Giải bài 1, 2, 3 trang 6 SGK Toán 4

Bài 1: Tính giá trị biểu thức (theo mẫu): a) 6 - b với b = 4 ; ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tính giá trị biểu thức (theo mẫu) :

a) 6 – b      với b = 4;

b) 115 – c   với c = 7;

c) a + 80    với a = 15.

Mẫu:  a) Nếu b = 4 thì 6 – b = 6 – 4 = 2.

Phương pháp giải:

Thay giá trị của chữ vào biểu thức rồi tính giá trị biểu thức đó.

Lời giải chi tiết:

b) Nếu c = 7 thì 115 – c = 115 – 7 = 108 ;

c) Nếu a = 15 thì a + 80 = 15 + 80 = 95.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Viết vào ô trống (theo mẫu)

a) 

\(x\)

8

30

100

125 + \(x\)

125 + 8 = 133

   

b)

\(y\)

200

960

1350

\(y\) – 20

     

Phương pháp giải:

Thay giá trị của chữ vào biểu thức rồi tính giá trị biểu thức đó.

Lời giải chi tiết:

a) 

\(x\)

8

30

100

125 + \(x\)

125 + 8 = 133

125 + 30 = 155

125 + 100 = 225

b)

\(y\)

200

960

1350

\(y\) – 20

200 – 20 = 180

960 – 20 = 940

1350 – 20 = 1330

Bài 3

Video hướng dẫn giải

a) Tính giá trị biểu thức : 250 + m với :    m = 10;   m = 0;   m = 80;   m = 30.

b) Tính giá trị biểu thức :  873 – n với :      n = 10;   n = 0;  n = 70;   n = 300. 

Phương pháp giải:

Thay giá trị của chữ vào biểu thức rồi tính giá trị biểu thức đó.

Lời giải chi tiết:

a) Nếu m = 10 thì 250 + m = 250 + 10 = 260.

    Nếu m = 0 thì 250 + m = 250 + 0 = 250. 

    Nếu m = 80 thì 250 + m = 250 + 80 = 330.

    Nếu m = 30 thì 250 + m = 250 + 30 = 280.

b) Nếu n = 10 thì 873 – n = 873 – 10 = 863.

    Nếu n = 0 thì 873 – n = 873 – 0 = 873.

    Nếu n = 70 thì 873 – n = 873 – 70 = 803.

    Nếu n = 300 thì 873 – 300 = 873 – 300 = 573.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close