Trắc nghiệm Bài 3: Phép cộng hai số nguyên và tính chất phép cộng hai số nguyên Toán 6 Chân trời sáng tạo

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Kết quả của phép tính \(\left( { - 100} \right) + \left( { - 50} \right)\) là

 • A

  $ - 50$                         

 • B

  $50$                            

 • C

  $150$                          

 • D

  $ - 150$

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu $\left(  -  \right)$ trước kết quả

Lời giải chi tiết :

Ta có \(\left( { - 100} \right) + \left( { - 50} \right) =  - \left( {100 + 50} \right) =  - 150.\)

Câu hỏi 2 :

Kết quả của phép tính \(\left( { + 25} \right) + \left( { + 15} \right)\) là

 • A

  $40$                         

 • B

  $10$                            

 • C

  $50$                          

 • D

  $30$

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên.

Lời giải chi tiết :

Ta có \(\left( { + 25} \right) + \left( { + 15} \right) = 25 + 15 = 40.\)

Câu hỏi 3 :

Kết quả của phép tính \(\left( { - 23} \right) + \left( { - 40} \right) + \left( { - 17} \right)\) là

 • A

  $ - 70$                         

 • B

  $46$                            

 • C

  $80$                          

 • D

  $ - 80$

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Biểu thức chứa phép tính cộng nên ta thực hiện tính lần lượt từ trái qua phải
Lưu ý: Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu ( - ) trước kết quả

Lời giải chi tiết :

Ta có \(\left( { - 23} \right) + \left( { - 40} \right) + \left( { - 17} \right)\)\( = \left[ { - \left( {23 + 40} \right)} \right] + \left( { - 17} \right) = \left( { - 63} \right) + \left( { - 17} \right)\) \( =  - \left( {63 + 17} \right) =  - 80.\)

Câu hỏi 4 :

Kết quả của phép tính \(\left( { - 50} \right) + 30\) là

 • A

  $ - 20$                         

 • B

  $20$                            

 • C

  $ - 30$                          

 • D

  $80$

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Ta có \(\left( { - 50} \right) + 30\)\( =  - \left( {50 - 30} \right) =  - 20.\)

Câu hỏi 5 :
Một chiếc tàu ngầm đang ở độ cao -30m so với mực nước biển. Sau đó tàu ngầm nổi lên 25m. Độ cao mới của chiếc tàu so với mực nước biển là:
 • A
  \( - 55\,\,m\)
 • B
  \( - 5\,\,m\)
 • C
  \(5\,\,m\)
 • D
  \(55\,\,m\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :
Tàu nổi lên 25 m tức là độ cao tăng thêm 25 m, từ đó ta thực hiện phép cộng.
Lời giải chi tiết :
Độ cao mới của chiếc tàu so với mực nước biển là: \(\left( { - 30} \right) + 25 =  - \left( {30 - 25} \right) =  - 5\)(m)
Câu hỏi 6 :

Chọn câu sai.

 • A

  $678 + \left( { - 4} \right) < 678$                         

 • B

  $4 + \left( { - 678} \right) >  - 678$                            

 • C

  $678 + \left( { - 4} \right) = 678$                            

 • D

  $4 + \left( { - 678} \right) =  - 674$

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

+) Ta có $678 + \left( { - 4} \right) =  + \left( {678 - 4} \right) = 674 < 678$ nên A đúng, C sai

+) Ta có $4 + \left( { - 678} \right) =  - \left( {678 - 4} \right) =  - 674 >  - 678$ nên B đúng, D đúng

Câu hỏi 7 :

Phép cộng các số nguyên có tính chất nào sau đây:

 • A

  Giao hoán               

 • B

  Kết hợp             

 • C

  Cộng với số $0$               

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Dựa vào tính chất của phép cộng các số nguyên: giao hoán, kết hợp, cộng với số $0,$ cộng với số đối.

Lời giải chi tiết :

 Tính chất của phép cộng các số nguyên: giao hoán, kết hợp, cộng với số $0.$

Câu hỏi 8 :

Cho \( - 76 + x + 146 = x + ...\) Số cần điền vào chỗ trống là

 • A

  $76$

 • B

  $ - 70$

 • C

  $70$  

 • D

  $ - 76$

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Sử dụng tính chất kết hợp của phép cộng các số nguyên để tìm số cần điền vào ô trống.

Lời giải chi tiết :

\(\begin{array}{l} - 76 + x + 146\\ = \left( { - 76 + 146} \right) + x\\ = 70 + x\\ = x + 70\end{array}\)

Do đố số cần điền vào chỗ chấm là \(70\)

Câu hỏi 9 :

Giá trị biểu thức \(A = 56 + x + \left( { - 99} \right) + \left( { - 56} \right) + \left( { - x} \right)\) là

 • A

  $ - 99$

 • B

  $-100$

 • C

  $-101$

 • D

  $ 100$

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Áp dụng tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng để nhóm các cặp số là số đối nhau hoặc có tổng bằng số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn...để thực hiện tính nhanh.

Lời giải chi tiết :

\(\begin{array}{l}A = 56 + x + \left( { - 99} \right) + \left( { - 56} \right) + \left( { - x} \right)\\A = \left[ {56 + \left( { - 56} \right)} \right] + \left[ {x + \left( { - x} \right)} \right] + \left( { - 99} \right)\\A = 0 + 0 + \left( { - 99} \right)\\A =  - 99\end{array}\)

Câu hỏi 10 :

Tính chất kết hợp của phép cộng là:

 • A

  \(\left( {a + b} \right) + c = a + \left( {b + c} \right);\)

 • B

  \(a + b = b + a\)

 • C
  \(a + 0 = 0 + a;\)
 • D

  \(a + \left( { - a} \right) = \left( { - a} \right) + a = 0.\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Chọn đáp án minh họa tính chất kết hợp của phép cộng.

