sản phẩm)

                         Đáp số: 800 sản phẩm.

 

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Một kho chứa gạo tẻ và gạo nếp trong đó có 5 tấn gạo nếp. Tính nhẩm tổng số gạo của kho, nếu số gạo nếp chiếm:

a) 10% số gạo trong kho.

b) 25% số gạo trong kho.

Phương pháp giải:

Có thể viết tỉ số phần trăm dưới dạng phân số rồi tính nhẩm số gạo trong kho.

Lời giải chi tiết:

Cách nhẩm 1:

a) Số gạo trong kho là :       

             5 × 100 : 10 = 500 : 10 = 50 (tấn)

b) Số gạo trong kho là :          

             5 × 100 : 25 = 500 : 25 = 20 (tấn)

Cách nhẩm 2:

10% =\(\dfrac{1}{10}\) ;                        25% =\(\dfrac{1}{4}\)

a) Số gạo trong kho là:     5 × 10 = 50 (tấn)

b) Số gạo trong kho là:     5 × 4 = 20 (tấn)

                                       Đáp số: a) 50 tấn.

                                                    b) 20 tấn.

Lý thuyết

Tìm một số khi biết tỉ số phần trăm của số đó

Ví dụ 1: Số học sinh nam của một trường là \(327\) học sinh và chiếm \(54,5\% \) số học sinh toàn trường. Tính số học sinh của trường đó.

\(54,5\% \) số học sinh toàn trường là \(327\) học sinh.

\(1\% \) số học sinh toàn trường là:

            \(327:54,5 = 6\) (học sinh)

Số học sinh của trường hay \(100\% \) số học sinh toàn trường là:

            \(6 \times 100 = 600\) (học sinh)

Hai bước trên có thể viết gộp thành:

            \(327:54,5 \times 100 = 600\)

   hoặc  \(327 \times 100:54,5 = 600\)

Quy tắc: Muốn tìm một số khi biết \(54,5\% \) của nó là \(327\), ta có thể lấy \(327\) chia cho \(54,4\) rồi nhân với \(100\) hoặc lấy  \(327\) nhân với \(100\) rồi chia cho \(54,5\).

Ví dụ 2: Năm vừa qua một nhà máy chế tạo được được 1590 ô tô. Tính ra nhà máy đã đạt 120% kế hoạch. Hỏi theo kế hoạch, nhà máy dự định sản xuất bao nhiêu ô tô?

Bài giải:

Số ô tô nhà máy dự định sản xuất là:

1590 × 100 : 120 = 1325 (ô tô)

       Đáp số: 1325 ô tô

Ví dụ 3: Kiểm tra sản phẩm của một xưởng may, người ta thấy có $772$ sản phẩm đạt chuẩn, chiếm $96,5\% $ tổng số sản phẩm. Tính số sản phẩm không đạt chuẩn.

Phương pháp:

Tính tổng số sản phẩm: theo đề bài ta có $96,5\% $ tổng số sản phẩm là $772$ sản phẩm; muốn tìm tổng số sản phẩm ta có thể lấy \(772\) chia cho \(96,5\) rồi nhân với \(100\) hoặc lấy  \(772\) nhân với \(100\) rồi chia cho \(96,5\).

- Tính số sản phẩm không đạt chuẩn ta lấy tổng số sản phẩm trừ đi số sản phẩm đạt chuẩn.

Cách giải:

Tổng số sản phẩm của xưởng may đó là:

            \(772:96,5 \times 100 = 800\) (sản phẩm)

Số sản phẩm không đạt chuẩn của xưởng may đó là:

            \(800 - 772 = 28\) (sản phẩm)

                                    Đáp số: \(28\) sản phẩm.

Quảng cáo
close