Trắc nghiệm Bài 5: Trung điểm của đoạn thẳng Toán 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

$M$ là trung điểm của đoạn thẳng $AB$ khi và chỉ khi:

 • A

  $MA = MB$  

 • B

  \(AM = \dfrac{1}{2}AB\)

 • C

  \(MA + MB = AB\)

 • D

  $MA + MB = AB$ và $MA = MB$

Câu 2 :

Nếu ta có \(P\) là trung điểm của \(MN\) thì

 • A

  \(MP = NP = \dfrac{{MN}}{2}\)      

 • B

  \(MP + NP = 2MN\)              

 • C

  \(MP = NP = \dfrac{{MN}}{4}\)              

 • D

  \(MP = NP = MN\)

Câu 3 :

Cho đoạn thẳng $AB$ dài $12cm$, $M$ là trung điểm của đoạn thẳng $AB.$ Khi đó, độ dài của đoạn thẳng $MA$ bằng

 • A

  $3cm$

 • B

  $15cm$          

 • C

  $6cm$

 • D

  $20cm$

Câu 4 :

Cho $I$ là trung điểm của đoạn thẳng $MN.$ Biết $NI = 8cm$. Khi đó, độ dài của đoạn thẳng $MN$ bằng

 • A

  $4cm$        

 • B

  $16cm$ 

 • C

  $21cm$          

 • D

  $24cm$

Câu 5 :

Trên tia $Ox$ lấy hai điểm $A$ và $B$ sao cho $OA = 3cm,OB = 6cm$. Chọn câu sai.

 • A

  Điểm \(A\) nằm giữa hai điểm \(O\) và \(B\)

 • B

  Điểm \(A\) là trung điểm đoạn \(OB\)

 • C

  Điểm \(O\) là trung điểm đoạn \(AB\)

 • D

  \(OA = AB = 3cm\)

Câu 6 :

Cho đoạn thẳng $AB.$Gọi $M$ và $N$ lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng $AB$ và $AM.$ Giả sử $AN = 1,5cm$. Đoạn thẳng $AB$ có độ dài là?

 • A

  $1,5cm$

 • B

  $3cm$

 • C

  $4,5cm$

 • D

  $6cm$

Câu 7 :

Cho đoạn thẳng $AB = 8cm$. Gọi $I$ và $K$ lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng $AB$ và $AI.$ Đoạn thẳng $IK$ có độ dài là?

 • A

  $8cm$

 • B

  $4cm$

 • C

  $2cm$

 • D

  $6cm$

Câu 8 :

Trên tia $Ox$ lấy các điểm  $M,{\rm{ }}N$ sao cho $OM = 2cm;ON = 3cm.$Trên tia đối của tia $NO$ lấy điểm $P$ sao cho $NP = 1cm.$

Câu 8.1

Tính độ dài các đoạn thẳng $MN$ và $MP.$                       

 • A.

  $MN = 1cm;\,MP = 3cm$

 • B.

  $MN = 2cm;\,MP = 3cm$                

 • C.

  $MN = 2cm;\,MP = 1cm$            

 • D.

  $MN = 1cm;\,MP = 2cm$

Câu 8.2

Hãy chọn câu  đúng nhất

 • A.

  $N$ là trung điểm của đoạn thẳng $MP.$                     

 • B.

  $M$ là trung điểm của đoạn thẳng $OP.$             

 • C.

  $M$ là trung điểm của đoạn thẳng $NP. $            

 • D.

  Cả A, B đều đúng.

Câu 9 :

Cho đoạn thẳng $AB$ dài $14cm.$ Trên tia $AB$ lấy điểm $M$ sao cho $AM = 7cm.$ Chọn câu sai.

