Cách mở bài cho biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận lớp 6

Mẫu chung Trường THCS ….. Lớp ….. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng cáo

Trường THCS …..

Lớp …..

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
…………………………………………………

Thời gian: ……..

Địa điểm: ……..

Thành phần tham dự: ……………..

Chủ trì: …………………………

Thư kí: ………………………….

Nội dung: ………………………………………………

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close