Giải bài 1, 2 trang 59, 60 SGK Toán 4

Bài 1: Tính nhẩm.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tính nhẩm:

a) 18 × 10                           82 × 100                            256 × 1000

    18 × 100                         75 × 1000                          302 × 10

    18 × 1000                       19 × 10                              400 × 100

b) 9000 : 10                        6800 : 100                         20020 : 10

   9000 : 100                       420 : 10                             200200 : 100

   9000 : 1000                     2000 : 1000                        2002000 : 1000

Phương pháp giải:

- Khi nhân số tự nhiên với 10, 100, 1000, ... ta chỉ việc thêm một, hai, ba, ... chữ số 0 vào bên phải số đó.

- Khi chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, .... cho 10, 100, 1000, ... ta chỉ việc bỏ bớt một, hai, ba, ... chữ số 0 ở bên phải số đó.

Lời giải chi tiết:

a) 18 × 10 = 180             82 × 100 = 8200              256 × 1000 = 256000

18 × 100 = 1800          75 × 1000 = 75000             302 × 10 = 3020

18 × 1000 = 18000         19 × 10 = 190                  400 × 100= 40000

b) 9000 : 10 = 900          6800 : 100 = 68               20020 : 10 = 2002

9000 : 100 = 90              420 : 10 = 42                  200200 : 100 = 2002

9000 : 1000 = 9              2000 : 1000 = 2              2002000 : 1000 = 2002

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 

Phương pháp giải:

Áp dụng cách đổi:

10 kg = 1 yến    ;      100 kg = 1 tạ    ;      10 tạ = 1 tấn          

1000kg = 1 tấn   ;     1000g = 1 kg

Lời giải chi tiết:

70kg = 7 yến                                            120 tạ = 12 tấn

800kg = 8 tạ                                            5000kg = 5 tấn 

300 tạ = 30 tấn                                        4000g = 4kg

Lý thuyết

1.  Nhân với \(10\). Chia cho \(10\).

a) $35 \times 10 = ?$

    $35 \times 10 = 10 \times 35$

                   $ = {\rm{ }}1$ chục $ \times \,\,35 = 35$ chục $ = {\rm{ }}350$.

Vậy: $35 \times 10 = 350$

Khi nhân một số tự nhiên với $10$ ta chỉ việc viết thêm một chữ số \(0\) vào bên phải số đó.

b) Ngược lại, từ $35 \times 10 = 350$

                   ta có:  $350:10 = 35$

Khi chia số tròn chục cho \(10\) ta chỉ việc bỏ bớt đi một chữ số \(0\) ở bên phải số đó.

2. Nhân với \(100, 1000\). Chia cho \(100, 1000\).

Tương tự, ta có:

a) $35 \times 100 = 3500$                                             b) $35 \times 1000 = 35000$

    $3500:100 = 35$                                                    $35000:1000 = 35$

3. Nhận xét chung:

- Khi nhân số tự nhiên với $10,{\rm{ }}100,{\rm{ }}1000,\,\,...$ ta chỉ việc viết thêm một, hai, ba ... chữ số \(0\) vào bên phải số đó.

- Khi chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn ... cho $10,{\rm{ }}100,{\rm{ }}1000,\,\,...$ ta chỉ việc bỏ bớt một, hai, ba, ... chữ số \(0\) ở bên phải số đó.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close