Lý thuyết: Sử dụng máy tính bỏ túi để hỗ trợ giải toán về số phần trăm

a) Ví dụ 1: Tính số phần trăm của 7 và 40

Quảng cáo

a) Ví dụ 1: Tính số phần trăm của 7 và 40.

-  Lần lượt ấn các phím:    7 : 4 0 =

- Trên màn hình xuất hiện kết quả 0.175

-  Máy đã tính:

          7 : 40 = 0,175

Vậy:   7 : 40 = 0,175 = 17,5%

Chú ý: Có thể ấn lần lượt các phím: 7 : 4  0 %

Khi đó trên màn hình xuất hiện số 17.5 thì đây là kết quả 17,5%.

b) Ví dụ 2: Tính  34% của 56.

-  Lần lượt ấn các phím:     5 6 x 3 4 %

-  Trên màn hình xuất hiện kết quả 19.04.

-  Máy đã tính : 56 x 34% = 56 x 34 : 100 = 19,04.

Vậy:   34% của 56 là 19,04.

c) Ví dụ 3: Tìm một số biết 65% của nó bằng 78.

-  Lần lượt ấn các phím   7 8 : 6 5 %

-  Trên màn hình xuất hiện kết quả 120.

-  Máy đã tính:   78 : 65% = 78 : 65 x 100 = 120.

Vậy:   Số cần tìm là 120.

loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài