Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 42 SGK Toán 4

Bài 1. Tính giá trị của c + d.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tính giá trị của \(c + d\) nếu:

a) \(c = 10\) và \(d = 25\);                                b) \(c = 15 cm\) và \(d = 45 cm.\)

Phương pháp giải:

Thay chữ bằng số rồi tính giá trị của các biểu thức đó.

Lời giải chi tiết:

a) Nếu \(c = 10\) và \(d = 25\) thì \(c + d = 10 + 25 = 35.\)

b) Nếu \(c = 15 cm\) và \(d = 45 cm\) thì \(c + d = 15cm + 45cm = 60cm.\)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

\(a - b\) là biểu thức có chứa hai chữ. Tính giá trị của \(a - b\) nếu:

a) \(a = 32\) và \(b = 20\) ;       

b) \(a = 45\) và \(b = 36\) ; 

c) \(a = 18 m\) và \(b = 10m\). 

Phương pháp giải:

Thay chữ bằng số rồi tính giá trị của các biểu thức đó.

Lời giải chi tiết:

a) Nếu \(a = 32\) và \(b = 20\) thì \(a - b = 32 - 20 = 12\) ;

b) Nếu \(a = 45\) và \(b = 36\) thì \(a - b = 45 - 36 = 9\) ;

c) Nếu \(a = 18 m\) và \(b = 10m\) thì \(a - b = 18m- 10m = 8m\).

Bài 3

Video hướng dẫn giải

a × b và a : b là các biểu thức có chứa hai chữ.

Viết giá trị biểu thức vào ô trống (theo mẫu):

a

12

28

60

70

b

3

4

6

10

a × b

36

 

 

 

a : b

4

 

 

 

Phương pháp giải:

Thay chữ bằng số rồi tính giá trị của các biểu thức đó.

Lời giải chi tiết:

a

12

28

60

70

b

3

4

6

10

a × b

36

112 

360 

 700

a : b

4

 7

10 

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Viết giá trị của biểu thức vào ô trống : 

Phương pháp giải:

Thay chữ bằng số rồi tính giá trị của các biểu thức đó.

Lời giải chi tiết:

Lý thuyết

Ví dụ: Hai anh em cùng câu cá. Anh câu được ... con cá. Em câu được ... con cá. Cả hai anh em câu được ... con cá.

Số cá câu được có thể là:

a+ b là biểu thức có chứa hai chữ.

- Nếu a = 3 và b = 2 thì a + b = 3 + 2 = 5; 5 là một giá trị của biểu thức a + b.

- Nếu a = 4 và b = 0 thì a + b = 4 + 0 = 4; 4 là một giá trị của biểu thức a + b.

- Nếu a = 0 và b = 1 thì a + b = 0 + 1 = 1; 1 là một giá trị của biểu thức a + b,

Mỗi lần thay chữ số ta tính được một giá trị của biểu thức a + b.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close