Trắc nghiệm Hình chữ nhật - Hình thoi. Hình bình hành - Hình thang cân Toán 6 Chân trời sáng tạo

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Trong những khẳng định sau, khẳng định nào sai?

 • A
  Hình bình hành có 4 đỉnh
 • B
  Hình bình hành có bốn cạnh
 • C
  Hình có bốn đỉnh là hình bình hành
 • D

  Hình bình hành có hai cạnh đối song song.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Dựa vào cách nhận biết hình bình hành.

Lời giải chi tiết :

Hình bình hành có 4 đỉnh, có bốn cạnh, hai cạnh đối song song => A, B, D đúng

Hình có bốn đỉnh chưa chắc là hình bình hành, ví dụ:

Câu hỏi 2 :

Cho hình chữ nhật ABCD, phát biểu nào đúng?

 • A
  \(AB = AC\)
 • B
  \(AC = DO\)
 • C

  \(AC = BD\)

 • D
  \(OB = AC\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Trong hình chữ nhật hai đường chéo bằng nhau

Lời giải chi tiết :

Trong hình chữ nhật hai đường chéo bằng nhau nên \(AC = BD\) => Đáp án C đúng

Đáp án A sai do AB là cạnh, AC là đường chéo nên chúng không bằng nhau.

Đáp án B sai do AC là đường chéo, DO là một nửa đường chéo còn lại nên chúng không bằng nhau.

Đáp án D sai do OB là một nửa đường chéo, AC là đường chéo còn lại nên chúng không bằng nhau.

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Độ dài đáy của hình bình hành có chiều cao \(24cm\) và diện tích là \(432c{m^2}\) là:

 

A. \(16cm\)

B. \(17cm\)

C. \(18cm\)

D. \(19cm\)   

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. \(18cm\)

Phương pháp giải :

Từ công thức tính diện tích hình bình hành: \(S = a \times h\), ta có thể suy ra công thức tính độ dài cạnh đáy \(a\) là \(a = S:h\).

Lời giải chi tiết :

Độ dài đáy của hình bình hành đó là:

          \(432:24 = 18\,\,(cm)\)

                             Đáp số: \(18cm\).

Câu hỏi 4 :

Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau?

 • A
  Hình thoi có bốn đỉnh
 • B
  Hình thoi có hai cặp cạnh đối bằng nhau
 • C
  Hình thoi có hai cặp cạnh đối song song
 • D
  Hình có bốn đỉnh là hình thoi

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :
Dựa vào cách nhận biết hình thoi.
Lời giải chi tiết :

Hình có bốn đỉnh chưa chắc là hình thoi, ví dụ:

=> D sai

Câu hỏi 5 :

Trong các hình sau, các hình là hình thoi là:

 • A
  Hình 1, Hình 2
 • B
  Hình 3, Hình 4
 • C
  Hình 1, Hình 3
 • D
  Hình 3, Hình 5

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Hình thoi là hình tứ giác có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau.

Lời giải chi tiết :

Hình thoi là hình tứ giác có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau.

=> Hình 1 và Hình 3 là hình thoi

Câu hỏi 6 :

Cho hình thoi \(ABCD\) (\(AC > BD\)) có \(AC = 10\,\,\,cm\), khẳng định nào sau đây đúng:

 • A
  \(OB = 5\,cm\)
 • B
  \(AO = 5\,cm\)
 • C
  \(OD = 5\,cm\)
 • D
  \(OC = \,20\,cm\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :
Hai đường chéo của hình thoi cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
Lời giải chi tiết :

Do hai đường chéo của hình thoi cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường nên \(AO = OC = 10:2 = 5\,cm\)

=> B đúng, C sai

Vì \(BD < AC\) nên \(OB = OD < \frac{{10}}{2} = 5\,cm\).

=> A và C sai.

Câu hỏi 7 :

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thang cân:

 • A
  Hình a
 • B
  Hình b
 • C
  Hình c
 • D
  Hình d

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Sử dụng dấu hiệu nhận biết hình thang cân.

Lời giải chi tiết :

Quan sát hình ta thấy Hình b là hình thang cân.

Câu hỏi 8 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một bình hành có diện tích là \(8d{m^2}\) và độ dài cạnh đáy là \(32cm\). 


Vậy chiều cao tương ứng với cạnh đáy đó là 

\(cm\).

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Một bình hành có diện tích là \(8d{m^2}\) và độ dài cạnh đáy là \(32cm\). 


Vậy chiều cao tương ứng với cạnh đáy đó là 

\(cm\).

Phương pháp giải :

- Đổi \(8d{m^2}\) sang đơn vị đo là \(c{m^2}\).

- Từ công thức tính diện tích hình bình hành: \(S = a \times h\), ta có thể suy ra công thức tính chiều cao \(h\) là \(h = S\,:\,a\).

Lời giải chi tiết :

Đổi \(8d{m^2} = 800c{m^2}\)

Chiều cao của hình bình hành đó là:

         \(800:32 = 25\,\,(cm)\)

                          Đáp số: \(25cm\).

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là \(25\).

Câu hỏi 9 :

Quan sát hình thang cân EFGH, đoạn EG bằng đoạn:

 • A
  EH
 • B
  HF
 • C
  EF
 • D
  HG

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Sử dụng: Trong hình thang cân hai đường chéo bằng nhau.

Lời giải chi tiết :

Do góc EG và HF là hai đường chéo của hình thang EFGH nên:

\(EG=HF\).

Câu hỏi 10 :

Tên các đỉnh của hình thang cân EFGH dưới đây là

 • A
  E, G, O, H
 • B
  E, F, O, G
 • C
  E, F, G, H
 • D
  E, F, G, H, O

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Sử dụng dấu hiệu nhận biết hình thang cân.

Lời giải chi tiết :

Hình thang cân EFGH có bốn đỉnh là: E, F, G, H.

Câu hỏi 11 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một hình bình hành có diện tích là \(1855d{m^2}\) và độ dài cạnh đáy là \(53dm\). 


Vậy chiều cao của hình bình hành đó là 

\(dm\).

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Một hình bình hành có diện tích là \(1855d{m^2}\) và độ dài cạnh đáy là \(53dm\). 


Vậy chiều cao của hình bình hành đó là 

\(dm\).

Phương pháp giải :

Từ công thức tính diện tích hình bình hành: \(S = a \times h\), ta có thể suy ra công thức tính chiều cao \(h\) là \(h = S\,\,:\,\,a\).

Lời giải chi tiết :

Chiều cao của hình bình hành đó là:

        \(1855:53 = 35\,\,(dm)\)

                          Đáp số: \(35dm\).

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là \(35\).

Câu hỏi 12 :

Hình thang cân có:

 • A

  1 cạnh bên

 • B
  2 cạnh bên
 • C
  3 cạnh bên
 • D
  4 cạnh bên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Sử dụng dấu hiệu nhận biết hình thang cân.

Lời giải chi tiết :

Hình thang cân có 2 cạnh bên.

Câu hỏi 13 :

Hình thang cân EFGH có:

 • A
  EF  là đường chéo
 • B
  EF và GH là đường chéo
 • C
  EH và FG là đường chéo
 • D
  EG và HF là đường chéo

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Sử dụng dấu hiệu nhận biết hình thang cân.

Lời giải chi tiết :

Hình thang cân EFGH có: EG và HF là đường chéo.

Câu hỏi 14 :

Quan sát hình thang cân EFGH, cạnh EH bằng?

 • A
  EF
 • B
  HG
 • C
  HF
 • D
  FG

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Sử dụng: Trong hình thang cân hai cạnh bên bằng nhau.

Lời giải chi tiết :

Do góc EH và FG là cạnh bên của hình thang EFGH nên:

\(EH=FG\)

Câu hỏi 15 :
Cho hình thoi \(ABCD\) có \(BC = 4\,\,cm\), khẳng định nào sau đây đúng:
 • A
  \(AB = 2\,\,cm\)
 • B
  \(AD = 8\,\,cm\)
 • C
  \(DC = 4\,\,cm\)
 • D
  \(AB = 8\,\,cm\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Hình thoi có bốn cạnh bằng nhau.