 • A

  \(M\) nằm giữa \(A\) và \(B.\)

 • B

  \(AM = BM = 7\,cm\)

 • C

  \(BM = AB\)

 • D

  \(M\) là trung điểm của \(AB.\)

Câu 10 :

Trên tia $Ox$ có các điểm $A,{\rm{ }}B$ sao cho  $OA = 2cm;OB = 5cm.$ Gọi $M$ là trung điểm của đoạn thẳng $OB.$ Tính độ dài đoạn thẳng $AM.$

 • A

  $AM = 1,5cm.$         

 • B

  $AM = 0,5cm.$ 

 • C

  $AM = 1cm.$  

 • D

  $AM = 2cm.$

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

$M$ là trung điểm của đoạn thẳng $AB$ khi và chỉ khi:

 • A

  $MA = MB$  

 • B

  \(AM = \dfrac{1}{2}AB\)

 • C

  \(MA + MB = AB\)

 • D

  $MA + MB = AB$ và $MA = MB$

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

\(M\) là trung điểm của đoạn thẳng \(AB\)$ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}AM + MB = AB\\{\rm{MA  =  MB}}\end{array} \right.$

Câu 2 :

Nếu ta có \(P\) là trung điểm của \(MN\) thì

 • A

  \(MP = NP = \dfrac{{MN}}{2}\)      

 • B

  \(MP + NP = 2MN\)              

 • C

  \(MP = NP = \dfrac{{MN}}{4}\)              

 • D

  \(MP = NP = MN\)

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ta có \(P\) là trung điểm của \(MN\) thì \(MP = NP = \dfrac{{MN}}{2}\)

Câu 3 :

Cho đoạn thẳng $AB$ dài $12cm$, $M$ là trung điểm của đoạn thẳng $AB.$ Khi đó, độ dài của đoạn thẳng $MA$ bằng

 • A

  $3cm$

 • B

  $15cm$          

 • C

  $6cm$

 • D

  $20cm$

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Sử dụng kiến thức \(M\) là trung điểm của đoạn thẳng \(AB\)  $ \Leftrightarrow {\rm{AM  =  BM  = }}\dfrac{1}{2}AB$

Lời giải chi tiết :

Vì \(M\) là trung điểm của đoạn thẳng \(AB\)  $ \Leftrightarrow {\rm{AM  = }}\dfrac{1}{2}AB = \dfrac{1}{2}.12 = 6cm$

Vậy $AM = 6cm$.

Câu 4 :

Cho $I$ là trung điểm của đoạn thẳng $MN.$ Biết $NI = 8cm$. Khi đó, độ dài của đoạn thẳng $MN$ bằng

 • A

  $4cm$        

 • B

  $16cm$ 

 • C

  $21cm$          

 • D

  $24cm$

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Sử dụng kiến thức \(M\) là trung điểm của đoạn thẳng \(AB\)  $ \Leftrightarrow {\rm{AM  =  BM  = }}\dfrac{1}{2}AB$

Lời giải chi tiết :

Vì $I$ là trung điểm của đoạn thẳng $MN$ nên $IM = IN = \dfrac{1}{2}MN$ hay $MN = 2.IN = 2.8 = 16cm$.

Câu 5 :

Trên tia $Ox$ lấy hai điểm $A$ và $B$ sao cho $OA = 3cm,OB = 6cm$. Chọn câu sai.

 • A

  Điểm \(A\) nằm giữa hai điểm \(O\) và \(B\)

 • B

  Điểm \(A\) là trung điểm đoạn \(OB\)

 • C

  Điểm \(O\) là trung điểm đoạn \(AB\)

 • D

  \(OA = AB = 3cm\)

Đáp án : C

Phương pháp giải :

+ Sử dụng kiến thức về điểm nằm giữa hai điểm

+ Sử dụng kiến thức về trung điểm đoạn thẳng

\(M\) là trung điểm của đoạn thẳng \(AB\)

$\Leftrightarrow $${\rm{MA  =  MB}}$ và \(M\) nằm giữa hai điểm \(A;B.\)

Lời giải chi tiết :

Vì hai điểm $A,B$ cùng thuộc tia $Ox$ mà $OA < OB\,\left( {3cm < 6cm} \right)$ nên điểm $A$ nằm giữa hai điểm $O$ và $B$. (1)

Do đó $OA + AB = OB$$ \Rightarrow AB = OB - OA = 6 - 3 = 3cm$. Suy ra $OA = AB = 3cm$(2)

Từ (1) và (2) suy ra $A$ là trung điểm của đoạn $OB$.

