Toán lớp 5 trang 23 - Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó - SGK cánh diều

Cuộn dây màu đỏ có độ dài lớn hơn cuộn dây màu xanh là 50 m. Số cây cam trong vườn ít hơn số cây xoài là 32 cây...Ở một cửa hàng, trong một quý, số lượng ti vi bán trực tiếp tại của hàng ít hơn số lượng ti vi bán trực tuyến là 42 chiếc

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 24 SGK Toán 5 Cánh diều

Số?

Phương pháp giải:

1. Tìm hiệu số phần bằng nhau và tìm giá trị của 1 phần.

2. Tìm số bé = Giá trị một phần x số phần của số bé

3. Tìm số lớn = Giá trị một phần x số phần của số lớn

Lời giải chi tiết:

Hiệu hai số là 80, tỉ số của hai số là $\frac{4}{9}$

Hiệu số phần bằng nhau là 9 – 4 = 5 (phần)

Số lớn là: 80 : 5 x 9 = 144

Số bé là: 144 – 80 = 64

Hiệu hai số là 192, tỉ số của hai số là $\frac{{11}}{8}$

Hiệu số phần bằng nhau là 11 – 8 = 3 (phần)

Số lớn là: 192 : 3 x 11 = 704

Số bé là: 704 – 192 = 512

Hiệu hai số là 1 000, tỉ số của hai số là 1 : 5

Hiệu số phần bằng nhau là 5 – 1 = 4 (phần)

Số lớn là: 1 000 : 4 x 5 = 1 250

Số bé là: 1 250 – 1 000 = 250

 

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 24 SGK Toán 5 Cánh diều

Cuộn dây màu đỏ có độ dài lớn hơn cuộn dây màu xanh là 50 m. Biết rằng cuộn dây màu xanh dài bằng $\frac{3}{8}$ cuộn dây màu đỏ. Tính độ dài mỗi cuộn dây.

Phương pháp giải:

- Tìm hiệu số phần bằng nhau và tìm giá trị của 1 phần.

- Tìm số bé = Giá trị một phần x số phần của số bé

- Tìm số lớn = Giá trị một phần x số phần của số lớn (hoặc lấy số bé cộng với hiệu của hai số)

Lời giải chi tiết:

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

8 – 3 = 5 (phần)

Độ dài cuộn dây xanh là:

50 : 5 x 3 = 30 (m)

Độ dài cuộn dây đỏ là:

30 + 50 = 80 (m)

Đáp số: Cuộn dây màu xanh: 30 m

        Cuộn dây màu đỏ: 80 m

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 25 SGK Toán 5 Cánh diều

Số cây cam trong vườn ít hơn số cây xoài là 32 cây. Tỉ số của số cây xoài và số cây cam là $\frac{7}{5}$. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây xoài, bao nhiêu cây cam?

Phương pháp giải:

- Tìm hiệu số phần bằng nhau và tìm giá trị của 1 phần.

- Tìm số bé = Giá trị một phần x số phần của số bé

- Tìm số lớn = Giá trị một phần x số phần của số lớn (hoặc lấy số bé cộng với hiệu của hai số)

Lời giải chi tiết:

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

7 – 5 = 2 (phần)

Số cây cam là:

32 : 2 x 5 = 80 (cây)

Số cây xoài là:

80 + 32 = 112 (cây)

Đáp số: Cây cam: 80 cây

Cây xoài: 112 cây

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 25 SGK Toán 5 Cánh diều

Ở một cửa hàng, trong một quý, số lượng ti vi bán trực tiếp tại cửa hàng ít hơn số lượng ti vi bán trực tuyến là 42 chiếc. Biết rằng số lượng ti vi bán trực tuyến gấp 3 lần số lượng ti vi bán trực tiếp. Tính số lượng ti vi bán trực tiếp trong quý đó.

Phương pháp giải:

- Tìm hiệu số phần bằng nhau và tìm giá trị của 1 phần.

- Tìm số bé = Giá trị một phần x số phần của số bé

Lời giải chi tiết:

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

3 – 1 = 2 (phần)

Số lượng ti vi bán trực tiếp trong quý đó là:

42 : 2 x 1 = 21 (chiếc)

Đáp số: 21 chiếc ti vi

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close