Lời giải chi tiết :

Hình thoi có bốn cạnh bằng nhau nên \(AB = BC = DC = AD = 4\,cm\).

=> \(DC = 4\,\,cm\).

Câu hỏi 16 :

Cho hình chữ nhật ABCD, \(AB = 5cm\), chọn khẳng định đúng:

 • A
  \(BC\, = 5\,cm\)
 • B
  \(AC = 5\,cm\)
 • C
  \(AD = \,5\,cm\)
 • D
  \(DC = 5\,cm\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Trong hình chữ nhật hai cạnh đối bằng nhau.

Lời giải chi tiết :

Trong hình chữ nhật ABCD, cạnh đối của cạnh AB là DC nên \(AB = DC = 5\,cm\)

Câu hỏi 17 :

Chọn phát biểu sai?

 • A
  Hình có bốn đỉnh là hình chữ nhật
 • B
  Hình chữ nhật có bốn đỉnh
 • C
  Hình chữ nhật có hai cặp cạnh đối song song.
 • D
  Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Sử dụng dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật

Lời giải chi tiết :

Hình chữ nhật có bốn đỉnh, hai cặp cạnh đối song song, hai đường chéo bằng nhau.

=> Đáp án B, C, D đúng.

Hình có 4 đỉnh chưa chắc là hình chữ nhật ví dụ:

Câu hỏi 18 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Trong các hình sau, hình nào là hình bình hành?

 

 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

 

Lời giải chi tiết :

Quan sát các hình đã cho ta thấy hình thứ nhất và hình thứ tư từ trên xuống có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau nên các hình đó là hình bình hành.

Câu hỏi 19 :

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình bình hành?

 • A
  Hình 1, hình 2, hình 4
 • B
  Hình 2, hình 3, hình 4
 • C
  Hình 1, hình 4, hình 5
 • D
  Hình 1, hình 2, hình 5

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Hình bình hành là tứ giác có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

Lời giải chi tiết :

Các hình là hình bình hành là: Hình 1, hình 2, hình 5

Câu hỏi 20 :

Cho hình bình hành \(ABCD\), cặp cạnh song song với nhau là:

 • A
  AB và AD
 • B
  AD và DC
 • C
  BC và AD
 • D
  DC và BC

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Trong hình bình hành hai cặp cạnh đối diện song song với nhau.

Lời giải chi tiết :

Vì trong hình bình hành hai cặp cạnh đối diện song song với nhau nên BC song song với AD

=> C đúng

Câu hỏi 21 :
Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Chọn đáp án đúng hoặc sai cho mỗi khẳng định bên dưới:

Trong hình thoi MNPQ:

MN và PQ không bằng nhau.

Đúng
Sai

MN không song song với MQ

Đúng
Sai

Các cặp cạnh đối diện song song.

Đúng
Sai

MN = NP = PQ = QM

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay

MN và PQ không bằng nhau.

Đúng
Sai

MN không song song với MQ

Đúng
Sai

Các cặp cạnh đối diện song song.

Đúng
Sai

MN = NP = PQ = QM

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Quan sát các hình vẽ và áp dụng tính chất: hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau.

Lời giải chi tiết :

Trong hình thoi MNPQ ta có: 

- Hai cặp cạnh đối diện song song: MN song song với PQ, NP song song với MQ.

- Bốn cạnh bằng nhau: MN = NP = PQ = QM.

Vậy các khẳng định đúng là b,c, d; khẳng định sai là a.

Câu hỏi 22 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Trong các hình sau, hình nào là hình thoi?

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Phương pháp giải :

Quan sát các hình vẽ và áp dụng tính chất: hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau.

Lời giải chi tiết :

Quan sát các hình đã cho ta thấy hình thứ nhất và thứ hai từ trên xuống là hình thoi.

Hình thứ ba là hình thang và hình thứ tư là hình bình hành.

close