Đề số 15 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 15 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Quảng cáo

Đề bài

1. Nối các số đo bằng nhau :

a.

b) 

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Có 1,6 tấn gạo được đổ đều vào các túi 4kg. Hỏi có bao nhiêu túi gạo như thế ?

A. 200 túi

 

B. 400 túi

 

C. 600 túi

 

3. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng.

2,7m3 gấp bao nhiêu lần 5dm3.

A. 450 lần                           B. 540 lần                                 C. 600 lần

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

a. 50m2 = \(\dfrac{1}{{200}}\) ha 

 

b. 50m2 = \(\dfrac{1}{{250}}\) ha 

 

c. 150m2 = \(\dfrac{3}{{200}}\) ha

 

d. 150m2 = \(\dfrac{3}{{250}}\) ha

 

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

a. 145 phút = 2 giờ 25 phút

 

b. 2 giờ 5 phút = 105 phút  

 

c. 1,3 giờ = 1 giờ 30 phút    

 

d. 1,75 giờ = 1 giờ 45 phút  

 

Lời giải chi tiết

1. 

Phương pháp:

1 tạ = 100kg. Để đổi một số từ đơn vị tạ sang đơn vị kg ta chỉ cần lấy 100 nhân với số đó.

1 tấn = 1000kg. Để đổi một số từ đơn vị tấn sang đơn vị kg ta chỉ cần lấy 1000 nhân với số đó.

1ha = 10 000m2. Để đổi một số từ đơn vị ha sang đơn vị mta chỉ cần lấy 10000 nhân với số đó.

Cách giải:

a. \(\dfrac{3}{5}\) tạ = \(100kg \times \dfrac{3}{5} = 60kg\);

 \(\dfrac{1}{4}\) tấn = \(1000kg \times \dfrac{1}{4} = 250kg\);

 \(\dfrac{9}{25}\) tấn = \(1000kg \times \dfrac{9}{25} = 360kg\).

Ta có kết quả như sau:

b. \(\dfrac{4}{5}ha= 10000m^2  \times \dfrac{4}{5} = 8000m^2\)

   \(\dfrac{3}{25}ha= 10000m^2  \times \dfrac{3}{25} = 1200m^2\)

   \(0,4ha= 10000m^2  \times 0,4 = 4000m^2\)

2.

Phương pháp:

- Đổi 1,6 tấn = 1600kg.

- Để tính số túi gạo ta lấy 1600 chia cho 4.

Cách giải:

Đổi 1,6 tấn = 1600kg.

Có số túi gạo là:                 1600 : 4 = 400 (túi)

A. 200 túi

S

B. 400 túi

Đ

C. 600 túi

S

3.

Phương pháp:

- Đổi 2,7m= 2700dm3 (vì 1m= 1000dm3)

- Muốn tính 2700dmgấp 5dmbao nhiêu lần ta lấy 2700 chia cho 5.

Cách giải:

Đổi 2,7m= 2700dm3

2700dmgấp 5dmsố lần là:

            2700 : 5 = 540 (lần)

Chọn B. 540 lần

4.

Phương pháp:

 Áp dụng cách đổi: \(1ha =10000m^2\), hay \(1m^2 = \dfrac{1}{10000}ha\)

Cách giải:

Ta có:

\(50m^2 = \dfrac{50}{10000}ha = \dfrac{1}{200}ha\);

\(150m^2 = \dfrac{150}{10000}ha = \dfrac{3}{200}ha\).

Vậy ta có bảng kết quả như sau:

a. 50m2 = \(\dfrac{1}{{200}}\) ha 

Đ

b. 50m2 = \(\dfrac{1}{{250}}\) ha 

S

c. 150m2 = \(\dfrac{3}{{200}}\) ha

Đ

d. 150m2 = \(\dfrac{3}{{250}}\) ha

S

5.

Phương pháp:

Áp dụng cách đổi: 1 giờ = 60 phút.

Cách giải:

a. 145 phút = 120 phút + 25 phút = 2 giờ 25 phút.

b. 2 giờ 5 phút = 2 giờ + 5 phút = 120 phút + 5 phút = 125 phút  

c. 1,3 giờ = 1 giờ + 0,3 giờ = 1 giờ + 60 phút x 0,3 = 1 giờ 18 phút  

d. 1,75 giờ = 1 giờ + 0,75 giờ = 1 giờ + 60 phút x 0,75 = 1 giờ 45 phút.

Vậy ta có bảng kết quả như sau:

a. 145 phút = 2 giờ 25 phút

Đ

b. 2 giờ 5 phút = 105 phút  

S

c. 1,3 giờ = 1 giờ 30 phút    

S

d. 1,75 giờ = 1 giờ 45 phút   

Đ

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close