Lý thuyết nhân với số có một chữ số

a) 241324 x 2 = ?

Quảng cáo

a) \(241324 \times  2 =\; ?\)

Nhân theo thứ tự từ phải sang trái:

   2 nhân 4 bằng 8, viết 8.

   2 nhân 2 bằng 4, viết 4.

   2 nhân 3 bằng 6, viết 6.

   2 nhân 1 bằng 2, viết 2.

   2 nhân 4 bằng 8, viết 8.

   2 nhân 2 bằng 4, viết 4.

                     \(\begin{array}{*{20}{c}}{ \times \,\,\begin{array}{*{20}{c}}{241324}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,482648}\end{array}\)      

              \(241324 \times 2 = 482648\).

b) \(136204 \times 4 = \;?\) 

Nhân theo thứ tự từ phải sang trái:

   4 nhân 4 bằng 16, viết 6 nhớ 1.

   4 nhân 0 bằng 0, thêm 1 bằng 1, viết 1.

   4 nhân 2 bằng 8, viết 8.

   4 nhân 6 bằng 24, viết 4 nhớ 2.

   4 nhân 3 bằng 12, thêm 2 bằng 14, viết 4 nhớ 1.

   4 nhân 1 bằng 4, thêm 1 bằng 5, viết 5.

                       \(\begin{array}{*{20}{c}}{ \times \,\,\begin{array}{*{20}{c}}{136204}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,4}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,544816}\end{array}\)

             \(136204 \times 4 = 544816\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close