Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 40 (Phép trừ) SGK Toán 4

a) 987864 - 783251 ; ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính : 

a) 987864  783251                                        969696 – 656565

b) 839084 – 246937                                        628450 – 35813

Phương pháp giải:

- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Trừ các chữ số ở từng hàng theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tính:

a) 48600  9455                                    b) 80000 – 48765                             

    65102 – 13859                                      941302 – 298764

Phương pháp giải:

- Viết số trừ dưới số bị trừ kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Trừ các chữ số ở từng hàng theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự đặt tính như bài 1, được kết quả như sau :

a) 48600 – 9455 = 39145                                        b) 80000 – 48765 = 31235

    65102 – 13859 = 51243                                          941302 – 298764 = 642538

 

    

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài \(1730km\). Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Nha Trang dài \(1315km\). Tính quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh. 

Phương pháp giải:

Để tính quãng đường xe lửa Nha Trang - TP. Hồ Chí Minh ta lấy quãng đường xe lửa từ Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh trừ đi quãng đường xe lửa Hà Nội - Nha Trang.

Lời giải chi tiết:

Quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến thành phố Hồ Chí Minh là:

            \(1730 - 1315 = 415 \;(km)\)

                                   Đáp số : \(415km.\)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Năm nay học sinh của một tỉnh miền núi trồng được \(214\; 800\) cây, năm ngoái trồng được ít hơn năm nay \(80\; 600\) cây. Hỏi cả hai năm học sinh của tỉnh đó trồng được bao nhiêu cây ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Năm nay: 214 800 cây

Năm ngoái: ít hơn 80 600 cây

Cả 2 năm: ...... cây?

Phương pháp giải

- Số cây năm ngoái trồng được = Số cây năm nay trồng được - 80 600 

- Tổng số cây trồng được trong hai năm = Số cây năm nay trồng được + Số cây năm ngoái trồng được.

Lời giải chi tiết:

Năm ngoái học sinh của tỉnh đó trồng được số cây là :

       \(214\; 800 - 80\; 600 = 134\; 200\) (cây)

Cả hai năm học sinh của tỉnh đó trồng được số cây là :

      \(214 \;800 + 134\; 200 = 349\; 000\) (cây) 

                                 Đáp số: \(349\; 000\) cây.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close