Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 62 SGK Toán 4

Bài 1: Đặt tính rồi tính : a) 1324 × 40 ; ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính :

\(a) \;1342 × 40;\)                        \(b)\; 13546 × 30;\)                    \(c)\; 5642 × 200.\)

Phương pháp giải:

Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau, sau đó nhân theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tính:

\(a)\; 1326 × 300;\)                        \(b)\; 3450 × 20;\)                          \(c)\; 1450 × 800.\)

Phương pháp giải:

a) Tính 1326 × 3 = 3978. Viết thêm 2 hai chữ số 0 vào bên phải 3978 được 397800.

    Vậy 1326 × 300 = 397800.

Làm tương tự với các câu còn lại.

Lời giải chi tiết:

a) 1326 × 300 = 397800;

b) 3450 × 20 = 69000;

c) 1450 × 800 = 1160000.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Một bao gạo cân nặng 50kg, một bao ngô có cân nặng là 60kg. Một xe ô tô chở 30 bao gạo và 40 bao ngô. Hỏi xe ô tô đó chở tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo và ngô ?

Phương pháp giải:

- Tính số ki-lô-gam gạo ô tô chở = cân nặng của 1 bao gạo × số bao gạo.

- Tính số ki-lô-gam ngô ô tô chở = cân nặng của 1 bao ngô × số bao ngô.

- Tính số ki-lô-gam gạo và ngô ô tô chở = số ki-lô-gam gạo ô tô chở + số ki-lô-gam ngô ô tô chở.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

1 bao gạo: 50kg

1 bao ngô: 60kg

Chở 30 bao gạo và 40 bao ngô

Tất cả: ....kg?

Bài giải

Ô tô chở số ki-lô-gam gạo là :

50 × 30 = 1500 (kg)

Ô tô chở số ki-lô-gam ngô là :

60 × 40 = 2400 (kg)

Ô tô chở tất cả số ki-lô-gam gạo và ngô là:

1500 + 2400 = 3900 (kg)

               Đáp số : 3900kg.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Một tấm kính hình chữ nhật có chiều rộng 30cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích của tấm kính đó.

Phương pháp giải:

- Tính chiều dài = chiều rộng × 2.

- Tính diện tích = chiều dài × chiều rộng.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Tấm kính hình chữ nhật

Chiều rộng: 30 cm

Chiều dài: gấp đôi chiều rộng

Diện tích: ....cm2?

Bài giải

Chiều dài của tấm kính đó là :

30 × 2 = 60 (cm)

Diện tích của tấm kính đó là:

 60 × 30 = 1800 (cm2 )

              Đáp số: 1800cm2.

Lý thuyết

a) \(1324 \times 20 = \;? \) 

Ta có thể tính như sau:

1324 × 20 = 1324 × (2 × 10)

                = (1324 × 2) × 10

                = 2648 × 10

                = 16480 

Nhân 1324 với 2, được 2648, viết 2648.

Viết thêm một chữ số 0 vào bên phải 2648, được 26480.

Ta đặt tính rồi tính như sau:

                    \(\begin{array}{*{20}{c}}{ \times \,\,\,\,\begin{array}{*{20}{c}}{1324}\\{\,\,\,\,\,\,20}\end{array}}\\\hline{\,\,\;\;\,\,26480}\end{array}\)

                   \(1324 \times 20 = 26480 \) 

b) \(230 \times 70 = \;?\)

Ta có thể chuyển thành nhân một số với 100 như sau:

230 × 70 = (23 × 10) × (7 × 10)

              = 23 × 10 × 7 × 10

              = (23 × 7) × (10 × 10)

              = 161 × 100

              = 16100

Nhân 23 với 7, được 161, viết 161. Viết thêm hai chữ số 0 vào bên phải 161 được 16100.

Ta đặt tính rồi tính như sau:

                \(\begin{array}{*{20}{c}}{ \times \,\,\begin{array}{*{20}{c}}{\,230}\\{\,\,\,\,\,\,70}\end{array}}\\\hline{\,\,\;\,16100}\end{array}\)

              \(230 \times 70 = 16100\)

Quảng cáo
close