Lý thuyết thương có chữ số 0

a) 9450 : 35 = ?

Quảng cáo

a)        \(9450:35 = \;?\)

Chia theo thứ tự từ trái sang phải:

  94 chia 35 được 2, viết 2 ;

   2 nhân 5 bằng 10; 14 trừ 10 bằng 4, viết 4 nhớ 1 ;

   2 nhân 3 bằng 6, thêm 1 bằng 7 ; 9 trừ 7 bằng 2, viết 2.

Hạ 5, được 245 ; 245 chia 35 được 7, viết 7 ;

  7 nhân 5 bằng 35 ; 35 trừ 35 bằng 0, viết 0 nhớ 3 ;

  7 nhân 3 bằng 21, thêm 3 bằng 24 ; 24 trừ 24 bằng 0, viết 0.

Hạ 0 ; 0 chia 35 được 0, viết 0.

                 

                 \(9450:35 = 270.\)

b)         \(2448:24=\;?\)

Chia theo thứ tự từ trái sang phải:

24 chia 24 được 1, viết  1 ; 

   1 nhân 4 bằng 4; 4 trừ 4 bằng 0, viết 0 ;

   1 nhân 2 bằng 2; 2 trừ 2 bằng 0, viết 0.

Hạ 4 ; 4 chia 24 được 0, viết 0.

Hạ 8, được 48 ; 48 chia 24 được 2, viết 2 ;

   2 nhân 4 bằng 8; 8 trừ 8 bằng 0, viết 0.

   2 nhân 2 bằng 4; 4 trừ 4 bằng 0, viết 0. 

                

                \(2448 : 24 =102.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài