Toán lớp 5 trang 17 - Giới thiệu về tỉ số - SGK cánh diều

Viết tỉ số của a và b, biết: a) a = 2, b = 5 Có 4 chiếc cúc màu xanh, 5 chiếc cúc màu đỏ:a) Viết tỉ số của số cúc màu xanh và số cúc màu đỏ.Số tiền tiết kiệm của Châu gấp 4 lần số tiền tiết kiệm của Nguyên.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 18 SGK Toán 5 Cánh diều

a) Đọc các tỉ số sau (theo mẫu):

b) Viết các tỉ số sau (theo mẫu):

c) Chọn các cách viết đúng để biểu diễn tỉ số của 3 và 4:

Phương pháp giải:

a) Cách đọc tỉ số: Tỉ số $\frac{a}{b}$ được đọc là tỉ số của a và b.

b) Tỉ số của a và b được viết là a : b hay $\frac{a}{b}$.

c) Quan sát và lựa chọn cách biểu diễn đúng.

Lời giải chi tiết:

a) Tỉ số $\frac{4}{5}$ được đọc là tỉ số của 4 và 5

Tỉ số $\frac{7}{8}$ được đọc là tỉ số của 7 và 8

Tỉ số 19 : 11 được đọc là tỉ số của 19 và 11

b) Tỉ số của 8 và 5 được viết là 8 : 5 hay $\frac{8}{5}$

Tỉ số của 1 và 9 được viết là 1 : 9 hay $\frac{1}{9}$

Tỉ số của 17 và 13 được viết là 17 : 13 hay $\frac{{17}}{{13}}$

c) Cách viết đúng để biểu diễn tỉ số của 3 và 4 là:

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 18 SGK Toán 5 Cánh diều

Viết tỉ số của a và b, biết:

a) a = 2, b = 5                   

b) a = 9, b = 7                   

c) a = 5, b = $\frac{3}{4}$

Phương pháp giải:

Tỉ số của hai số a và b (b khác 0) là thương trong phép chia số a cho số b.

Tỉ số của a và b được viết là a : b hay $\frac{a}{b}$.

Lời giải chi tiết:

a) Tỉ số của a và b là 2 : 5 hay $\frac{2}{5}$

b) Tỉ số của a và b là 9 : 7 hay $\frac{9}{7}$

c) Tỉ số của a và b là 5 : $\frac{3}{4}$ hay $\frac{{20}}{3}$

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 18 SGK Toán 5 Cánh diều

Có 4 chiếc cúc màu xanh, 5 chiếc cúc màu đỏ:

a) Viết tỉ số của số cúc màu xanh và số cúc màu đỏ.

b) Viết tỉ số của số cúc màu đỏ và số cúc màu xanh.

c) Viết tỉ số của số cúc màu xanh và tổng số chiếc cúc.

Phương pháp giải:

Tỉ số của a và b viết là a : b hay $\frac{a}{b}$.

Lời giải chi tiết:

a) Tỉ số của số cúc màu xanh và số cúc màu đỏ là 4 : 5 hay $\frac{4}{5}$

b) Tỉ số của số cúc màu đỏ và số cúc màu xanh là 5 : 4 hay $\frac{5}{4}$

c) Tỉ số của số cúc màu xanh và tổng số chiếc cúc là 4 : 9 hay $\frac{4}{9}$

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 19 SGK Toán 5 Cánh diều

Số tiền tiết kiệm của Châu gấp 4 lần số tiền tiết kiệm của Nguyên. Quan sát sơ đồ đoạn thẳng biểu diễn số tiền tiết kiệm của hai bạn:

Hãy viết:

a) Tỉ số giữa số tiền tiết kiệm của Nguyên và số tiền tiết kiệm của Châu.

b) Tỉ số giữa số tiền tiết kiệm của Châu và số tiền tiết kiệm của Nguyên.

Phương pháp giải:

Tỉ số của a và b viết là a : b hay $\frac{a}{b}$

Lời giải chi tiết:

a) Tỉ số giữa số tiền tiết kiệm của Nguyên và số tiền tiết kiệm của Châu là 1 : 4 hay $\frac{1}{4}$.

b) Tỉ số giữa số tiền tiết kiệm của Châu và số tiền tiết kiệm của Nguyên là 4 : 1 hay $\frac{4}{1}$.

Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 19 SGK Toán 5 Cánh diều

Số vở của Minh bằng $\frac{2}{5}$số vở của Khuê.

Quan sát sơ đồ đoạn thẳng biểu diễn số vở của hai bạn:

Hãy viết:

a) Tỉ số giữa số vở của Minh và số vở của Khuê.

b) Tỉ số giữa số vở của Khuê và số vở của Minh.

c) Tỉ số giữa số vở của Minh và tổng số vở của hai bạn.

Phương pháp giải:

Tỉ số của a và b viết là a : b hay $\frac{a}{b}$.

Lời giải chi tiết:

a) Tỉ số giữa số vở của Minh và số vở của Khuê là 2 : 5 hay $\frac{2}{5}$.

b) Tỉ số giữa số vở của Khuê và số vở của Minh là 5 : 2 hay $\frac{5}{2}$.

c) Tỉ số giữa số vở của Minh và tổng số vở của hai bạn là 2 : 7 hay $\frac{2}{7}$.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close