Toán lớp 5 trang 83 - Luyện tập - SGK cánh diều

Đặt tính rồi tính 9,6 : 4 ... Mẹ chia đều 2 lít sữa vào 8 cốc. Hỏi mỗi cốc có bao nhiêu lít sữa? Trong 4 giờ xe máy đi được 121 km, trong 2 giờ ô tô đi được 111 km.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 83 SGK Toán 5 Cánh diều

Đặt tính rồi tính:

Phương pháp giải:

Muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên, ta làm như sau:

- Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.

- Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm được trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện phép chia.

- Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 83 SGK Toán 5 Cánh diều

a) Tính (theo mẫu):

b) Đặt tính rồi tính:

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu rồi thực hiện phép chia.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 83 SGK Toán 5 Cánh diều

Mẹ chia đều 2 $\ell $ sữa vào 8 cốc. Hỏi mỗi cốc có bao nhiêu lít sữa?

Phương pháp giải:

Số lít sữa trong mỗi cốc = Số lít sữa : số cốc

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

8 cốc: 2 lít

1 cốc: ? lít

Bài giải

Mỗi cốc có số lít sữa là:

2 : 8 = 0,25 (lít)

Đáp số: 0,25 lít sữa

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 83 SGK Toán 5 Cánh diều

Trong 4 giờ xe máy đi được 121 km, trong 2 giờ ô tô đi được 111 km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đi được nhiều hơn xe máy bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp giải:

- Số km trung bình mỗi giờ ô tô đi được = Số km ô tô đi được trong 2 giờ : 2

- Số km trung bình mỗi giờ xe máy đi được = Số km ô tô đi được trong 4 giờ : 4

- Số km trung bình mỗi giờ ô tô đi nhiều hơn xe máy = Số km trung bình mỗi giờ ô tô đi được - Số km trung bình mỗi giờ xe máy đi được.

Lời giải chi tiết:

Trung bình mỗi giờ ô tô đi được số ki-lô-mét là:

111 : 2 = 55,5 (km)

Trung bình mỗi giờ xe máy đi được số ki-lô-mét là:

121 : 4 = 30,25 (km)

Trung bình mỗi giờ ô tô đi được nhiều hơn xe máy số ki-lô-mét là:

55,5 - 30,25 = 25,25 (km)

Đáp số: 25,25 km

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close