Bài 1, 2, 3 trang 130 SGK Toán 4

Bài 1: Tính.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Video hướng dẫn giải

Tính: 

a) \(\dfrac{4}{5}-\dfrac{1}{3}\);                             b) \(\dfrac{5}{6}-\dfrac{3}{8}\) 

c) \(\displaystyle {8 \over 7} - {2 \over 3}\)                              d) \(\dfrac{5}{3}-\dfrac{3}{5}\)

Phương pháp giải:

Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số của hai phân số, rồi trừ hai phân số đó.

Lời giải chi tiết:

a)  \(\dfrac{4}{5}-\dfrac{1}{3}=\dfrac{12}{15}-\dfrac{5}{15}=  \dfrac{7}{15}\)

b) \(\dfrac{5}{6}-\dfrac{3}{8}= \dfrac{20}{24}- \dfrac{9}{24}=\dfrac{11}{24} \)

c) \(\displaystyle {8 \over 7} - {2 \over 3} = {{24} \over {21}} - {{14} \over {21}} = {{10} \over {21}}\)

d)  \(\dfrac{5}{3}-\dfrac{3}{5}= \dfrac{25}{15}- \dfrac{9}{15}=  \dfrac{16}{15}\)

Video hướng dẫn giải

 Tính :

a) \(\dfrac{20}{16}- \dfrac{3}{4}\);                         b) \(\dfrac{30}{45}- \dfrac{2}{5}\)

c) \(\dfrac{10}{12}- \dfrac{3}{4}\) ;                        d) \(\dfrac{12}{9}- \dfrac{1}{4}\)

Phương pháp giải:

Rút gọn các phân số thành các phân số tối giản (nếu được), sau đó thực hiện phép trừ hai phân số như thông thường.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{20}{16}- \dfrac{3}{4}= \dfrac{5}{4}- \dfrac{3}{4}\) \(=\dfrac{2}{4} = \dfrac{1}{2} \)

b) \(\dfrac{30}{45}- \dfrac{2}{5}= \dfrac{2}{3}- \dfrac{2}{5}\)\(= \dfrac{10}{15}-\dfrac{6}{15}=\dfrac{4}{15}\)

c) \(\dfrac{10}{12}- \dfrac{3}{4}= \dfrac{10}{12}- \dfrac{9}{12}= \dfrac{1}{12}\)

d) \(\dfrac{12}{9}- \dfrac{1}{4}= \dfrac{4}{3}- \dfrac{1}{4}\)\(= \dfrac{16}{12}-\dfrac{3}{12}=\dfrac{13}{12}\).

Video hướng dẫn giải

Trong một công viên có \( \dfrac{6}{7}\) diện tích đã trồng hoa và cây xanh, trong đó \( \dfrac{2}{5}\) diện tích của công viên đã trồng hoa. Hỏi diện tích để trồng cây xanh là bao nhiêu phần diện tích của công viên ?

Phương pháp giải:

Diện tích trồng cây xanh \(=\) tổng diện tích đã trồng hoa và cây xanh \( -\) diện tích đã trồng hoa.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Trồng hoa và cây xanh: \( \dfrac{6}{7}\) diện tích công viên

Diện tích trồng hoa: \( \dfrac{2}{5}\) diện tích công viên

Diện tích trồng cây xanh: ... diện tích công viên?

Bài giải

Diện tích trồng cây xanh chiếm số phần diện tích công viên là :

\(\dfrac{6}{7}- \dfrac{2}{5}= \dfrac{16}{35}\) (diện tích công viên)

Đáp số: \( \dfrac{16}{35}\) diện tích công viên.

Ví dụ : Một cửa hàng có \(\dfrac{4}{5}\) tấn đường, cửa hàng đã bán được \(\dfrac{2}{3}\) tấn đường. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu phần của tấn đường ?

Ta phải thực hiện phép tính : \(\dfrac{4}{5}-\dfrac{2}{3}\).

Ta cần đưa phép trừ này về phép trừ hai phân số cùng mẫu số : 

 Quy đồng mẫu số hai phân số :

\(\dfrac{4}{5} = \dfrac{4 \times 3 }{5 \times 3}  = \dfrac{12}{15} \)

\(\dfrac{2}{3} = \dfrac{2 \times 5}{3\times 5}  = \dfrac{10}{15} \)

 Trừ hai phân số:     \(\dfrac{4}{5} -\dfrac{2}{3} = \dfrac{12}{15 } - \dfrac{10}{15}= \dfrac{2}{15} \).

Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi trừ hai phân số đó.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close