Bài 1, 2, 3, 4 trang 100 SGK Toán 4

Bài 1: Viết số hoặc chữ số thích hợp vào ô trống.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Viết số hoặc chữ số thích hợp vào ô trống:

             Đọc

       Viết

Chín trăm hai mươi mốt ki-lô-mét vuông

 

Hai nghìn ki-lô-mét vuông

 

 

509km2

 

320 000km2

Phương pháp giải:

Để đọc (hoặc viết) các số đo diện tích ta đọc (hoặc viết) các số trước, sau đó đọc (hoặc viết) kí hiệu của đơn vị đo diện tích.

Lời giải chi tiết:

Đọc

Viết

Chín trăm hai mươi mốt ki-lô-mét vuông

921km2

Hai nghìn ki-lô-mét vuông

2000km2

Năm trăm linh chín ki-lô-mét vuông

509km2

Ba trăm hai mươi nghìn ki-lô-mét vuông

320 000km2

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 

Phương pháp giải:

Dựa vào cách chuyển đổi  : 

1km = 1 000 000m2   ;                      1m = 100dm2.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 3km và chiều rộng 2km. Hỏi diện tích của khu rừng đó bằng bao nhiêu ki-lô-mét vuông ?

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích khu rừng ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Hình chữ nhật có chiều dài: 3km

Chiều rộng: 2km

Diện tích: ... km2  ?

Bài giải

Diện tích của khu rừng là :

           3 × 2 = 6 (km2)

                             Đáp số: 6km2.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Trong các số dưới đây, chọn ra số đo thích hợp chỉ : 

a) Diện tích lớp học : 81cm; 900dm; 40m2.

b) Diện tích nước Việt Nam: 5000000m; 324 000dm; 330 991km2.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức thực tế để tìm số đo thích hợp của lớp học hoặc diện tích nước Việt Nam.

Lời giải chi tiết:

a) Chọn diện tích lớp học bằng: 40m2.

b) Diện tích nước Việt Nam: 330 991km2.

Lý thuyết

Để đo diện tích lớn như diện tích một thành phố, một khu rừng hay một vùng biên ... người ta thường dùng đơn vị : ki-lô-mét vuông.

Ki-lô-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài \(1km\).

Ki-lô-mét vuông viết tắt là \(km^2\).

 \(1km^2=1\;000\;000m^2\).

Ví dụ: Diện tích thủ đô Hà Nội (theo số liệu năm 2002) là \(921km^2.\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close