Trắc nghiệm Các dạng toán về phép cộng và phép nhân (tiếp) Toán 6 Chân trời sáng tạo

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Kết quả của phép tính \(547.63 + 547.37\) là

 • A

  \(54700\)   

 • B

  \(5470\)          

 • C

  \(45700\)      

 • D

  \(54733\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng để thực hiện phép tính.

$ab+ac=a(b+c)$

Lời giải chi tiết :

Ta có \(547.63 + 547.37\)\( = 547.\left( {63 + 37} \right) = 547.100 = 54700.\)

Câu hỏi 2 :

Tích \(25.9676.4\) bằng với

 • A

  \(1000.9676\)   

 • B

  \(9676 + 100\)          

 • C

  \(9676.100\)      

 • D

  \(9676.10\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Áp dụng tính chất giao hoán của phép nhân để nhân các số thích hợp

Lời giải chi tiết :

Ta có \(25.9676.4\)\( = 9676.25.4 = 9676.100\)

Câu hỏi 3 :

Tính  nhanh \(125.1975.4.8.25\)

 • A

  \(1975000000\)   

 • B

  \(1975000\)          

 • C

  \(19750000\)                            

 • D

  \(197500000\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Áp dụng  tính chất giao hoán của phép nhân để tính nhanh

Lời giải chi tiết :

Ta có \(125.1975.4.8.25\)\( = \left( {125.8} \right).\left( {4.25} \right).1975\)\( = 1000.100.1975\)\( = 197500000\)

Câu hỏi 4 :

Tổng \(1 + 2 + 3 + 4 + ... + 2018\) bằng

 • A

  \(4074342\)   

 • B

  \(2037171\)          

 • C

  \(2036162\)      

 • D

  \(2035152\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

+ Tính số các số tự nhiên liên tiếp từ \(1\) đến \(2018\) bằng công thức  (số cuối-số đầu)+1

+ Tổng các số tự nhiên liên tiếp từ \(1\) đến \(2018\) được tính bằng công thức

(số cuối+số đầu). số các số hạng :2

Lời giải chi tiết :

Số các số tự nhiên liên tiếp từ \(1\) đến \(2018\) là \(2018 - 1 + 1 = 2018\) số

Như vậy từ \(1\) đến \(2018\) có số các số hạng là $2018.$

Tổng \(1 + 2 + 3 + 4 + ... + 2018\)\( = \left( {2018 + 1} \right).2018:2 = 2037171.\)

Câu hỏi 5 :

Không tính giá trị cụ thể, hãy so sánh \(A = 1987657.1987655\) và \(B = 1987656.1987656\)

 • A

  \(A > B\)   

 • B

  \(A < B\)          

 • C

  \(A \le B\)      

 • D

  \(A = B\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Áp dụng tính chất phân phối giữa phép nhân với phép cộng để biến đổi và so sánh \(A,B.\)

Lời giải chi tiết :

Ta có \(A = 1987657.1987655\)\( = \left( {1987656 + 1} \right).1987655\)\( = 1987656.1987655 + 1987655\,\,\,\left( 1 \right)\)

Và \(B = 1987656.\left( {1987655 + 1} \right)\) \( = 1987656.1987655 + 1987656\,\,\,\left( 2 \right)\)

Vì \(1987655 < 1987656\) và từ (1) và (2) suy ra \(A < B.\)

Câu hỏi 6 :

Tổng \(1 + 3 + 5 + 7 + ... + 95 + 97\) là

 • A

  Số có chữ số tận cùng là \(7.\)

 • B

  Số có chữ số tận cùng là \(2.\)

 • C

  Số có chữ số tận cùng là \(3.\)

 • D

  Số có chữ số tận cùng là \(1.\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

+ Tính số các số tự nhiên lẻ liên tiếp từ \(1\) đến \(97\) bằng công thức  (số cuối-số đầu):2+1

+ Tổng các số tự nhiên lẻ liên tiếp từ \(1\) đến \(97\) được tính bằng công thức

(số cuối+số đầu). số các số hạng :2

Lời giải chi tiết :

Số các số tự nhiên lẻ liên tiếp từ \(1\) đến \(97\) là \(\left( {97 - 1} \right):2 + 1 = 49\) số

Do đó \(1 + 3 + 5 + 7 + ... + 95 + 97\)\( = \left( {97 + 1} \right).49:2 = 2401.\)

Vậy tổng cần tìm có chữ số tận cùng là \(1.\)

Câu hỏi 7 :

Tìm số tự nhiên \(x\) biết \(\left( {x - 4} \right).1000 = 0\)

