Lý thuyết nhân với số có tận cùng là chữ số 0

a) 1324 x 20 = ?

Quảng cáo

a) \(1324 \times 20 = \;? \) 

Ta có thể tính như sau:

1324 × 20 = 1324 × (2 × 10)

                = (1324 × 2) × 10

                = 2648 × 10

                = 16480 

Nhân 1324 với 2, được 2648, viết 2648.

Viết thêm một chữ số 0 vào bên phải 2648, được 26480.

Ta đặt tính rồi tính như sau:

                    \(\begin{array}{*{20}{c}}{ \times \,\,\,\,\begin{array}{*{20}{c}}{1324}\\{\,\,\,\,\,\,20}\end{array}}\\\hline{\,\,\;\;\,\,26480}\end{array}\)

                   \(1324 \times 20 = 26480 \) 

b) \(230 \times 70 = \;?\)

Ta có thể chuyển thành nhân một số với 100 như sau:

230 × 70 = (23 × 10) × (7 × 10)

              = 23 × 10 × 7 × 10

              = (23 × 7) × (10 × 10)

              = 161 × 100

              = 16100

Nhân 23 với 7, được 161, viết 161. Viết thêm hai chữ số 0 vào bên phải 161 được 16100.

Ta đặt tính rồi tính như sau:

                \(\begin{array}{*{20}{c}}{ \times \,\,\begin{array}{*{20}{c}}{\,230}\\{\,\,\,\,\,\,70}\end{array}}\\\hline{\,\,\;\,16100}\end{array}\)

              \(230 \times 70 = 16100\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close