Lý thuyết nhân một số thập phân với một số thập phân

a) Ví dụ 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 6,4m, chiều rộng là 4,8m.

Quảng cáo

a) Ví dụ 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài \(6,4m\), chiều rộng là \(4,8m\). Hỏi diện tích của mảnh vườn đó bằng bao nhiêu mét vuông?

Ta phải thực hiện phép tính:        \(6,4 \times 4,8 = ? \;(m^2) \)

Ta có:         \(6,4m = 64dm\)

                  \(4,8m = 48 dm\)

                    \(\begin{array}{*{20}{c}}{ \times \begin{array}{*{20}{c}}{\,64}\\{48}\end{array}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}\\\hline{512\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}\\{256\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}\\\hline{3072\,(d{m^2})}\end{array}\)

                      \(3072 dm^2 =  30,72m^2 \)

Vậy:          \(6,4 \times  4,8 = 30,72m^2\).

Thông thường ta làm như sau:

                     \(\begin{array}{*{20}{c}}{ \times \begin{array}{*{20}{c}}{\,6,4}\\{4,8}\end{array}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}\\\hline{5\,\,1\,\,2\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}\\{2\,5\,6\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}\\\hline{3\,0,72\,({m^2})}\end{array}\)

 Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên.

 Hai thừa số có tất cả hai chữ số ở phần thập phân, ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra hai chữ số kể từ phải sang trái.

b) Ví dụ 2:   \(4,75 \times 1,3 = \;?\) 

Ta đặt tính rồi làm như sau:

                     \(\begin{array}{*{20}{c}}{ \times \begin{array}{*{20}{c}}{\,4,7\,5}\\{\,\,\,\,\,1,3}\end{array}\,}\\\hline{\,\,1\,\,4\,2\,5\,}\\{4\,7\,5\,\,\,}\\\hline{\,6,17\,5}\end{array}\)

 Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên.

 Hai thừa số có tất cả ba chữ số ở phần thập phân, ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra ba chữ số kể từ phải sang trái.

Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm như sau:

- Nhân như nhân các số tự nhiên.

- Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close