Vậy các đáp án $A;B;D$ đều đúng, $C$ sai.

Câu 6 :

Cho đoạn thẳng $AB.$Gọi $M$ và $N$ lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng $AB$ và $AM.$ Giả sử $AN = 1,5cm$. Đoạn thẳng $AB$ có độ dài là?

 • A

  $1,5cm$

 • B

  $3cm$

 • C

  $4,5cm$

 • D

  $6cm$

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Sử dụng kiến thức về trung điểm đoạn thẳng : “\(M\) là trung điểm của đoạn thẳng \(AB\)  $ \Leftrightarrow {\rm{AM  =  BM  = }}\dfrac{1}{2}AB$”  để  tính toán.

Lời giải chi tiết :

Vì $N$ là trung điểm đoạn $AM$ nên $AN = \dfrac{1}{2}AM$ hay $AM = 2AN = 2.1,5 = 3cm$

Lại có điểm $M$ là trung điểm đoạn thẳng $AB$ nên ta có $AM = \dfrac{1}{2}AB$ hay $AB = 2AM = 2.3 = 6cm$

Vậy $AB = 6cm$.

Câu 7 :

Cho đoạn thẳng $AB = 8cm$. Gọi $I$ và $K$ lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng $AB$ và $AI.$ Đoạn thẳng $IK$ có độ dài là?

 • A

  $8cm$

 • B

  $4cm$

 • C

  $2cm$

 • D

  $6cm$

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Sử dụng kiến thức về trung điểm đoạn thẳng : “\(M\) là trung điểm của đoạn thẳng \(AB\)  $ \Leftrightarrow {\rm{AM  =  BM  = }}\dfrac{1}{2}AB$”  để  tính toán.

Lời giải chi tiết :

Vì điểm $I$ là trung điểm đoạn thẳng $AB$ nên $AI = \dfrac{1}{2}AB = \dfrac{1}{2}.8 = 4cm$

Vì điểm $K$ là trung điểm đoạn thẳng $AI$ nên $AK = \dfrac{1}{2}AI = \dfrac{1}{2}.4 = 2cm$

Vậy  $AI = 2cm$.

Câu 8 :

Trên tia $Ox$ lấy các điểm  $M,{\rm{ }}N$ sao cho $OM = 2cm;ON = 3cm.$Trên tia đối của tia $NO$ lấy điểm $P$ sao cho $NP = 1cm.$

Câu 8.1

Tính độ dài các đoạn thẳng $MN$ và $MP.$                       

 • A.

  $MN = 1cm;\,MP = 3cm$

 • B.

  $MN = 2cm;\,MP = 3cm$                

 • C.

  $MN = 2cm;\,MP = 1cm$            

 • D.

  $MN = 1cm;\,MP = 2cm$

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Sử dụng công thức cộng đoạn thẳng để tính độ dài các đoạn thẳng.

Lời giải chi tiết :

Vì hai điểm $M;N$ cùng thuộc tia $Ox$ mà $OM < ON\left( {2cm < 3cm} \right)$ nên điểm $M$ nằm giữa hai điểm $O$ và $N$.

Do đó $OM + MN = ON \Rightarrow MN = ON - OM$ $ = 3 - 2 = 1cm$

Vì hai tia $NP$ và $NO$ đối nhau mà $M$ nằm giữa hai điểm $O$ và $N$ nên $N$ là điểm nằm giữa $M$ và $P$

Do đó $MN + NP = MP$ hay $MP = 1 + 1 = 2cm$.

Vậy $MN = 1cm;\,MP = 2cm$.

Câu 8.2

Hãy chọn câu  đúng nhất

 • A.

  $N$ là trung điểm của đoạn thẳng $MP.$                     

 • B.