 • A

  \(x = 4\)   

 • B

  \(x = 3\)   

 • C

  \(x = 0\)   

 • D

  \(x = 1000\)   

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Sử dụng cách tìm \(x\): Nếu hai số nhân với nhau bằng \(0\) thì có ít nhất một thừa số phải bằng \(0.\)

Lời giải chi tiết :

Ta có \(\left( {x - 4} \right).1000 = 0\) nên \(x - 4 = 0\) (vì \(1000 \ne 0\))

Suy ra

\(x = 0 + 4\)

\(x = 4.\)

Vậy \(x = 4.\)

Câu hỏi 8 :

Số tự nhiên nào dưới đây thỏa mãn \(2018\left( {x - 2018} \right) = 2018\)

 • A

  \(x = 2017\)   

 • B

  \(x = 2018\)   

 • C

  \(x = 2019\)   

 • D

  \(x = 2020\)   

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Áp dụng mối quan hệ giữa các số: để tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Lời giải chi tiết :

Ta có \(2018\left( {x - 2018} \right) = 2018\)

\(x - 2018 = 2018:2018\)

\(x - 2018 = 1\)

\(x = 2018 + 1\)

\(x = 2019\)

Vậy \(x = 2019.\)

Câu hỏi 9 :

Kết quả của phép tính \(879.2a + 879.5a + 879.3a\) là

 • A

  \(8790\)           

 • B

  \(87900a\)   

 • C

  \(8790a\)      

 • D

  \(879a\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng, tính chất giao hoán của phép nhân.

Lời giải chi tiết :

Ta có \(879.2a + 879.5a + 879.3a\)\( = 879.a.2 + 879.a.5 + 879.a.3\)\( = 879a\left( {2 + 5 + 3} \right) = 879a.10 = 8790a\)

Câu hỏi 10 :

Một tàu hỏa cần chở \(1200\) khách. Biết rằng mỗi toa có \(12\) khoang, mỗi khoang có \(8\) chỗ ngồi. Hỏi tàu hỏa cần  ít nhất bao nhiêu toa để chở hết số khách tham quan.

 • A

  \(13\)   

 • B

  \(15\)          

 • C

  \(12\)      

 • D

  \(14\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

+ Tính số người mỗi toa chở được

+ Tính số toa

Lời giải chi tiết :

Mỗi toa chở số người là: \(12.8 = 96\) người

Vì tàu hỏa cần chở \(1200\) hành khách mà \(1200:96 = 12\) dư \(48\) hành khách nên cần ít nhất \(13\) toa để chở hết số khách tham quan.

Câu hỏi 11 :

Để đánh số trang của một quyển sách dày \(2746\) trang, ta cần dùng bao nhiêu chữ số?

 • A

  \(9875\)   

 • B

  \(9876\)  

 • C

  \(9877\)   

 • D

  \(9878\)   

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

+ Tìm số trang có đánh 1 chữ số, số trang đánh 2 chữ số, số trang đánh 3 chữ số, số trang đánh 4 chữ số

+ Từ đó suy ra số chữ số cần dùng.

Lời giải chi tiết :

Quyển sách có:

+ Số trang có \(1\) chữ số là \(9 - 1 + 1 = 9\)

+ Số trang có \(2\) chữ số là \(99 - 10 + 1 = 90\) trang

+ Số trang có \(3\) chữ số là \(999 - 100 + 1 = 900\) trang

+ Số trang có \(4\) chữ số là \(2746 - 1000 + 1 = 1747\) trang

Vậy số chữ số cần dùng là:

\(1.9 + 2.90 + 3.900 + 4.1747 = 9877\) (chữ số)

Câu hỏi 12 :

Tìm số \(\overline {xy} \) biết \(\overline {xy} .\overline {xyx}  = \overline {xyxy} \)

 • A

  \(10\)

 • B

  \(11\)          

 • C

  \(12\)          

 • D

  \(13\)          

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Sử dụng mối quan hệ giữa các hàng trăm, hàng chục hàng đơn vị khi phân tích một số trong hệ thập phân

Lời giải chi tiết :

Ta có \(\overline {xy} .\overline {xyx}  = \overline {xyxy} \)

\(\overline {xy} .\overline {xyx}  = \overline {xy} .100 + \overline {xy} \)

\(\overline {xy} .\overline {xyx}  = \overline {xy} \left( {100 + 1} \right)\)

\(\overline {xy} .\overline {xyx}  = \overline {xy} .101\)

Suy ra \(\overline {xyx}  = 101\) nên \(x = 1;y = 0\)

Vậy \(\overline {xy}  = 10.\)

close