Giải bài 1, 2, 3 trang 33, 34 SGK Toán 4

Biểu đồ dưới đây nói về số vải hoa và vải trắng của một cửa hàng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Biểu đồ dưới đây nói về số vải hoa và vải trắng của một cửa hàng đã bán được trong tháng 9 :

Dựa vào biểu đồ trên hãy điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống:

a) Tuần 1 cửa hàng bán được 2m vải hoa và 1m vải trắng.

b) Tuần 3 cửa hàng bán được 400m vải.

c) Tuần 3 cửa hàng bán được nhiều vải hoa nhất.

d) Số mét vải hoa mà tuần 2 cửa hàng bán được nhiều hơn  tuần 1 là 100m.

e) Số mét vải hoa mà tuần 4 cửa hàng bán được ít hơn  tuần 2 là 100m.

Phương pháp giải:

- Quan sát biểu đồ để tìm số cuộn vải mỗi tuần bán được.

- Số mét vải mỗi tuần bán được = 100m × số cuộn vải bán được.

Lời giải chi tiết:

+) Tuần 1 cửa hàng bán được 2 cuộn vải hoa và 1 cuộn vải trắng.

Tuần 1 cửa hàng bán được số mét vải hoa là:

                   100 × 2 = 200 (m)

Tuần 1 cửa hàng bán được số mét vải trắng là:

                   100 × 1 = 100 (m)

+) Tuần 3 cửa hàng bán được tất cả 4 cuộn vải.

Tuần 3 cửa hàng bán được số mét vải là:

                   100 × 4 = 400 (m)

+) Tuần 1 cửa hàng bán được 2 cuộn vải hoa, tuần 2 cửa hàng bán được 3 cuộn vải hoa, tuần 3 cửa hàng bán được 1 cuộn vải hoa, tuần 4 cửa hàng bán được 1 cuộn vải hoa.

Do đó tuần 2 cửa hàng bán được nhiều vải hoa nhất.

+) Tuần 2 cửa hàng bán được số mét vải hoa là:

                   100 × 3 = 300 (m)

Tuần 2 cửa hàng bán được nhiều hơn tuần 1 số mét vải hoa là:

                   300 – 100 = 200 (m)

+) Tuần 4 cửa hàng bán được số mét vải hoa là: 

                   100 × 1 = 100 (m)

Tuần 4 cửa hàng bán được ít hơn tuần 2 số mét vải hoa là:

                   300 – 100 = 200 (m)

Ta có kết quả như sau:

a) S                   b) Đ                     c) S

d) Đ                   e) S

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Biểu đồ bên nói về số ngày có mưa trong ba tháng của năm 2004 ở một huyện miền núi. Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi sau :

a) Tháng 7 có bao nhiêu ngày mưa?

b) Tháng 8 mưa nhiều hơn tháng 9 bao nhiêu ngày?

c) Trung bình mỗi tháng có bao nhiêu ngày mưa?

Phương pháp giải:

- Quan sát biểu đồ để tìm số ngày có mưa của mỗi tháng, từ đó trả lời các câu hỏi của bài toán.

- Tính số ngày mưa trung bình mỗi tháng ta lấy tổng số ngày mưa trong 3 tháng chia cho 3.

Lời giải chi tiết:

a) Tháng 7 có 18 ngày mưa.

b) Quan sát biểu đồ ta thấy: tháng 8 có 15 ngày có mưa và tháng 9 có 3 ngày có mưa.

 Tháng 8 mưa nhiều hơn tháng 9 số ngày là: 

                    15  3 = 12 (ngày)

c) Số ngày mưa trung bình của mỗi tháng là:

                   (18 + 15 + 3) : 3 = 12 (ngày)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Tàu Thắng Lợi trong ba tháng đầu năm đã đánh bắt được số cá như sau:

Tháng 1: 5 tấn;          Tháng 2: 2 tấn;         Tháng 3: 6 tấn

Hãy vẽ tiếp biểu đồ dưới đây :

Phương pháp giải:

Tháng 2 đánh bắt được 2 tấn nên ta vẽ cột gồm 2 ô vuông.

Tháng 3 đánh bắt được 6 tấn nên ta vẽ cột gồm 6 ô vuông. 

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close