  $M$ là trung điểm của đoạn thẳng $OP.$             

 • C.

  $M$ là trung điểm của đoạn thẳng $NP. $            

 • D.

  Cả A, B đều đúng.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Ta sử dụng kiến thức sau:

Nếu \(M\) nằm giữa \(A\) và \(B\) đồng thời \(MA = MB\) thì \(M\) là trung điểm của \(AB.\)

Lời giải chi tiết :

Từ câu trước và đề bài ta có  $MN = 1cm;\,MP = 2cm;\,OM = 2cm;NP = 1cm$

Suy ra $MN = NP\left( { = 1cm} \right)\,\,\,\left( 1 \right);\,MP = OM\left( { = 2cm} \right)\,\left( 2 \right)$

Lại có $M$ nằm giữa hai điểm $O$ và $N$ mà $N$ nằm giữa hai điểm $M$ và $P$ nên điểm $M$ nằm giữa hai điểm $O$ và $P$ (3)

Từ (2) và (3) ta có $M$ là trung điểm đoạn $OP.$

Theo câu trước ta có $N$ là điểm nằm giữa $M$ và $P$ nên kết hợp với $\left( 1 \right)$ suy ra $N$ là trung điểm đoạn $MP$.

Nên cả A, B đều đúng.

Câu 9 :

Cho đoạn thẳng $AB$ dài $14cm.$ Trên tia $AB$ lấy điểm $M$ sao cho $AM = 7cm.$ Chọn câu sai.

 • A

  \(M\) nằm giữa \(A\) và \(B.\)

 • B

  \(AM = BM = 7\,cm\)

 • C

  \(BM = AB\)

 • D

  \(M\) là trung điểm của \(AB.\)

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Sử dụng kiến thức về điểm nằm giữa hai điểm và trung điểm của đoạn thẳng: “ Nếu \(M\) nằm giữa \(A\) và \(B\) đồng thời \(MA = MB\) thì \(M\) là trung điểm của \(AB.\)”

Lời giải chi tiết :

Vì điểm $M$ thuộc tia $AB$ mà $AM < AB\left( {7cm < 14cm} \right)$ nên điểm $M$ nằm giữa hai điểm $A$ và $B$. (1)

Do đó $AM + MB = AB$ $ \Rightarrow MB = AB - AM = 14 - 7 = 7cm$. Suy ra $AM = MB = 7cm$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra $M$ là trung điểm của đoạn $AB$.

Vậy các đáp án A, B, D đúng và C sai vì $BM = 7cm < 14cm = AB$.

Câu 10 :

Trên tia $Ox$ có các điểm $A,{\rm{ }}B$ sao cho  $OA = 2cm;OB = 5cm.$ Gọi $M$ là trung điểm của đoạn thẳng $OB.$ Tính độ dài đoạn thẳng $AM.$

 • A

  $AM = 1,5cm.$         

 • B

  $AM = 0,5cm.$ 

 • C

  $AM = 1cm.$  

 • D

  $AM = 2cm.$

Đáp án : B

Phương pháp giải :

+ Sử dụng tính chất trung điểm của đoạn thẳng: “\(M\) là trung điểm của đoạn thẳng \(AB\)  $ \Leftrightarrow {\rm{AM  =  BM  = }}\dfrac{1}{2}AB$” để tính đoạn $OM$.

+ Sử dụng công thức cộng đoạn thẳng để tính đoạn $AM$.

Lời giải chi tiết :

Vì $M$ là trung điểm của đoạn thẳng $OB$ nên ta có $OM = \dfrac{1}{2}OB = \dfrac{1}{2}.5 = 2,5cm$

Vì $A$ và $M$ cùng thuộc tia $Ox$ mà $OA < OM\,\left( {2cm < 2,5cm} \right)$ nên điểm $A$ nằm giữa hai điểm $O$ và $M$.

Do đó $OA + AM = OM$ $ \Rightarrow AM = OM - OA = 2,5 - 2 = 0,5cm$

Vậy $AM = 0,5cm.$

close