Trắc nghiệm Bài 7: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 Toán 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Hãy chọn câu sai:

 • A

  Số chia hết cho 2 và 5 có tận cùng là số 0

 • B

  Một số chia hết cho 10 thì số đó chia hết cho 2

 • C

  Số chia hết cho 2 thì có tận cùng là số lẻ

 • D

  Số dư trong phép chia một số cho 2  bằng số dư trong phép chia chữ số tận cùng của nó cho 2

Câu 2 :

Từ ba trong 4 số 5, 6, 3, 0, hãy ghép thành số có ba chữ số khác nhau là số lớn nhất chia hết cho 2 và 5.

 • A

  \(560\)       

 • B

  \(360\)

   

 • C

  \(630\) 

 • D

  \(650\)

Câu 3 :

Chọn câu trả lời đúng.

Trong các số \(2055;6430;5041;2341;2305\)

 • A

  Các số chia hết cho \(5\) là \(2055;6430;5041\)

 • B

  Có hai số chia hết cho \(3\) là \(2055\) và \(6430\)

 • C

  Các số chia hết cho \(5\) là \(2055;6430;2305\)

 • D

  Không có số nào chia hết cho \(3\)

Câu 4 :

Số tự nhiên \(a\) chia cho \(65\) dư \(10.\) Khi đó số tự nhiên \(a\)

 • A

  Chia cho \(5\) dư \(1.\)

 • B

  Chia cho \(5\) dư \(4.\)

 • C

  Chia cho \(5\) dư \(3.\)

 • D

  Chia hết cho \(5.\)

Câu 5 :

Cho \(\overline {17*} \)chia hết cho 2. Số thay thế cho * có thể là

 • A
  1
 • B
  2
 • C
  3
 • D
  5
Câu 6 :

Các số có chữ số tận cùng là … thì chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5.

 • A

  0, 1, 2, 3

 • B

  0, 2, 4, 6, 8

 • C

  1, 3, 5, 7, 9

 • D

  0 hoặc 5

Câu 7 :

Điền vào chỗ trống

Các số có chữ số tận cùng là … thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2.

 • A

  0, 1, 2, 3

 • B

  0, 2, 4, 6, 8

 • C

  0 hoặc 5

 • D

  1, 3, 5, 7, 9

Câu 8 :

Trong những số sau, có bao nhiêu số chia hết cho 2?

100000984, 12345, 12543456, 1234567, 155498

 • A
  2
 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Câu 9 :

Tổng chia hết cho 5 là

 • A

  \(A = 5 + 15 + 70 + 1995\) 

 • B

  \(B = 10 + 25 + 34 + 2000\)

 • C

  \(C = 25 + 15 + 33 + 45\)  

 • D

  \(D = 15 + 25 + 1000 + 2007\)

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Hãy chọn câu sai:

 • A

  Số chia hết cho 2 và 5 có tận cùng là số 0

 • B

  Một số chia hết cho 10 thì số đó chia hết cho 2

 • C

  Số chia hết cho 2 thì có tận cùng là số lẻ

 • D

  Số dư trong phép chia một số cho 2  bằng số dư trong phép chia chữ số tận cùng của nó cho 2

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Số chia hết cho $2$ có tận cùng là số chẵn nên câu sai là: Số chia hết cho 2 có tận cùng là số lẻ.

Câu 2 :

Từ ba trong 4 số 5, 6, 3, 0, hãy ghép thành số có ba chữ số khác nhau là số lớn nhất chia hết cho 2 và 5.

 • A

  \(560\)       

 • B

  \(360\)

   

 • C

  \(630\) 

 • D

  \(650\)

Đáp án : D

Phương pháp giải :

+ Sử dụng dấu hiệu chia hết của 2 và 5 để tìm chữ số hàng đơn vị của các số đó.

+ Sau đó lập các số có ba chữ số khác nhau chia hết cho 2 và 5 rồi chỉ ra số lớn nhất.

Lời giải chi tiết :

Số chia hết cho $2$  và $5$  có tận cùng là $0$  nên chữ số hàng đơn vị của các số này là $0.$  

Từ đó ta lập được các số có $3$ chữ số khác nhau chia hết cho $2$  và $5$ là: $560;530;650;630;350;360.$

Số lớn nhất trong $6$ số trên là $650.$

Vậy số cần tìm là $650.$

Câu 3 :

Chọn câu trả lời đúng.

