Toán lớp 5 Bài 43. Luyện tập chung - SGK cánh diều

Tìm thương của các phép chia sau và viết lại dưới dạng tỉ số phần trăm: a) 3 : 8 Khối Năm của một trường tiểu học có 150 học sinh, trong đó có 30 em là tình nguyện viên đội bảo vệ môi trường Theo phân tích của một tổ chức quốc tế về bảo vệ rừng nhiệt đới, 34% diện tích rừng nhiệt đới nguyên sinh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 102 SGK Toán 5 Cánh diều

a) Ghép thẻ ghi số thập phân với thẻ ghi tỉ số phần trăm có cùng giá trị:

 

b) Viết các số thập phân sau dưới dạng tỉ số phần trăm:

c) Viết các tỉ số phần trăm sau dưới dạng số thập phân:

Phương pháp giải:

a) Ghép thẻ ghi số thập phân với thẻ ghi tỉ số phần trăm có cùng giá trị

b) Nhân số thập phân với 100 rồi viết kí hiệu % sau kết quả tìm được.

c) Viết tỉ số phần trăm thành phân số với mẫu số là 100, rồi viết dưới dạng số thập phân.

Lời giải chi tiết:

a)

b) $0,4 = 0,4 \times 100\%  = 40\% $                                         

$0,752 = 0,752 \times 100\%  = 75,2\% $

$1,36 = 1,36 \times 100\%  = 136\% $                                       

$0,018 = 0,018 \times 100\%  = 1,8\% $

$3,9 = 3,9 \times 100\%  = 390\% $

c) $80\%  = \frac{{80}}{{100}} = 0,8$                                       

$8\%  = \frac{8}{{100}} = 0,08$          

$56\%  = \frac{{56}}{{100}} = 0,56$                                        

$210\%  = \frac{{210}}{{100}} = 2,1$

$0,7\%  = \frac{{0,7}}{{100}} = \frac{7}{{1\,000}} = 0,007$

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 102 SGK Toán 5 Cánh diều

Tìm thương của các phép chia sau và viết lại dưới dạng tỉ số phần trăm:

a) 3 : 8                                

b) 3,2 : 8                         

c) 20 : 16                              

 d) 7 : 5

Phương pháp giải:

- Tìm thương của a và b.

- Nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.

Lời giải chi tiết:

a) 3 : 8 = 0,375 = 37,5%

b) 3,2 : 8 = 0,4 = 40%

c) 20 : 16 = 1,25 = 125%

d) 7 : 5 = 1,4 = 140%

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 102 SGK Toán 5 Cánh diều

Khối Năm của một trường tiểu học có 150 học sinh, trong đó có 30 em là tình nguyện viên đội bảo vệ môi trường. Hỏi khối Năm của trường tiểu học đó có bao nhiêu phần trăm học sinh là tình nguyện viên đội bảo vệ môi trường?

Phương pháp giải:

Tìm thương của 30 và 150.

Nhân thương với 100 rồi viết thêm kí hiệu % vào bên phải số vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

Số phần trăm học sinh là tình nguyện viên đội bảo vệ môi trường của khối Năm là:

30 : 150 = 0,2

0,2 = 20%

Đáp số: 20%

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 102 SGK Toán 5 Cánh diều

Theo một tổ chức quốc tế về bảo vệ rừng nhiệt đới, trên thế giới có khoảng 14,5 triệu km2 rừng nhiệt đới nguyên sinh. Tuy nhiên, khoảng 34% diện tích rừng đó đã bị phá hủy do việc khai thác gỗ và chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Tính diện tích rừng bị phá hủy.

(Nguồn: https://baochinhphu.vn)

Phương pháp giải:

Diện tích rừng bị phá hủy = Diện tích rừng nhiệt đới nguyên sinh x số phần trăm diện tích rừng nhiệt đới bị phá hủy.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Có: 14,5 triệu km2

Diện tích phá hủy: 34% diện tích

Diện tích phá hủy: ? km2

Bài giải

Diện tích rừng bị phá hủy là:

14,5 x 34% = 4,93 (triệu km2)

Đáp số: 4,93 triệu km2

Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 103 SGK Toán 5 Cánh diều

Một người bán hàng chi ra số tiền vốn là 2 000 000 đồng để mua hàng. Sau khi bán hết hàng thì người đó thu được số tiền là 2 200 000 đồng. Hỏi:

a) Người bán hàng đó đã được lãi bao nhiêu tiền?

b) Tiền lãi bằng bao nhiêu phần trăm của tiền vốn?

(Ghi chú: Tiền lãi = Tiền thu được –Tiền vốn)

Phương pháp giải:

a) Số tiền lãi = Số tiền thu được – Số tiền vốn

b) Tỉ số phần trăm của tiền lãi so với tiền vốn = số tiền lãi : số tiền vốn x 100%

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Tiền vốn: 2 000 000 đồng

Thu được: 2 200 000 đồng

a) Tiền lãi: ? đồng

b) Tiền lãi: ? % tiền vốn

Bài giải

a)                                                 Người bán hàng đó đã được lãi số tiền là:

2 200 000 – 2 000 000 = 200 000 (đồng)

b)                                            Tỉ số phần trăm của tiền lãi so với tiền vốn là:

200 000 : 2 000 000 = 0,1

0,1 = 10%

Đáp số: a) 200 000 đồng

 b) 10%

Câu 6

Trả lời câu hỏi 6 trang 103 SGK Toán 5 Cánh diều

Một người bán hàng chi ra số tiền vốn là 3 000 000 đồng để mua hàng. Sau khi bán hết hàng thì người đó thu được số tiền là 2 850 000 đồng. Hỏi:

a) Người bán hàng đó đã bị lỗ bao nhiêu tiền?

b) Tiền lỗ bằng bao nhiêu phần trăm của tiền vốn?

