Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 39 SGK Toán 4

Bài 1. Đặt tính rồi tính: a) 4682 + 2305 ; ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính:

a) 4682 + 2305                                                5247 + 2741

b) 2968 + 6524                                                3917 + 5267

Phương pháp giải:

 Muốn cộng hai số tự nhiên ta có thể làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Cộng các chữ số ở từng hàng theo thứ tự từ phải sang trái, tức là từ hàng đơn vị đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, … .

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tính:

a) 4685 + 2347               6094 + 8566                      57969 + 814 

b) 186954 + 247436        514625 + 82398               793575 + 6425

Phương pháp giải:

Muốn cộng hai số tự nhiên ta có thể làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Cộng các chữ số ở từng hàng theo thứ tự từ phải sang trái, tức là từ hàng đơn vị đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn , … .

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự đặt tính như bài 1, được kết quả như sau:

a) 4685 + 2347 = 7032                             

    6094 + 8566 = 14660

    57969 + 814 = 58510   

b) 186954 + 247436 = 434390

    514625 + 82398 = 597023

    793575 + 6425 = 800000

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Một huyện trồng \(325\; 164\) cây lấy gỗ và \(60\; 830\) cây ăn quả. Hỏi huyện đó trồng được tất cả bao nhiêu cây ?

Phương pháp giải:

Số cây đã trồng = số cây lấy gỗ + số cây ăn quả.

Lời giải chi tiết:

Số cây của huyện đã trồng được là :

\(325\; 164 + 60\; 830 = 385\;994\) (cây)

             Đáp số: \(385 \;994\) cây.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Tìm \(x\) :

a) \(x - 363 = 975\) ;                                  b) \(207 + x = 815\).

Phương pháp giải:

Áp dụng các quy tắc:

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Lời giải chi tiết:

a)   \(x - 363 = 975  \)               

               \(x = 975 + 363 \)

               \(x = 1338  \)

b)  \(207 + x = 815\)

                \(x = 815 - 207 \)

                \( x = 608\)

Lý thuyết

a) \(48352 + 21026 = ?\)

Cộng theo thứ tự từ phải sang trái:

  2 cộng 6 bằng 8, viết 8.

  5 cộng 2 bằng 7, viết 7.

  3 cộng 0 bằng 3, viết 3.

  8 cộng 1 bằng 9, viết 9.

  4 cộng 2 bằng 6, viết 6.

                \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{\,48352}\\{21026}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,69378}\end{array}\,\)

     \(48352 + 21026 = 69026\)

b) \(367859 + 541728 = ?\)

Cộng theo thứ tự từ phải sang trái:

  9 cộng 8 bằng 17, viết 7 nhớ 1.

  5 cộng 2 bằng 8, thêm 1 bằng 8, viết 8 

  8 cộng 7 bằng 15, viết 5 nhớ 1.

  7 cộng 1 bằng 8, thêm 1 bằng 9 viết 9.

  6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1.

  3 cộng 5 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9

                  \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{\,367859}\\{541728}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\,\,909587}\end{array}\,\)

       \(367859 + 541728 = 909587\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close