Bài 1, 2, 3 trang 69 SGK Toán 4

Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính:

a) 86 × 53;                   b) 33 × 44;                c) 157 × 24;                  d) 1122 × 19.

Phương pháp giải:

Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau, sau đó tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tính giá trị biểu thức 45 × a với a bằng 13 ;  26 ;  39.

Phương pháp giải:

Thay chữ bằng số rồi tính giá trị của biểu thức đó.

Lời giải chi tiết:

Nếu a = 13 thì 45 × a = 45 × 13 = 585 ;

Nếu a = 26 thì 45 × a = 45 × 26 = 1170 ;

Nếu a = 39 thì 45 × a = 45 × 39 = 1755.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Mỗi quyển vở có 48 trang. Hỏi 25 quyển vở cùng loại có tất cả bao nhiêu trang ? 

Phương pháp giải:

Muốn tìm số trang của 25 quyển vở ta lấy số trang của 1 quyển vở nhân với 25.

Lời giải chi tiết:

25 quyển vở cùng loại có số trang là:

              48 × 25 = 1200 (trang)

                                   Đáp số: 1200 trang.

Lý thuyết

 Ví dụ: \(36 \times 23 = ?\)

a) Ta có thể tính như sau:

$\begin{array}{*{20}{l}}{36 \times 23\;\, = \,\,\,36 \times (20 + 3)}\\{\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; \;\;= {\rm{ }}36 \times 20 + 36 \times 3}\\{\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; \;\;= {\rm{ }}720 + 108}\\{\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; \;\;= {\rm{ }}828}\end{array}$

b) Thông thường ta đặt tính và tính như sau:

c) Trong cách tính trên:

+) $492$ gọi là tích riêng thứ nhất.

+) \(72\) gọi là tích riêng thứ hai. Tích riêng thứ hai được viết lùi sang bên trái một cột vì nó là $72$  chục, nếu viết đầy đủ thì phải là $720$.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close