(Ghi chú: Tiền lỗ = Tiền vốn –Tiền thu được)

Phương pháp giải:

a) Tiền lỗ = Tiền vốn – Tiền thu được.

b) Tỉ số phần trăm tiền lỗ so với tiền vốn = số tiền lỗ : số tiền vốn x 100%

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Tiền vốn: 3 000 000 đồng

Thu được: 2 850 000 đồng

a) Tiền lỗ: ? đồng

b) Tiền lỗ: ? % tiền vốn

Bài giải

a)                                                Người bán hàng đó đã bị lỗ số tiền là:

3 000 000 – 2 850 000 = 150 000 (đồng)

b)                                            Tỉ số phần trăm tiền lỗ vso với tiền vốn là:

150 000 : 3 000 000 = 0,05

0,05 = 5%

Đáp số: a) 150 000 đồng

b) 5%

Câu 7

Trả lời câu hỏi 7 trang 103 SGK Toán 5 Cánh diều

Chi tiêu trong tháng 8 của gia đình cô Lan được ghi lại như sau:

Đọc bảng trên và cho biết:

a) Gia đình cô Lan đã chi tiêu tất cả bao nhiêu tiền vào tháng 8?

b) Gia đình cô Lan đã chi tiêu bao nhiêu phần trăm cho tiền ăn? Bao nhiêu phần trăm cho tiết kiệm?

c) Đặt các câu hỏi liên quan đến thông tin trên.

Phương pháp giải:

a) Số tiền chi tiêu tháng 8 = tiền ăn + tiền điện, nước, Internet + tiền học + xăng xe, đi lại + tiền tiết kiệm + các khoản chi khác.

b) Số phần trăm chi tiêu cho tiền ăn = tiền ăn : tổng số tiền chi tiêu x 100%

    Số phần trăm tiền tiết kiệm = tiền tiết kiệm : tổng số tiền chi tiêu x 100%

c) Học sinh đặt các câu hỏi liên quan đến các thông tin có trong bảng.

Lời giải chi tiết:

Đổi 600 nghìn = 0,6 triệu

a)                                            Gia đình cô Lan đã chi tiêu số tiền vào tháng 8 là:

4,8 + 0,9 + 3 + 0,6 + 1,2 + 1,5 = 12 (triệu đồng)

b)                                                Gia đình cô Lan đã chi tiêu số phần trăm cho tiền ăn là:

4,8 : 12 = 0,4 = 40%

Số phần trăm cho tiết kiệm là:

1,2 : 12 = 0,1 = 10%

c) Đặt câu hỏi: Gia đình cô Lan đã chi tiêu bao nhiêu phần trăm cho tiền học?

Lưu ý: Học sinh có thể đặt các câu hỏi khác liên quan đến thông tin trong bảng.

 • Toán lớp 5 Bài 44. Sử dụng máy tính cầm tay - SGK cánh diều

  a) Dùng máy tính cầm tay, tính bằng cách thực hiện ấn các phím theo thứ tự như bảng sau rồi nêu kết quả ... a) Lãi suất tiết kiệm tại một ngân hàng là 7% với kì hạn một năm.

 • Toán lớp 5 Bài 45. Tỉ lệ bản đồ - SGK cánh diều

  a) Sân bóng trên được vẽ với tỉ lệ nào? Tỉ lệ đó cho ta biết điều gì? Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 2 500 000, quãng đường từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh đo được 46 cm ... Căn hộ nhà bạn Khôi có dạng hình chữ nhật với chiều dài là 14m, chiều rộng là 8m

 • Toán lớp 5 Bài 46. Luyện tập chung - SGK cánh diều

  a) Chuyển phân số hoặc hỗn số thành số thập phân và tỉ số phần trăm ... Anh Tuấn định mua một đôi giày thể thao có giá niêm yết 657 000 đồng. Quan sát sơ đồ vườn rau có dạng hình chữ nhật nhà cô Nhung

 • Toán lớp 5 Bài 47. Em ôn lại những gì đã học - SGK cánh diều

  Đặt tính rồi tính: 4,78 + 0,695 Viết các tỉ số phần trăm sau dưới dạng phân số và số thập phân: 45% Người ta vẽ hình một mảnh đất có dạng hình chữ nhật với chiều dài 15m, chiều rộng 10 m trên bản đồ tỉ lệ 1 : 500

 • Toán lớp 5 Bài 48. Em vui học toán - SGK cánh diều

  Dùng máy tính cầm tay, thực hiện các phép tính sau 79,8 + 8,56 Đức được thầy giáo dạy bóng rổ nói cho cách tình chiều cao có thể đạt được của một người ở độ tuổi trưởng thành như sau:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close