Lý thuyết tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Bài toán 1 : tổng của hai số là 96 ...

Quảng cáo

Bài toán 1 : Tổng của hai số là 96. Tỉ số của hai số đó \(\dfrac{3}{5}\). Tìm hai số đó.

Bài giải

Ta có sơ đồ :

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

                      3 + 5 = 8 (phần)

Số bé là :

                      96 : 8 × 3 = 36

Số lớn là :

                      96 - 36 = 60

                                    Đáp số: Số bé : 36 ;

                                                 Số lớn : 60.

Bài toán 2 :  Minh và Khôi có 25 quyển vở. Số vở của Minh bằng \(\dfrac{2}{3}\) số vở của Khôi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở ?

Bài giải

Ta có sơ đồ :

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

            2 + 3 = 5 (phần)

Số vở của Minh là :

           25 : 5 × 2 = 10 (quyển)

Số vở của Khôi là :

          25   10 = 15 (quyển)

                     Đáp số: Minh : 10 quyển vở ;

                                 Khôi : 15 quyển vở.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close