Bài 1, 2, 3 trang 79 SGK Toán 4

Bài 1: Tính bằng hai cách.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tính bằng hai cách :

a) (8 × 23) : 4;                                            b) (15 × 24) : 6.

Phương pháp giải:

Cách 1: Thực hiện tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Cách 2: Áp dụng cách chia một tích cho một số :

Khi chia một tích hai thừa số cho một số, ta có thể lấy một thừa số chia cho số đó (nếu chia hết), rồi nhân kết quả với thừa số kia.

(a × b) : c = a : c × b = a × b : c

Lời giải chi tiết:

a) (8 × 23) : 4 = ?                                          b) (15 × 24) : 6 = ?

    Cách 1 :  (8 × 23) : 4                                   Cách 1 : (15 × 24) : 6

                    = 184 : 4 = 46                            = 360 : 6 = 60                

    Cách 2 :  (8 × 23) : 4                                   Cách 2 : (15 × 24) : 6

                    = (8 : 4) × 23                              = 15 × (24 : 6)

                    = 2 × 23 = 46                              = 15 × 4 = 60.

 

   

                  

   

                  

                  

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tính bằng cách thuận tiện nhất: (25 × 36) : 9.

Phương pháp giải:

Ta thấy 36 chia hết cho 9, do đó để thực hiện phép tính  (25 × 36 ) : 9 ta có thể lấy 25 nhân với phép chia 36 : 9.

Lời giải chi tiết:

        (25 × 36) : 9

        = 25 × (36 : 9)

        = 25 × 4 = 100

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Một cửa hàng có \(5\) tấm vải, mỗi tấm dài \(30m\). Cửa hàng đã bán được \(\dfrac{1}{5}\) số vải. Hỏi cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải ?

Phương pháp giải:

Cách 1 :

- Tính số mét vải cửa hàng có ta lấy độ dài của một tấm vải nhân với số tấm vải.

- Tính số mét vải cửa hàng đã bán ta lấy số mét vải cửa hàng có chia cho \(5\).

Cách 2 :

- Tính số tấm vải cửa hàng đã bán ta lấy số tấm vải ban đầu cửa hàng có chia cho \(5\).

- Tính số mét vải cửa hàng đã bán ta lấy độ dài của một tấm vải nhân với số tấm vải đã bán.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có 5 tấm vải

Mỗi tấm: 30m

Đã bán: \(\dfrac{1}{5}\) số vải

Đã bán: ... mét ?

Cách 1 :

Ban đầu cửa hàng có số mét vải là :

\(30 \times 5 = 150 \;(m)\)

Cửa hàng đã bán số mét vải là:

\(150 : 5 = 30 \;(m)\)

              Đáp số: \(30m\) vải.

 

Cách 2:

Cửa hàng đã bán số tấm vải là :

\(5 : 5 = 1\) (tấm vải)

Cửa hàng đã bán số mét vải là:

\(30 \times 1 = 30 \;(m)\)

              Đáp số: \(30m\) vải.

Lý thuyết

Tính và so sánh giá trị của các biểu thức:

\((9 \times 15): 3\)                            \(9 \times (15:3)\)                            \((9:3) \times 15\)

Ta có:         \((9 \times 15): 3=135:3 =45\) 

                   \(9 \times (15:3) = 9 \times 5 =45\) 

                   \((9:3) \times 15=3 \times 15=45\)

Vậy:           \((9 \times 15): 3=9 \times (15:3)\) \(=(9:3) \times 15\)

Khi chia một tích hai thừa số cho một số, ta có thể lấy một thừa số chia cho số đó (nếu chia hết), rồi nhân kết quả với thừa số kia.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close