Trong các số \(2055;6430;5041;2341;2305\)

 • A

  Các số chia hết cho \(5\) là \(2055;6430;5041\)

 • B

  Có hai số chia hết cho \(3\) là \(2055\) và \(6430\)

 • C

  Các số chia hết cho \(5\) là \(2055;6430;2305\)

 • D

  Không có số nào chia hết cho \(3\)

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Các số \(2055;6430;2305\) có tận cùng là \(0\) hoặc \(5\) nên các số đó chia hết cho \(5.\) Suy ra C đúng, A sai.

Chỉ có một  số chia hết cho \(3\) là \(2055\) nên B, D sai.

Câu 4 :

Số tự nhiên \(a\) chia cho \(65\) dư \(10.\) Khi đó số tự nhiên \(a\)

 • A

  Chia cho \(5\) dư \(1.\)

 • B

  Chia cho \(5\) dư \(4.\)

 • C

  Chia cho \(5\) dư \(3.\)

 • D

  Chia hết cho \(5.\)

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Biểu diễn số tự nhiên \(a\) theo thương và số dư. Từ đó áp dụng: nếu các số của một tổng cùng chia hết cho một số thì tổng chia hết cho số đó.

Lời giải chi tiết :

Vì số tự nhiên \(a\) chia cho \(65\) dư \(10\) nên ta có \(a = 65q + 10\,\,\left( {q \in N} \right)\)

Mà \(65 \vdots 5\) và \(10 \vdots 5\) nên \(a = 65q + 10\,\)chia hết cho \(5.\)

Câu 5 :

Cho \(\overline {17*} \)chia hết cho 2. Số thay thế cho * có thể là

 • A
  1
 • B
  2
 • C
  3
 • D
  5

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Vị trí của * là chữ số tận cùng.

Các số có chữ số tận cùng là số chẵn \(\left( {0,{\rm{ }}2,{\rm{ }}4,{\rm{ }}6,{\rm{ }}8} \right)\) thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2.

Lời giải chi tiết :

Vì * là chữ số tận cùng của \(\overline {17*} \) nên * chỉ có thể là 0;2;4;6;8.

Vậy số 2 là số cần tìm.

Câu 6 :

Các số có chữ số tận cùng là … thì chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5.

 • A

  0, 1, 2, 3

 • B

  0, 2, 4, 6, 8

 • C

  1, 3, 5, 7, 9

 • D

  0 hoặc 5

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5.

Câu 7 :

Điền vào chỗ trống

Các số có chữ số tận cùng là … thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2.

 • A

  0, 1, 2, 3

 • B

  0, 2, 4, 6, 8

 • C

  0 hoặc 5

 • D

  1, 3, 5, 7, 9

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Các số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2.

Câu 8 :

Trong những số sau, có bao nhiêu số chia hết cho 2?

100000984, 12345, 12543456, 1234567, 155498

 • A
  2
 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Các số có chữ số tận cùng là số chẵn \(\left( {0,{\rm{ }}2,{\rm{ }}4,{\rm{ }}6,{\rm{ }}8} \right)\) thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2.

Lời giải chi tiết :

Các số 100000984, 12543456, 155498 có chữ số tận cùng là số chẵn nên chia hết cho 2.

Các số còn lại có chữ số tận cùng là số lẻ (5, 7) nên không chia hết cho 2.

Vậy có 3 số chia hết cho 2.

Câu 9 :

Tổng chia hết cho 5 là

 • A

  \(A = 5 + 15 + 70 + 1995\) 

 • B

  \(B = 10 + 25 + 34 + 2000\)

 • C

  \(C = 25 + 15 + 33 + 45\)  

 • D

  \(D = 15 + 25 + 1000 + 2007\)

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Sử dụng tính chất nếu tất cả các số hạng của tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó.

Lời giải chi tiết :

Vì \(5\,\, \vdots \,\,5;\,\,15\,\, \vdots \,\,5;\,\,70\,\, \vdots \,\,5;\,\,1995\,\, \vdots \,\,5\) nên \(A = \left( {5 + 15 + 70 + 1995} \right)\,\, \vdots \,\,5\).

close