Trắc nghiệm Bài 2: Biểu diễn dữ liệu trên bảng Toán 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Bạn Hùng ghi chép nhanh điểm Toán của các bạn trong tổ 1 của lớp 6A5 thành dãy dữ liệu: 5, 8, 6, 7, 8, 5, 4, 6, 9, 6, 8, 8.

Em hãy giúp Hùng sắp xếp lại dữ liệu trên vào bảng sau (theo mẫu):

Em hãy cho biết có bao nhiêu bạn được điểm 8 và có bao nhiêu bạn có điểm dưới 6.

 • A

  4 bạn được 8 và 2 bạn dưới 6.

 • B

  4 bạn được 8 và 3 bạn dưới 6

 • C

  4 bạn được 8 và 6 bạn dưới 6

 • D

  1 bạn được 8 và 3 bạn dưới 6

Câu 2 :

Hãy đọc bảng thống kê xếp loại hạnh kiểm lớp 6A sau:

Em hãy cho biết lớp 6A có tất cả bao nhiêu học sinh?

 • A

  25

 • B

  3

 • C

  2

 • D

  30

Câu 3 :

Hãy đọc bảng thống kê xếp loại hạnh kiểm lớp 6A sau:

Em hãy cho biết số học sinh có hạnh kiểm từ khá trở lên là bao nhiêu?

 • A

  5

 • B

  28

 • C

  27

 • D

  30

Câu 4 :

Điều tra loại phim yêu thích nhất của 36 học sinh lớp 6A3, bạn lớp trưởng thu được bảng dữ liệu ban đầu như sau:

Viết tắt: H: Hoạt hình; L: Lịch sử; K: Khoa học; C: Ca nhạc; T: Trinh thám.

Loại phim nào được các bạn học sinh lớp 6A3 yêu thích nhất?

 • A

  Hoạt hình

 • B

  Lịch sử

 • C

  Khoa học

 • D

  Trinh thám

Câu 5 :

Điều tra loại phim yêu thích nhất của 36 học sinh lớp 6A3, bạn lớp trưởng thu được bảng dữ liệu ban đầu như sau:

Viết tắt: H: Hoạt hình; L: Lịch sử; K: Khoa học; C: Ca nhạc; T: Trinh thám.

Có bao nhiêu bạn thích phim Lịch sử?

 • A

  5

 • B

  6

 • C

  7

 • D

  8

Câu 6 :

Một nhóm bạn thân gồm 6 người đi đến một quán trà chanh và mua các loại nước uống và các loại nước uống được ghi lại trong bảng sau:

Nước cam

Nước dưa hấu

Nước chanh

Nước dứa

Nước cam

Nước dưa hấu

Có bao nhiêu loại nước được mua?

 • A

  5

 • B

  4

 • C

  3

 • D

  2

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Bạn Hùng ghi chép nhanh điểm Toán của các bạn trong tổ 1 của lớp 6A5 thành dãy dữ liệu: 5, 8, 6, 7, 8, 5, 4, 6, 9, 6, 8, 8.

Em hãy giúp Hùng sắp xếp lại dữ liệu trên vào bảng sau (theo mẫu):

Em hãy cho biết có bao nhiêu bạn được điểm 8 và có bao nhiêu bạn có điểm dưới 6.

 • A

  4 bạn được 8 và 2 bạn dưới 6.

 • B

  4 bạn được 8 và 3 bạn dưới 6

 • C

  4 bạn được 8 và 6 bạn dưới 6

 • D

  1 bạn được 8 và 3 bạn dưới 6

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đếm và điền vào dòng 2 của bảng sau đó trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết :

Cách điền:

Tổ 1 của lớp 6A5 có 12 bạn đạt các điểm toán là: 9; 8; 7; 6; 5; 4.

Trong các số 5, 8, 6, 7, 8, 5, 4, 6, 9, 6, 8, 8 có 1 số 9 nên số bạn được 9 là 1.

=> Ta điền 1 vào ô dưới điểm 9.

