Toán lớp 5 Bài 71. Luyện tập - SGK cánh diều

Tính: a) (5 giờ 17 phút + 2 giờ 31 phút) $ times $5 b) (9 giờ - 5 giờ 54 phút) : 3 Gia đình chú Toàn đi du lịch từ Hà Nội vào Nha Trang bằng máy bay. Giờ máy bay khởi hành là 10 giờ 40 phút. Số? a) Ông Thái làm từ 6 giờ đến 9 giờ 45 phút thì xong 3 luống đất để trồng rau. Trung bình ông làm mỗi luống đất hết bao nhiêu thời gian? Một người thợ sơn 3 bức tường như nhau hết 3 giờ 27 phút. Em thử đọc và xác định thời gian đọc một trang của một cuốn sách là bao nhiêu lâu. Từ đó, hãy ước lượn

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 56 SGK Toán 5 Cánh diều

Tính:

a) (5 giờ 17 phút + 2 giờ 31 phút) $ \times $5

b) (9 giờ - 5 giờ 54 phút) : 3

c) 3 giờ 18 phút $ \times $2 + 6 giờ 8 phút$ \times $4

d) 46 giờ 24 phút : 8 + 7 giờ 54 phút : 6

Phương pháp giải:

- Ta thực hiện tính giá trị biểu thức như đối với các số tự nhiên.

- Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

Lời giải chi tiết:

a) (5 giờ 17 phút + 2 giờ 31 phút) $ \times $5

= 7 giờ 48 phút $ \times $5

= 35 giờ 240 phút (240 phút = 4 giờ)

= 39 giờ

b) (9 giờ - 5 giờ 54 phút) : 3

= (8 giờ 60 phút – 5 giờ 54 phút) : 3

= 3 giờ 6 phút : 3

= 1 giờ 2 phút

c) 3 giờ 18 phút $ \times $2 + 6 giờ 8 phút$ \times $4

= 6 giờ 36 phút + 24 giờ 32 phút

= 30 giờ 68 phút (68 phút = 1 giờ 8 phút)

= 31 giờ 8 phút

d) 46 giờ 24 phút : 8 + 7 giờ 54 phút : 6

= 5 giờ 48 phút + 1 giờ 19 phút

= 6 giờ 67 phút (67 phút = 1 giờ 7 phút)

= 7 giờ 7 phút

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 56 SGK Toán 5 Cánh diều

Gia đình chú Toàn đi du lịch từ Hà Nội vào Nha Trang bằng máy bay. Giờ máy bay khởi hành là 10 giờ 40 phút.

a) Để làm thủ tục, gia đình chú Toàn cần có mặt ở sân bay trước giờ máy bay khởi hành ít nhất 90 phút. Hỏi gia đình chú Toàn cần có mặt ở sân bay muộn nhất lúc mấy giờ?

b) Chuyến bay dự kiến hết khoảng 1 giờ 50 phút. Hỏi dự kiến mấy giờ máy bay hạ cánh ở sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa)?

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức:

Thời gian đi = thời gian đến – thời gian xuất phát – thời gian nghỉ (nếu có). 

Lời giải chi tiết:

a) Đổi 90 phút = 1 giờ 30 phút

Thời gian muộn nhất gia đình chú Toàn cần có mặt ở sân bay là:

10 giờ 40 phút – 1 giờ 30 phút = 9 giờ 10 phút

b) Thời gian dự kiến máy bay hạ cánh ở sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) là:

10 giờ 40 phút + 1 giờ 50 phút = 11 giờ 90 phút (90 phút = 1 giờ 30 phút)

11 giờ 90 phút = 12 giờ 30 phút

Đáp số: a) 9 giờ 10 phút

b) 12 giờ 30 phút

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 56 SGK Toán 5 Cánh diều

Số?

a) Một vệ tinh quay quanh Trái Đất, cứ 1 giờ 25 phút thì quay được một vòng. Em hãy ghi lại các thời điểm vệ tinh quay được một vòng, hai vòng, ba vòng bắt đầu từ 14 giờ 10 phút bằng cách hoàn thành bảng sau:

 

b) Huy chạy 800 m trong 4 phút 10 giây. Kỉ lục chạy 800 m của câu lạc bộ là 2 phút 15 giây. Huy chạy 800 m chậm hơn kỉ lục của câu lạc bộ ? phút ? giây.