Lời giải chi tiết :

Tính chất kết hợp của phép cộng là: \(\left( {a + b} \right) + c = a + \left( {b + c} \right);\)

Câu hỏi 11 :

Trong một ngày, nhiệt độ ở New-York lúc 6 giờ là \( - {3^o}C\), đến 10 giờ tăng thêm \({7^o}C\) và lúc 13 giờ tăng thêm \({3^o}C\). Nhiệt độ ở New-York lúc 13 giờ là bao nhiêu?

 • A
  \( - {13^o}C\)
 • B
  \({7^o}C\)
 • C

  \({13^o}C\)

 • D
  \( - {7^o}C\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Nhiệt độ ở New-York lúc 13 giờ bằng nhiệt độ lúc 6 giờ cộng nhiệt độ tăng.

Áp dụng tính chất:

- Giao hoán: \(a + b = b + a\);

- Kết hợp: \(\left( {a + b} \right) + c = a + \left( {b + c} \right);\)

- Cộng với số \(0\): \(a + 0 = 0 + a;\)

- Cộng với số đối: \(a + \left( { - a} \right) = \left( { - a} \right) + a = 0.\)

Lời giải chi tiết :

Nhiệt độ ở New-York lúc 13 giờ là:

\(\left( { - 3} \right) + 7 + 3 = 7 + \left( { - 3} \right) + 3 = 7 + \left[ {\left( { - 3} \right) + 3} \right] = 7 + 0 = 7\,\,\left( {^oC} \right)\).

Câu hỏi 12 :

Kết quả của phép tính \(\left( { - 89} \right) + 0\) là

 • A

  $ - 89$

 • B

  $ - 90$

 • C

  $0$   

 • D

  $89$

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Sử dụng tính chất cộng với số \(0:\) $a + 0 = 0 + a = a$

Lời giải chi tiết :

Ta có \(\left( { - 89} \right) + 0\)\( =  - 89.\)

Câu hỏi 13 :

Chọn câu đúng.

 • A

  $\left( { - 98} \right) + \left( { - 89} \right) = \left( { - 89} \right) + \left( { - 98} \right)$                         

 • B

  $\left( { - 98} \right) + \left( { - 89} \right) > \left( { - 89} \right) + \left( { - 98} \right)$                            

 • C

  $\left( { - 98} \right) + \left( { - 89} \right) < \left( { - 89} \right) + \left( { - 98} \right)$                          

 • D

  $\left( { - 98} \right) + \left( { - 89} \right) =  - 177$

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Phép cộng các số nguyên có tính chất giao hoán, nghĩa là:
$a + b = b + a$

Lời giải chi tiết :

Ta có $\left( { - 98} \right) + \left( { - 89} \right) = \left( { - 89} \right) + \left( { - 98} \right)$ (tính chất giao hoán của phép cộng) nên A đúng.

Câu hỏi 14 :

Kết quả của phép tính \(\left( { - 187} \right) + 135 + 187 + \left( { - 134} \right)\) là

 • A

  $1$

 • B

  $0$  

 • C

  $ - 1$  

 • D

  $ - 269$

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Áp dụng tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng để nhóm các cặp số là số đối nhau hoặc có tổng bằng số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn...để thực hiện tính nhanh.

Lời giải chi tiết :

\(\begin{array}{l}\left( { - 187} \right) + 135 + 187 + \left( { - 134} \right)\\\left[ {\left( { - 187} \right) + 187} \right] + \left[ {135 + \left( { - 134} \right)} \right]\\ = 0 + 1\\ = 1\end{array}\)

Câu hỏi 15 :

Số nguyên nào dưới đây nhỏ hơn kết quả của phép tính $\left( { - 30} \right) + \left( { - 95} \right) + 40 + 30$

 • A

  $ - 45$

 • B

  $ - 55$  

 • C

  $ - 56$  

 • D

  $ - 50$

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Áp dụng tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng để nhóm các cặp số là số đối nhau hoặc có tổng bằng số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn...để thực hiện tính nhanh.

Lời giải chi tiết :

$\begin{array}{l}\left( { - 30} \right) + \left( { - 95} \right) + 40 + 30\\ = \left[ {\left( { - 30} \right) + 30} \right] + \left[ {\left( { - 95} \right) + 40} \right]\\ = 0 + \left( { - 55} \right)\\ =  - 55\end{array}$

Vì \( - 56 <  - 55\) nên đáp án C đúng.

Câu hỏi 16 :

Kết quả của phép tính: \(12 + \left( { - 91} \right) + 188 + \left( { - 9} \right) + 300\) là:

 • A
  \( - 400\)
 • B
  \(300\)
 • C
  \(400\)
 • D
  \(500\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Áp dụng tính chất:

- Giao hoán: \(a + b = b + a\);

- Kết hợp: \(\left( {a + b} \right) + c = a + \left( {b + c} \right).\)

Lời giải chi tiết :

\(\begin{array}{l}12 + \left( { - 91} \right) + 188 + \left( { - 9} \right) + 300\\ = 12 + 188 + 300 + \left( { - 91} \right) + \left( { - 9} \right)\\ = 200 + 300 + \left( { - 100} \right)\\ = 500 - 100\\ = 400.\end{array}\)

close