Bài 1, 2, 3 trang 73 (Nhân với số có ba chữ số - tiếp theo) SGK Toán 4

Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính:

\(a) \;523 \times 305;\)                    \(b)\;308 \times 563;\)                       \(c) \;1309 \times 202.\)

Phương pháp giải:

Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thì thẳng cột với nhau.

Chú ý: nếu tích riêng thứ hai gồm toàn các chữ số 0 thì ta thường không viết tích riêng này; tích riêng thứ ba ta sẽ viết lùi sang bên trái hai cột so với tích riêng thứ nhất.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Phương pháp giải:

Quan sát kĩ các phép tính để chọn phép tính đúng.

Lời giải chi tiết:

Ta có tích riêng thứ hai gồm toàn các chữ số 0 (vì 456 x 0 = 0) nên ta thường không viết tích riêng này mà viết gọn như cách thứ ba (tích riêng 912 lùi sang bên trái hai cột so với tích riêng thứ nhất). 

Vậy: Ô thứ nhất ghi S  ;     Ô thứ hai ghi S  ;       Ô thứ ba ghi Đ.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Trung bình mỗi con gà mái đẻ ăn hết 104g thức ăn trong một ngày. Hỏi trại chăn nuôi cần bao nhiêu ki-lô-gam thức ăn cho 375 con gà mái đẻ ăn trong 10 ngày ?

Phương pháp giải:

Cách 1 :

- Tính số gam thức ăn 375 con gà ăn trong 1 ngày. 

- Đổi số đo vừa tìm được sang đơn vị ki-lô-gam.

- Tính số ki-lô-gam thức ăn 375 con gà ăn trong 10. 

Cách 2 :

- Tính số gam thức ăn 1 con gà ăn trong 10 ngày.

- Tính số ki-lô-gam thức ăn 375 con gà ăn trong 10 ngày. 

- Đổi số đo vừa tìm được sang đơn vị ki-lô-gam.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Trong 1 ngày, 1 con gà mái: 104 gam

Trong 10 ngày, 375 con gà mái: ....kg?

Cách 1 :

Số thức ăn cần cho \(375\) con gà mái đẻ trong \(1\) ngày là:

               \(104 \times 375 = 39\;000\;(g)\)

               \(39\;000g = 39kg\)

Số thức ăn cần cho \(375\) con gà mái đẻ trong \(10\) ngày là:

                \(39 \times 10 = 390\;(kg)\)

                                Đáp số: \(390 kg\).

Cách 2 :

Số thức ăn cần cho \(1\) con gà mái đẻ trong \(10\) ngày là:

               \(104 \times 10 = 1040\;(g)\)

Số thức ăn cần cho \(375\) con gà mái đẻ trong \(10\) ngày là:

                \(1040 \times 375 = 390\;000\;(g)\)

                \(390\;000g = 390kg\)

                                Đáp số: \(390 kg\).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close