Phương pháp giải:

a) Thời gian vệ tinh quay được một vòng = Thời gian bắt đầu quay + thời gian quay được một vòng

b)  Thời gian Huy chạy chậm hơn kỉ lục câu lạc bộ = Thời gian Huy chạy - Thời gian kỉ lục chạy của câu lạc bộ

Lời giải chi tiết:

Thời gian vệ tinh quay được một vòng là:

14 giờ 10 phút + 1 giờ 25 phút = 15 giờ 35 phút

Thời gian vệ tinh quay được hai vòng là:

15 giờ 35 phút + 1 giờ 25 phút = 16 giờ 60 phút = 17 giờ

Thời gian vệ tinh quay được ba vòng là:

17 giờ + 1 giờ 25 phút = 18 giờ 25 phút

Vậy ta có bảng sau:

b)

Thời gian Huy chạy 800 m chậm hơn kỉ lục của câu lạc bộ là:

4 phút 10 giây – 2 phút 15 giây = 1 phút 55 giây

Vậy Huy chạy 800 m chậm hơn kỉ lục của câu lạc bộ 1 phút 55 giây.

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 57 SGK Toán 5 Cánh diều

a) Ông Thái làm từ 6 giờ đến 9 giờ 45 phút thì xong 3 luống đất để trồng rau. Trung bình ông làm mỗi luống đất hết bao nhiêu thời gian?

 

b) Chú Nam làm từ 13 giờ đến 17 giờ 56 phút thì được 4 cái ghế. Hỏi trung bình chú làm mỗi cái ghế hết bao nhiêu thời gian?

 

Phương pháp giải:

a) - Thời gian làm mỗi luống đất = Thời gian làm 3 luống đất : 3

- Thời gian làm 3 luống đất = thời gian kết thúc – thời gian bắt đầu làm

b) - Thời gian làm mỗi cái ghế = Thời gian làm 4 cái ghế : 4

- Thời gian làm 4 cái ghế = thời gian kết thúc – thời gian bắt đầu làm

Lời giải chi tiết:

a) Thời gian ông Nam làm 3 luống đất để trồng rau là:

9 giờ 45 phút – 6 giờ = 3 giờ 45 phút

Trung bình ông làm mỗi luống đất hết số thời gian là:

3 giờ 45 phút : 3 = 1 giờ 15 phút

b) Thời gian Chú Nam làm 4 cái ghế là:

17 giờ 56 phút – 13 giờ = 4 giờ 56 phút

Trung bình chú làm mỗi cái ghế hết số thời gian là:

4 giờ 56 phút : 4 = 1 giờ 14 phút

Đáp số: a) 1 giờ 15 phút;

          b) 1 giờ 14 phút

Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 57 SGK Toán 5 Cánh diều

Một người thợ sơn 3 bức tường như nhau hết 3 giờ 27 phút. Hỏi người thợ đó sơn 4 bức tường như thế hết bao nhiêu thời gian?

 

Phương pháp giải:

- Thời gian sơn 4 bức tường = thời gian sơn 1 bức tường  $ \times $ 4

- Thời gian sơn 1 bức tường = thời gian sơn 3 bức tường : 3

Lời giải chi tiết:

Thời gian sơn 1 bức tường là:

3 giờ 27 phút : 3 = 1 giờ 9 phút

Người thợ đó sơn 4 bức tường như thế hết số thời gian là:

1 giờ 9 phút $ \times $ 4 = 4 giờ 36 phút

Đáp số: 4 giờ 46 phút

Câu 6

Trả lời câu hỏi 6 trang 57 SGK Toán 5 Cánh diều

Em thử đọc và xác định thời gian đọc một trang của một cuốn sách là bao nhiêu lâu. Từ đó, hãy ước lượng:

a) Thời gian để em có thể đọc hết cuốn sách đó.

b) Số trang sách em có thể đọc được trong một giờ.

