Bài 1, 2, 3 trang 86 SGK Toán 4

Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính:

\(a)\; 2120 : 424\)                     \(b)\; 6420 : 321\) 

     \(1935 : 354\)                         \(4957 : 165\)

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc, chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tính giá trị của biểu thức:

\(a) \;1995 \times 253 + 8910 : 495\)                    \(b)\; 8700 : 25 : 4\)

Phương pháp giải:

a) Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì thực hiện phép nhân, chia trước, thực hiện phép cộng, trừ sau.

b) Biểu thức chỉ có phép chia thì thực hiện lần lượt từ trái sang phải hoặc áp dụng công thức:   \(a:b:c = a : (b \times c)\).

Lời giải chi tiết:

a) \(1995 \times 253 + 8910 : 495 \)

    \(= 504735 + 18 \)

    \(= 504753   \)

b) \(8700 : 25 : 4\)

    \(= 8700 : (25 \times  4)\)

    \(= 8700 : 100\)

    \( = 87\)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Có hai cửa hàng, mỗi cửa hàng đều nhận về \(7128m\) vải. Trung bình mỗi ngày của hàng thứ nhất bán được \(264m\) vải, cửa hàng thứ hai bán được \(297m\) vải. Hỏi cửa hàng nào bán hết số vải đó sớm hơn và sớm hơn mấy ngày ?

Phương pháp giải:

- Tính số ngày mỗi cửa hàng bán hết số vải đó = số vải cửa hàng nhận về : số vải cửa hàng bán được trong 1 ngày.

- So sánh cửa hàng nào bán trong ít ngày thì cửa hàng đó bán hết sớm hơn.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Mỗi cửa hàng: 7128m vải

Mỗi ngày, cửa hàng 1: 264m vải

Mỗi ngày, cửa hàng 2: 297m vải

Cửa hàng .... bán hết sớm hơn và sớm hơn ... ngày?

Bài giải

Cửa hàng thứ nhất bán hết số vải đó trong số ngày là :

                   \(7128 : 264 = 27\) (ngày)

Cửa hàng thứ hai bán hết số vải đó trong số ngày là :

                  \(7128 : 297 = 24\) (ngày)

Vậy cửa hàng thứ 2 bán hết sớm hơn và sớm hơn số ngày là :

                   \(27 – 24 = 3\) (ngày)

                                        Đáp số : \(3\) ngày. 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close