Số bạn được 8 là 4 nên ta điền 4 vào ô dưới điểm 8

Tương tự với số bạn được 7; 6; 5; 4.

Điểm dưới 6 là 5 và 4

Số bạn  được 5 là 2 và số bạn được 4 là 1 nên tổng số bạn dưới 6 là 2+1=3 bạn.

Dựa vào bảng trên ta thấy có 4 bạn được điểm 8 và 3 bạn có điểm dưới 6.

Câu 2 :

Hãy đọc bảng thống kê xếp loại hạnh kiểm lớp 6A sau:

Em hãy cho biết lớp 6A có tất cả bao nhiêu học sinh?

 • A

  25

 • B

  3

 • C

  2

 • D

  30

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Số học sinh lớp 6A bằng tổng của các học sinh hạnh kiểm Tốt, Khá, TB.

Lời giải chi tiết :

Số học sinh lớp 6A là: 25+3+2=30 (học sinh)

Câu 3 :

Hãy đọc bảng thống kê xếp loại hạnh kiểm lớp 6A sau:

Em hãy cho biết số học sinh có hạnh kiểm từ khá trở lên là bao nhiêu?

 • A

  5

 • B

  28

 • C

  27

 • D

  30

Đáp án : B

Phương pháp giải :

- Số học sinh có hạnh kiểm khá trở lên bằng tổng số học sinh có hạnh kiểm Khá và Giỏi.

Lời giải chi tiết :

Số học sinh có hạnh kiểm từ khá trở lên là

25+3=28 (học sinh)

Câu 4 :

Điều tra loại phim yêu thích nhất của 36 học sinh lớp 6A3, bạn lớp trưởng thu được bảng dữ liệu ban đầu như sau:

Viết tắt: H: Hoạt hình; L: Lịch sử; K: Khoa học; C: Ca nhạc; T: Trinh thám.

Loại phim nào được các bạn học sinh lớp 6A3 yêu thích nhất?

 • A

  Hoạt hình

 • B

  Lịch sử

 • C

  Khoa học

 • D

  Trinh thám

Đáp án : A

Phương pháp giải :

- Lập bảng thống kê: Điền số bạn thích vào ô bên dưới của mỗi loại phim.

- Tìm phim có số bạn thích nhiều nhất dựa vào bảng.

Lời giải chi tiết :

Số chữ H là 11, số chữ L là 6, số chữ K là 4, số chữ C là 7, số chữ T là 8.

Bảng thống kế các bộ phim yêu thích của các học sinh lớp 6A3 là:

Loại phim

Hoạt hình

Lịch sử

Khoa học

Ca nhạc

Trinh thám

Số bạn thích

11

6

4

7

8

Phim hoạt hình có số bạn là 11 nên loại phim hoạt hình được các bạn học sinh lớp 6A3 yêu thích nhất.

Câu 5 :

Điều tra loại phim yêu thích nhất của 36 học sinh lớp 6A3, bạn lớp trưởng thu được bảng dữ liệu ban đầu như sau:

Viết tắt: H: Hoạt hình; L: Lịch sử; K: Khoa học; C: Ca nhạc; T: Trinh thám.

Có bao nhiêu bạn thích phim Lịch sử?

 • A

  5

 • B

  6

 • C

  7

 • D

  8

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đếm số chữ L: Số bạn thích phim Lịch sử

Lời giải chi tiết :

Quan sát bảng ta thấy có tất cả 6 chữ L nên có đúng 6 bạn thích phim Lịch sử.

Câu 6 :

Một nhóm bạn thân gồm 6 người đi đến một quán trà chanh và mua các loại nước uống và các loại nước uống được ghi lại trong bảng sau:

Nước cam

Nước dưa hấu

Nước chanh

Nước dứa

Nước cam

Nước dưa hấu

Có bao nhiêu loại nước được mua?

 • A

  5

 • B

  4

 • C

  3

 • D

  2

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Liệt kê các loại nước.

Lời giải chi tiết :

Có 4 loại nước được mua: Nước cam, nước dưa hấu, nước chanh, nước dứa.

close