Bài 1, 2, 3 trang 126 SGK Toán 4

Bài 1: Tính.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tính

a) \(\dfrac{2}{5}+\dfrac{3}{5}\)                            b) \(\dfrac{3}{4}+\dfrac{5}{4}\)

c) \(\dfrac{3}{8}+\dfrac{7}{8}\)                            d) \(\dfrac{35}{25}+\dfrac{7}{25}\)

Phương pháp giải:

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{2}{5}+\dfrac{3}{5} = \dfrac{2 + 3}{5} =\dfrac{5}{5}=1\)

b) \(\dfrac{3}{4}+\dfrac{5}{4} = \dfrac{3 +5}{4}=\dfrac{8}{4}=2\) 

c) \(\dfrac{3}{8}+\dfrac{7}{8} = \dfrac{3 + 7}{8}=\dfrac{10}{8}=\dfrac{5}{4}\)

d) \(\dfrac{35}{25}+\dfrac{7}{25} = \dfrac{35 + 7}{25}=\dfrac{42}{25}\) 

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tính chất giao hoán

Viết tiếp vào chỗ chấm:

\(\dfrac{3}{7}+\dfrac{2}{7} \,= \,...;\)                 \(\dfrac{2}{7}+\dfrac{3}{7} = \, ...\)

                        \(\dfrac{2}{7}+\dfrac{3}{7}\, ...\, \dfrac{3}{7} +\dfrac{2}{7}\)

Khi ta đổi chỗ hai phân số trong một tổng thì tổng của chúng không thay đổi.

Phương pháp giải:

- Tính giá trị hai vế rồi so sánh kết quả với nhau.

- Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

Lời giải chi tiết:

 \(\dfrac{3}{7}+\dfrac{2}{7} = \dfrac{5}{7}\);                      \(\dfrac{2}{7}+\dfrac{3}{7} =\dfrac{5}{7}\)

                    \(\dfrac{2}{7}+\dfrac{3}{7} = \dfrac{3}{7} +\dfrac{2}{7}\)

Khi ta đổi chỗ hai phân số trong một tổng thì tổng của chúng không thay đổi.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Hai ô tô cùng chuyển gạo ở một kho. Ô tô thứ nhất chuyển được \(\dfrac{2}{7}\) số gạo trong kho. Ô tô thứ hai chuyển được \(\dfrac{3}{7}\) số gạo trong kho. Hỏi cả hai ô tô chuyển được bao nhiêu phần số gạo trong kho ? 

Phương pháp giải:

Số gạo cả hai ô tô chuyển được = số gạo ô tô thứ nhất chuyển được + số gạo ô tô thứ hai chuyển được.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Ô tô thứ nhất: \(\dfrac{2}{7}\) số gạo

Ô tô thứ hai: \(\dfrac{3}{7}\) số gạo

Hai ô tô: ... số gạo?

Bài giải

Cả hai ô tô chuyển được số phần số gạo trong kho là:

           \(\dfrac{2}{7}+\dfrac{3}{7} =\dfrac{5}{7}\) (số gạo trong kho)

                    Đáp số: \(\dfrac{5}{7}\) số gạo trong kho.

Lý thuyết

Ví dụ : Có một băng giấy, bạn Nam tô màu \(\dfrac{3}{8}\) băng giấy, sau đó Nam tô màu tiếp \(\dfrac{2}{8}\) băng giấy. Hỏi bạn Nam đã tô màu bao nhiêu phần của băng giấy ? 

Ta phải thực hiện phép tính :   \(\dfrac{3}{8} + \dfrac{2}{8}\).

Ta có:         \(\dfrac{3}{8} + \dfrac{2}{8} =  \dfrac{3+2}{8} = \dfrac{5}{8}\).

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

Quảng cáo
close