Cách kết bài cho biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận lớp 6

Cuộc họp kết thúc vào lúc …………..

Quảng cáo

Cuộc họp kết thúc vào lúc ……ngày....tháng……năm..

Thư kí
(ký tên)

Lớp trưởng
(ký tên)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close