Bài 1, 2, 3 trang 126 SGK Toán 4

Bài 1: Tính.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tính

a) \(\dfrac{2}{5}+\dfrac{3}{5}\)                            b) \(\dfrac{3}{4}+\dfrac{5}{4}\)

c) \(\dfrac{3}{8}+\dfrac{7}{8}\)                            d) \(\dfrac{35}{25}+\dfrac{7}{25}\)

Phương pháp giải:

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{2}{5}+\dfrac{3}{5} = \dfrac{2 + 3}{5} =\dfrac{5}{5}=1\)

b) \(\dfrac{3}{4}+\dfrac{5}{4} = \dfrac{3 +5}{4}=\dfrac{8}{4}=2\) 

c) \(\dfrac{3}{8}+\dfrac{7}{8} = \dfrac{3 + 7}{8}=\dfrac{10}{8}=\dfrac{5}{4}\)

d) \(\dfrac{35}{25}+\dfrac{7}{25} = \dfrac{35 + 7}{25}=\dfrac{42}{25}\) 

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tính chất giao hoán

Viết tiếp vào chỗ chấm:

\(\dfrac{3}{7}+\dfrac{2}{7} \,= \,...;\)                 \(\dfrac{2}{7}+\dfrac{3}{7} = \, ...\)

                        \(\dfrac{2}{7}+\dfrac{3}{7}\, ...\, \dfrac{3}{7} +\dfrac{2}{7}\)

Khi ta đổi chỗ hai phân số trong một tổng thì tổng của chúng không thay đổi.

Phương pháp giải:

- Tính giá trị hai vế rồi so sánh kết quả với nhau.

- Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

Lời giải chi tiết:

 \(\dfrac{3}{7}+\dfrac{2}{7} = \dfrac{5}{7}\);                      \(\dfrac{2}{7}+\dfrac{3}{7} =\dfrac{5}{7}\)

                    \(\dfrac{2}{7}+\dfrac{3}{7} = \dfrac{3}{7} +\dfrac{2}{7}\)

Khi ta đổi chỗ hai phân số trong một tổng thì tổng của chúng không thay đổi.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Hai ô tô cùng chuyển gạo ở một kho. Ô tô thứ nhất chuyển được \(\dfrac{2}{7}\) số gạo trong kho. Ô tô thứ hai chuyển được \(\dfrac{3}{7}\) số gạo trong kho. Hỏi cả hai ô tô chuyển được bao nhiêu phần số gạo trong kho ? 

Phương pháp giải:

Số gạo cả hai ô tô chuyển được = số gạo ô tô thứ nhất chuyển được + số gạo ô tô thứ hai chuyển được.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Ô tô thứ nhất: \(\dfrac{2}{7}\) số gạo

Ô tô thứ hai: \(\dfrac{3}{7}\) số gạo

Hai ô tô: ... số gạo?

Bài giải

Cả hai ô tô chuyển được số phần số gạo trong kho là:

           \(\dfrac{2}{7}+\dfrac{3}{7} =\dfrac{5}{7}\) (số gạo trong kho)

                    Đáp số: \(\dfrac{5}{7}\) số gạo trong kho.

Lý thuyết

Ví dụ : Có một băng giấy, bạn Nam tô màu \(\dfrac{3}{8}\) băng giấy, sau đó Nam tô màu tiếp \(\dfrac{2}{8}\) băng giấy. Hỏi bạn Nam đã tô màu bao nhiêu phần của băng giấy ? 

Ta phải thực hiện phép tính :   \(\dfrac{3}{8} + \dfrac{2}{8}\).

Ta có:         \(\dfrac{3}{8} + \dfrac{2}{8} =  \dfrac{3+2}{8} = \dfrac{5}{8}\).

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close