Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 11, 12 SGK Toán 4

Viết theo mẫu:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Viết theo mẫu :

Phương pháp giải:

- Để đọc các số tự nhiên ta đọc từ trái sang phải, hay từ hàng cao tới hàng thấp.

- Các chữ số từ phải sang trái lần lượt thuộc hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn, ...  

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

a) Đọc các số sau và cho biết chữ số 3 ở mỗi số đó thuộc hàng nào, lớp nào :

46 307 ;  56 032 ;  123 517 ;  305 804 ;  960 783.

b) Ghi giá trị của chữ số 7 trong mỗi số ở bảng sau (theo mẫu): 

Số

38 753

67 021

79 518

302 671

715 519

Giá trị của số 7

700

 

 

 

 

Phương pháp giải:

- Để đọc các số tự nhiên ta đọc từ trái sang phải, hay từ hàng cao tới hàng thấp.

- Các chữ số từ phải sang trái lần lượt thuộc hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn, ...

- Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm hợp thành lớp đơn vị.

- Hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn hợp thành lớp nghìn.

Lời giải chi tiết:

a) 

+) 46 307 đọc là: bốn mươi sáu nghìn ba trăm linh bảy.

    Chữ số 3 trong số 46 307 thuộc hàng trăm, lớp đơn vị.

+) 56 032 đọc là: năm mươi sáu nghìn không trăm ba mươi hai.

    Chữ số 3 trong số 56 032 thuộc hàng chục, lớp đơn vị.

+) 123 517 đọc là: một trăm hai mươi ba nghìn năm trăm mười bảy.

    Chữ số 3 trong số 123 517 thuộc hàng nghìn, lớp nghìn.

+) 305 804 đọc là: ba trăm linh năm nghìn tám trăm linh bốn.

    Chữ số 3 trong số 305 804 thuộc hàng trăm nghìn, lớp nghìn.

+) 960 783 đọc là: chín trăm sáu mươi nghìn bảy trăm tám mươi ba.

    Chữ số 3 trong số 960 783 thuộc hàng đơn vị, lớp đơn vị. 

b)  

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Viết các số sau thành tổng (theo mẫu):

52 314 ;  503 060 ;  83 760 ;  176 091.

Mẫu: 52 314 = 50000 + 2000 + 300 + 10 + 4. 

Phương pháp giải:

Xác định hàng và giá trị của các chữ số rồi viết thành tổng tương tự như ví dụ mẫu.

Lời giải chi tiết:

503 060 = 500 000 + 3000 + 60.

83 760 = 80 000 + 3000 + 700 + 60.

176 091 = 100 000 + 70 000 + 6000 + 90 + 1.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Viết số, biết số đó gồm:

a) 5 trăm nghìn, 7 trăm, 3 chục và 5 đơn vị;

b) 3 trăm nghìn, 4 trăm và 2 đơn vị;

c) 2 trăm nghìn, 4 nghìn và 6 đơn vị;

d) 8 chục nghìn và 2 đơn vị.

Phương pháp giải:

Dựa vào chữ số thuộc các hàng của số đã cho để viết số tương ứng. 

Lời giải chi tiết:

a) 500 735;                              c) 204 060;

b) 300 402;                              d) 80 002.

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

Mẫu: Lớp nghìn của số 832 573 gồm các chữ số: 8 ;  3 ;  2. 

a) Lớp nghìn của số 603 786 gồm các chữ số : ... ; ... ; ... .

b) Lớp đơn vị của số 603 7865  gồm các chữ số: ... ; ... ; ... .

c) Lớp đơn vị của số 532 004  gồm các chữ số: ... ; ... ; ... . 

Phương pháp giải:

- Lớp đơn vị gồm hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm.

- Lớp nghìn gồm hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn.

Lời giải chi tiết:

a) Lớp nghìn của số 603 786 gồm các chữ số:   6 ;  0 ;  3.

b) Lớp đơn vị của số 603 785  gồm các chữ số: 7 ;  8 ;  5.

c) Lớp đơn vị của số 532 004  gồm các chữ số: 0 ;  0 ;  4. 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close