Phương pháp giải:

a) Thời gian để đọc hết cuốn sách = thời gian đọc một trang $ \times $ số trang

b) Số trang sách đọc được trong một giờ = Số giờ đọc : thời gian đọc 1 trang

Lời giải chi tiết:

Sau khi đọc cuốn “Nghìn lẻ một đêm” có 312 trang thì thời gian em đọc một trang là 30 giây.

a) Thời gian để em có thể đọc hết cuốn sách đó là:

30 giây $ \times $ 312 = 9 360 giây = 156 phút = 2 giờ 36 phút

b) Đổi 1 giờ = 3 600 giây

Số trang sách em có thể đọc được trong một giờ là:

1 giờ : 30 giây = 120 (trang)

 • Toán lớp 5 Bài 72. Vận tốc - SGK cánh diều

  Trả lời các câu hỏi: a) Một ô tô đi được 65 km trong một giờ, vận tốc của ô tô đó là bao nhiêu ki-lô-mét trên giờ (km/h)? Tính vận tốc biết quãng đường và thời gian trong mỗi trường hợp sau: a) Một máy bay trong 3 giờ bay được quãng đường 2 850 km. Tính vận tốc của máy bay đó theo ki-lô-mét trên giờ (km/h). Đọc và nói cho bạn nghe thông tin về vận tốc của các con vật dưới đây:

 • Toán lớp 5 Bài 73. Luyện tập - SGK cánh diều

  Số? Một xe máy đi được 7,5km trong vòng 15 phút. Hãy cho biết: a) Quãng đường xe máy đi được trong 1 phút,trong 1 giờ. Đường sắt Bắc – Nam (hay đường sắt Thống Nhất) là tuyến đường sắt bắt đầu từ Thủ đô Hà Nội và kết thúc tại Thành phố Hồ Chí Minh với tổng chiều dài là 1 726 km. Bảng dưới đây cho biết thời gian tàu Thống Nhất chạy hết tuyến đường đó tại một số thời điểm: a) Tính vận tốc của tàu Thống Nhất theo đơn vị km/giờ tại mỗi thời điểm nêu trên (với kết quả được làm tròn đến hàng đơn

 • Toán lớp 5 Bài 74. Quãng đường, thời gian trong chuyển động đều - SGK cánh diều

  Hoàn thành bảng sau: Số? a) Một máy bay chở khách, bay với vận tốc 860 km/h. Quãng đường mà máy bay đó bay được trong 3 giờ 30 phút là ? km. Một người đi bộ với vận tốc 5 km/h. Người đó xuất phát lúc 15 giờ 30 phút và đi quãng đường dài 7,5 km. Hỏi người đó đi hết quãng đường vào lúc mấy giờ? Anh Khôi bơi 5 phút được 560 m. Nếu anh Khôi tiếp tục bơi với vận tốc đó thêm 12 phút nữa thì anh Khôi bơi được tất cả bao nhiêu mét? Một tên lửa bay với vận tốc siêu thanh Mạch 2 (tức là gấp 2 lần vận

 • Toán lớp 5 Bài 75. Luyện tập - SGK cánh diều

  Số? Anh Minh và anh Nam đạp xe xuất phát cùng một lúc từ một địa điểm nhưng theo hai hướng ngược chiều nhau, anh Minh đạp xe với vận tốc 16 km/h, anh Nam đạp xe với vận tốc 12 km/h. Khoảng cách giữa hai bến tàu A và B là 220 km. Hai tàu khởi hành cùng một lúc từ hai bến, tàu thứ nhất đi từ A đến B với vận tốc 24,5 km/h, tàu thứ hai đi từ B về A với vận tốc 30,5 km/h. Quan sát hình vẽ: Hai bạn Huy và Châu cùng đi từ nhà đến trường và đều hết 8 phút. Hai bạn Bình và Định cùng chạy trên một đư

 • Toán lớp 5 Bài 76. Luyện tập chung - SGK cánh diều

  Quan sát bảng dưới đây và trả lời các câu hỏi: Số? Một con đà điểu chạy với vận tốc 17 m/s. Hỏi con đà điểu đó chạy được quãng đường 3 060 m trong thời gian bao nhiêu phút? Trong một lễ hội truyền thống, đua thuyền luôn là sự kiện hấp dẫn nhất. Một chiếc thuyền đua đã đi được 100 m trong vòng 40 giây. Vận tốc của một tàu vũ trụ là 10 km/s. a) Tính vận tốc của tàu vũ trụ đó theo ki-lô-mét trên giờ (km/h). Một máy cày có vận tốc 6 km/h, cày trên cánh đồng có dạng hình chữ nhật với chiều dài

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close